"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Адриан Николов / 03.09.2021

В десетилетието между 2010 и 2020 г. свикнахме на относително бавен ръст на потребителските цени, особено в сравнение с бързото повишаване на заплатите и доходите като цяло. През последните няколко месеца отчетливо високият темп на нарастване на цените обаче върна темата на преден план. Промяната е движена от няколко взаимообвързани фактори – цените на суровините, „отложената инфлация“ и политиката на централните банки.

Новите заселници в изтощената община

ИПИ / 03.09.2021
670 квадратни километра. 124 населени места. Повече по брой има само в община Габрово. Над 300 километра маркирани официално общински пътища. Инж. Дилян Млъзев, кмет на община Елена, е свалил от стената картата на подопечната си територия и показва една след друга махали, до които няма и наченки на шосе. Като изключим останките от някогашните коларски пътища и разораните от дърводобивните машини трасета.

Икономическата свобода води до по-голяма социална мобилност

ИПИ / 03.09.2021
Резултатите на проучването на Калаис и Гелозо са както в съответствие с хипотезите, направени въз основа на литературата, така и изненадващи. При изследване на чувствителността на социалната мобилност (измерена чрез GSMI) към икономическата свобода, използвайки средните стойности на данните за периода 1980 – 2018 г., става ясно че има значителна позитивна връзка (при премахване на контролните променливи).

Инфлация и балони: предизвестеният бум на жилищния пазар

Лъчезар Богданов / 03.09.2021
В последните месеци фокусът в анализите на стопанската конюнктура постепенно се измести върху ценовата динамика. Видима е отчетливата тенденция за покачване в основни ценови индекси – по данни на Евростат, цените на производител в ЕС през юли 2021 г. са с 12,2% по-високи от юли 2020 г., потребителските цени в Еврозоната през август са 3% над стойността на индекса година по-рано, при 15,4% поскъпване на енергийните стоки и услуги.

Предоставянето на услуги на „едно гише“ в общините се подобрява

Зорница Славова / 03.09.2021
ИПИ вече има дълга серия от данни, което позволява проследяването на предоставянето на административни услуги на „едно гише“. За последните пет години, подобно на електронното управление, има ясно положително развитие. Докато през 2017 г. първи етап има в 23 общини (9%), а четвърти – в 45 общини (17%), през 2021 г. първи етап е развит в 13 общини (5%), а четвърти – в 80 общини (30%). На графиката се вижда изместването към по-високите степени на развитие.