"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Адриан Николов / 15.01.2021

Идеята студентите да получават подкрепа – финансова или друга – срещу обвързване за работа в страната, където са получили висшето си образование не е нова в българския обществен дебат. Този път обаче по всичко личи, че МОН се кани да реализира тази идея, но последствията надали ще са желаните.

Оставката като възможност пред главния съдебен инспектор

Екатерина Баксанова / 15.01.2021
Институтът за пазарна икономика вече неколкократно обърна внимание на изтеклите мандати на главния инспектор и съдебните инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС), както и на бездействието от страна на Народното събрание да изпълни конституционно предвиденото си задължение да избере нов състав на ИВСС.

Прекомерните регулации: Споделената икономика се сблъсква с остарели закони

ИПИ / 15.01.2021
В края на 2020 г. ИПИ започна да публикува поредица от конкретни примери, които представят личните истории и поглед на хора и бизнеси, които са засегнати от свръхрегулациите. Поредният материал дава гледната точка на Невена Борисова, като представя бюрократичните пречки пред споделената икономика и пазара на краткосрочни наеми. Интервюто и репортажът са направени от Красимир Цигуларов. Снимките са на Марин Каравелов.

Кратък коментар относно конкурсите за органи за управление на държавните предприятия

Иван Брегов / 15.01.2021
Остава основният въпрос – за контрола над предприятията с цел спиране на злоупотребите, а към настоящия момент той е по-скоро пожелателен. Дали това е целенасочена политика в контекста на избори или недостатъчен капацитет поради прохождането на АППК в новите ѝ правомощия предстои да видим.

Къде се предоставя грижа в домашна среда

Зорница Славова / 15.01.2021
Миналата седмица разгледахме обхвата и значението на програмата „Домашен социален патронаж“ (ДСП) на регионално ниво. Друга програма, която поддържа социална услуга, предоставяна в общността и насочена към възрастните хора и тези с увреждания е Националната програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“ (НППГДС).

Становище на ИПИ относно проект на наредба за планирането на социалните услуги

ИПИ / 15.01.2021
Със Закона за социалните услуги (ЗСУ) за първи път се въведе планиране на национално ниво на социалните услуги, финансирани от държавния бюджет, чрез разработване на Национална карта на социалните услуги. По този начин държавата пое ангажимент за създаване на пълна мрежа от социални услуги в цялата страна в дългосрочен план.