"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Петър Ганев / 18.12.2020

Решенията за освобождаване на работници в началото на декември са правени на база очакването за освобождаване на много от мерките на 21 декември 2020 г. Удължаването на мерките до 31 януари 2021 г. ще доведе до преразглеждане на някои решения и нов ръст в входящия поток към бюрата по труда. Най-вероятно ще се регистрира ръст в безработицата през декември 2020 г. и януари 2021 г.

Индекс на човешка свобода 2020

ИПИ / 18.12.2020
Индексът на човешката свобода (HFI), изготвян от Института Катон и канадския Институт Фрейзър и представян в България от Института за пазарна икономика, измерва постигането на индивидуална, гражданска и икономическа свобода. Индексът се формира въз основа на 76 отделни показателя, групирани в 12 категории и оценени по скала от 0 до 10 точки. Тазгодишното издание използва данни за 2018 година.

Международните вериги на създаване на стойност и конвергенцията в ЦИЕ

Ралица Димитрова * / 18.12.2020
Страните от Централна и Източна Европа все още са в процес на конвергенция. Все по-дълбокото интегриране в международни вериги за създаване на стойност могат им помогнат да се доближат по доходи и продуктивност, но този процес няма да се случи от само себе си и правителства и бизнесът в тези страни трябва активно да работят, за да постигнат тази промяна.

Социалната политика в България не постига желаните резултати

Калоян Стайков / 18.12.2020
За разлика от разходите за пенсии, които са около средноевропейските нива, социалните разходи в България са значително по-ниски в сравнение със средните нива в ЕС като дял от БВП, за което съществуват както обективни, така и субективни причини.

КАРТА: Собствени приходи на общините в България

ИПИ / 18.12.2020
В „265 ИСТОРИИ ЗА ИКОНОМИКА“ представяме собствените приходи на общините в България. Картата илюстрира събраните постъпления от местни данъци и такси през 2019 г. средно на човек от населението във всяка община.

Въпросът защо стана така и какво да се прави

ИПИ / 18.12.2020
В България регулирането често оказва отрицателно въздействие върху конкуренцията - чрез ограничаване на броя на доставчиците на пазара, намаляване на стимулите или способността на фирмите да се конкурират. Закони, които създават бариери за влизане, обременяващото регулиране на пазара на труда и увеличаване на разходите за правене на бизнес са особено затормозяващи ефективната конкуренция. Това, от своя страна, оказва значително негативно въздействие върху производителността и икономическия растеж. Затова е изключително важно как се изготвят регулациите и какво се случва с тях, ако не работят и създават пречки или нови разходи.