"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Иван Брегов / 05.03.2021

В настоящото изследване екипът на Правната програма на ИПИ потърси решения на проблемите с организацията и устройството на съдебната власт в България в три направления. Първо, предлагаме конкретна концепция за преуреждане на конституционната рамка. Правим тези предложения на основание изследване възможността те да бъдат осъществени от Обикновено народно събрание като в следствие на това втората част на изложението е посветена на относимата към проблематиката практика на Конституционния съд. В съдържателен план, третата част на текста разглежда международните стандарти в областта на съдебната власт както и конкретните препоръки към България, свързани с дефицитите при функционирането на българските съд и прокуратура и органа, администриращ организационните въпроси – Висшия съдебен съвет.

Какво се случва с приемната грижа в България

Зорница Славова / 05.03.2021
В края на 2020 г. приключи изпълнение на схема „Приеми ме“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“. От тази година финансирането на възнагражденията на приемните семейства и издръжката на децата, настанени в тях, преминават по бюджетна програма „Подкрепа на децата и семействата“. Програмният бюджет на Министерство на труда и социалната политика показва, че за периода 2021-2023 г. за приемна грижа в България се предвижда настаняването на 2300 деца в 2250 приемни семейства и бюджет от близо 35 млн. лв. (6,5 млн. лв. за издръжка и 28 млн. лв. за възнаграждения) годишно.

Настигаме ЕС, но бавно

Адриан Николов / 05.03.2021
Догонването на средноевропейския стандарт на живот, производителност на труда и равнище на икономическо развитие е основната цел на България вече повече от три десетилетия. Отделните региони на страната обаче се движат към тази цел с различни темпове. Тези различия се виждат ясно в новопубликуваните данни на Евростат за размера на БВП на човек от населението в европейските региони.