"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Лъчезар Богданов / 19.02.2021

„Затворихме“ 2020: дъното, втората зима и траекторията на икономиката през 2021 г. Почти всички „бели петна“ в картината на кризата изчезнаха с поредицата нови икономически данни, публикувани в последните дни. Според експресните оценки на НСИ брутният вътрешен продукт (БВП) през последното тримесечие на 2020 г. е с 3,8% по-нисък от стойността му през същото тримесечие на 2019 г. В същото време, той нараства с 2,1% спрямо третото тримесечие и така вече виждаме две тримесечия на растеж. В повечето европейски икономики, и като цяло в ЕС, трендът се отличава – след големия срив през второто тримесечие се отчита много висок ръст през третото, но за сметка на това през последното отново има лек спад, частично и заради въведените ограничителни мерки след есенното влошаване на епидемичната обстановка.

Активната политика във възстановяването на пазара на труда 2021 г.

Зорница Славова / 19.02.2021
Очевидно държавата се опитва бързо да компенсира (поне частично) спада на заетостта в следствие на пандемията, двата локдауна и удара върху пазара на труда през последната година. Поради тази причина и петте мерки, при които увеличаването на средствата е най-високо, са именно такива, които осигуряват директна заетост (а не обучения, повишаване на квалификация и преквалификация). В същото време, заради постоянното повишаване на минималната и средната работна заплата, всеки нов зает по План струва все по-скъпо на данъкоплатците. За ударното увеличение на средствата в петте програми изхарчените пари ще се повишат с 15,2 млн. лв. или 133% (до 26,5 млн. лв.), а заетите с 2990 души или 119% (до 5502 души).

Стоянката на уморените таксита

ИПИ / 19.02.2021
В края на 2020 г. ИПИ започна да публикува поредица от конкретни примери[2], които представят личните истории и поглед на хора и бизнеси, засегнати директно от свръхрегулациите. Поредният материал дава гледната точка на един шофьор на такси, който описва множеството проблеми и неуредици в таксиметровия превоз в страната. Интервюто и репортажът са направени от Красимир Цигуларов. Снимката е на Марин Каравелов.

Неприложимият дори с отвращение закон

Иван Брегов / 19.02.2021
На практика тази без аналог в българския и европейския правен контекст фигура остава чужда за българското общество. Със създаването ѝ не се решава проблемът за наличието на реален механизъм за ефективно разследване, възможност за временно отстраняване и последващо освобождаване от длъжност на действащ главен прокурор. Измененията не получиха подкрепа от правните среди - научните среди останаха пасивни, адвокатурата се обяви твърдо против, призваният да прилага тази процедура Висш съдебен съвет също се противопостави на идеята. Международните партньори на България изложиха неодобрителни позиции. Ето защо сме длъжни да предложим възможното правно решение за отмяна на тези безпредметни текстове.

Пазарът на труда през четвъртото тримесечие – със скрити рискове

Адриан Николов / 19.02.2021
След бурната динамика в началото на годината, към края на 2020 г. пазарът на труда в България изглежда успокоен. Ръстът на безработицата е относително малък, спадът на наетите е под очаквания, а заплатите на запазилите работата си бележат умерен ръст. На този етап обаче възстановяването до предкризисните равнища изглежда далеч в бъдещето.

Успяват ли социалните услуги да срещнат нуждите на хората с увреждания

Зорница Славова / 19.02.2021
От публикувания миналата седмица доклад на ИПИ „Ролята на местната власт в предоставянето на социални услуги“ стана ясно, че социалните услуги за хората с увреждания не успяват да покрият техните потребности. Това важи в пълна сила за резидентните услуги за пълнолетните и в малко по-малка степен за услугите, предоставяни в общността. Всъщност оценката на потребностите от нерезидентна грижа е изключително трудна и липсата на чакащи – т.е. формално записали се желаещи - не означава автоматично липса на потребност.

„Браним“ конкуренцията или смазваме българско производство за стотици милиони?

Лъчезар Богданов / 19.02.2021
През далечната 1999 г. Институтът за пазарна икономика организира конкурс „Най-неразумен стопански регламент на годината“. Целта беше ясна – да илюстрираме на политици, чиновници, предприемачи и широкото гражданство, че липсата на предварителна оценка на въздействието и анализ на възможните икономически ефект при създаването на нормативни актове води до икономически щети. Цената я плащаме или всички – чрез данъците, и но и в по-общ смисъл с по- нисък икономически растеж и по-ниски доходи. Често тези щети нанася неразбирането на това как работи икономиката, изобщо на причинно-следствените връзки и стимулите на човешкото поведение по отношение на стопанските решения. Понякога, разбира се, те са резултат от целенасочен опит за преразпределяне на имущество, доход или привилегия чрез използване на държавната принуда.

Карта: Колко безработни се борят за едно свободно работно място

ИПИ / 19.02.2021
Докато в 64 общини броят на безработните за едно СРМ е под средния за страната (8), в 12 общини той е над 100. Най-лошо е съотношението в община Роман (Враца) с 534 безработни за едно СРМ – през януари там е разкрито само едно място, което е заето до края на месеца. Прави впечатление, че в почти всички от 12-те общини с най-много безработни спрямо СРМ броят на свободните места е едноцифрено число. Изключение правят община Перник с 210 СРМ и 2019 безработни и община Хайредин (Враца) с 55 СРМ и 525 безработни към края на януари.