Статии

Оценка на въздействието

Оценка на въздействието на защитаваните от Омбудсмана изменения в ГПК

Автор: Красен Станчев / 09.06.2017

Във връзка с изготвените от Омбудсмана промени в заповедното и изпълнителното производство в ГПК, публикуваме „Алтернативна цялостна предварителна оценка на въздействието на защитаваните от Омбудсмана г-жа Мая Манолова изменения в ГПК”, изготвена от доц. д-р Красен Станчев.

Становище на ИПИ относно Закон за бюджета на ДОО за 2016

Автор: ИПИ / 27.11.2015

Рекордното покачване на МОД, в комбинация с повишаването на минималната работна заплата от 360 лева в началото на 2015 г. до 420 лева от началото на 2016 г., носят значителен риск да прекратят тази положителна тенденция на пазара на труда от последните 2 години.

Становище на ИПИ по Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

08.05.2015

Пенсионната система на България е в практически фалит. Разходите за пенсии вече достигат 10% от БВП на страната, а дефицитът в Държавното обществено осигуряване гони 5 млрд. лв. На фона на този огромен товар и на неизбежния дългосрочен хоризонт на всяка пенсионна реформа, България е поела определени ангажименти към своите европейски партньори в преследване на целите по стратегия Европа 2020. Приложени към това становище са материали на ИПИ, които показват текущото състояние на пенсионния модел и коментират направените предложения през последните месеци.

Нов консултативен съвет ще оправя икономиката

Автор: Зорница Славова / 27.03.2015

По предложение на икономическото министерство правителството създаде нов консултативен съвет - Национален икономически съвет, който ще анализира и предлага мерки за повишаване на конкурентоспособността на икономиката. По време на общественото обсъждане ИПИ изпрати становище до министър Лукарски, въпреки че дори не получихме знак, че е получено, още по-малко мнение по него. Може би, защото в становището си изразихме сериозни съмнения за нуждата от създаване и възможността за адекватно функциониране на подобен съвет.

Становище на ИПИ относно промените в Закона за семейни помощи за деца

Автор: ИПИ / 20.02.2015

На фона на цялостния прагматичен дух на предложения от Ивайло Калфин законопроект, крайно негативно впечатление правят предложените изменения в чл. 4 на ЗСПД. Тяхното приемане в текущия им вариант е в състояние напълно да заличи положителния ефект от всички останали предвидени промени и да доведе до рязко понижаване на ефективността на средствата, отпускани по програма „Подпомагане на семейства с деца” на Агенцията за социално подпомагане (АСП).

Ще има ли реформа в образованието най-после

Автор: Зорница Славова / 13.02.2015

Въпреки че законопроектът предвижда промени в положителна посока, генерална реформа в образованието очевидно няма да има. Не се очаква истинска автономност на училищата, пълно прилагане на принципа „парите следват ученика”, свободен избор и ефективно участие на родителите в образователния процес.

Становище по Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел

20.01.2015

Предоставяме на Вашето внимание становището на Института за пазарна икономика по основните промени, предвидени в Закона за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗИД на ЗЮЛНЦ).

Становище относно Проект на Закон за фискален съвет и корективни механизми

20.01.2015

Институтът за пазарна икономика (ИПИ) приветства възобновяването на обсъждането на Закон за фискален съвет и корективни механизми (ЗФСКМ). Публикуваният проект отговаря не само на Директива 2011/85/ЕС на Съвета от 8 ноември 2011 г., но и на най-добрите международни практики, свързани с изграждането на независими фискални органи. В законопроекта са залегнали трите основополагащи елемента, които спомагат за добрата работа на фискалния съвет – независимост, безпристрастност и влияние.

Становище на ИПИ по Закона за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел

19.12.2014

ИПИ остава на разположение за участие в обсъждането на проекта, като изразяваме силна надежда, че получените становища ще бъдат обобщени, коментирани по същество от МП и публикувани на Портала за обществени консултации.

Становище на ИПИ по Проект на Секторна пощенска политика на Република България 2014-2017

Автор: Явор Алексиев / 17.10.2014

В Проекта са пропуснати някои важни за развитието на сектора въпроси и са използвани някои неточни формулировки, които се нуждаят от преработка.

Становище на ИПИ относно Проекта на концепция за директните плащания през 2015-2020 г.

25.07.2014

Наложително е България да се възползва от възможността за прехвърляне на средства от І-ви към ІІ-ри стълб на Общата селскостопанска политика (ОСП). Многократно сме подчертавали, че Програмата за развитие на селските райони е по-добрият механизъм за подпомагане на селското стопанство с оглед нуждите на отрасъла, а именно – инвестиции в модернизиране на техниката, системи за напояване, повишаване нивото на оборудване и развиване на производства с добавена стойност във фермите.

Становище на ИПИ по Втория план за действие за участието на България в инициативата „Партньорство за открито управление“

17.04.2014

Институтът за пазарна икономика продължава силно да подкрепя инициативата за открито управление като ясно съзнаваме положителните социални и икономически ефекти от прозрачността в публичните политики. Продължаваме да поддържаме и становището си от 1 март 2012 г., в което са представени 10 препоръки относно работата на администрацията и 5 препоръки относно публичността на държавните финанси, повечето от които не попаднаха в първия план за действие по инициативата.

Становище на ИПИ по проект на Национална програма за реформи за 2014 година

11.04.2014

Поставена цел за заетостта, дори и при рязко подобряване на икономическата конюнктура, изглежда непостижима, като досега можем да се похвалим само и единствено с отдалечаване от нея. Целите за образование и бедност, от своя страна, изобщо не засягат основните проблеми, а именно ниското качество на образованието и нарастващата бедност (поради криза на пазара на труда) в годините след настъпване на кризата.

Колко ще струват обещанията за земеделците?

Автор: Николай Вълканов / 22.11.2013

Дори да приемем, че обещанията към земеделците са изпълними чисто технически, вече говорим за разходи от порядъка на 350 млн. лв. и несъбрани приходи от поне 140 млн. лв. А това на фона на държавния бюджет и постоянното поемане на нови финансови ангажименти към различни социални групи започва да звучи като невъзможна задача.

Становище на ИПИ по повод проект на Националната програма за реформи за 2013 г.

Автор: ИПИ / 05.04.2013

На 26 март 2013 г. ИПИ получи покана по мейл за коментари и изпращане на становище по проект на Националната програма за реформи за 2013 г. Крайният срок беше след три работни дни - 29 март 2013 г. Разбираемо е, че няма как да изчетем повече от 100 страници и да коментираме в дълбочина. Ясно е и че така консултации не се правят.

Неутралните опаковки и техните непреднамерени последици

Автор: ИПИ / 26.11.2012

Институтът за пазарна икономика публикува последния си анализ по предложените от Европейската комисия промени в Директивата за тютюневите изделия (2001/37/ЕО) за неутрално опаковане на цигарите.

Налудничави идеи за изменения в закона за туризма

Автор: Климент Стефанов* / 15.06.2012

Миналата седмица излязоха поредните недомислени идеи за промяна на закона за туризма. Гръмко се тиражираше, че предложенията за промяна идват от местния бизнес в Слънчев бряг. Идеята е да се намери механизъм за ограничаване на т.нар. „алкохолен туризъм”, тъй като според хотелиерите това е причината богатите клиенти да не посещават нашите курорти.

Млечната одисея продължава. Отново по грешен път.

Автор: Николай Вълканов / 01.06.2012

И в последния си вариант Наредбата за специфични изисквания към млечните продукти продължава да се фокусира върху свръх-контрола на всяка крачка от производствения процес, което създава допълнителни тежести за целия бранш, т.е. и за изрядните производители.

Законопроект затваря професията брокер на недвижими имоти

Автор: Десислава Николова / 30.03.2012

брокер на недвижими имоти, недвижими имоти, законопроект за дейността на брокерите на недвижими имоти, Национално сдружение „Недвижими имоти”, НСНИ

Кого защитава новият закон за хазарта

Автор: Десислава Николова / 14.10.2011

Мине се, не мине време и „вредната” хазартна дейност попада в полезрението на регулаторите. Приемат се поправки в закона за хазарта с най-различни мотиви, които успокояват ситуацията за няколко месеца, преди следващите поправки да станат факт.

Промените в закона за бизнес разрешенията

Автор: Красен Станчев / 26.11.2010

Министерството на икономиката май е на път да промени някои неща в действащия Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Това се разбира от разумни по принцип изказвания на министър Трайков за въвеждане на мълчаливото съгласие в административно-правния свят на България и по различни проекто-документи, които получавам от приятели, спомнили си, че институтът бе вдъхновител, координатор и автор на първоначалния вариант на този закон.

По-добро регулиране за по-висок растеж

Автор: Красимир Петкашев / 26.11.2010

Под този надслов премина организираната във вторник дискусия на Световна банка и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за тежестта на регулативните режими в България. бсъдени бяха изводите от три изследвания, изготвени неотдавна в рамките на продължаващата икономическа и секторна работа на Световна банка в областта на регулаторната реформа.

Становище на ИПИ по проекта за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите

Автор: ИПИ / 19.05.2010

Становище на ИПИ, представено на МИЕТ по повод обществено обсъждане на 18 май 2010 на промените в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите.

Колко ни струват новите регулации през последното десетилетие? *

Автор: Адриана Младенова / 06.03.2009

... Националните правителства на страните-членки трябва да отстояват идеята за по-малко регулиране на европейско ниво и опростяване на ненужните бюрократични процедури и административни пречки, които представляват товар за бизнеса и гражданите. Представителите на България в Брюксел също трябва да работят в тази посока и да се борят за интересите на българския бизнес и граждани.

По-добро регулиране чрез прилагане на механизма оценка на въздействието на регулациите (ОВР)

Автор: ИПИ / 03.12.2008

Институт за пазарна икономика има дългогодишен опит в разпространяване на опита и изготвянето на оценки на въздействието на регулациите. На специализираната страница за оценка на въздействието http://ria-studies.net/home-bg/, която се поддържа от ИПИ, ще се представят анализи и коментари на законопроектите в България, най-добрите практики в ЕС и по света по отношение на оценка на въздействието на регулациите и практически примери за такива оценки на местни закони и регулации. Експертите на ИПИ ще следят и за качеството на извършваните оценки на въздействието на проектозакони от Звеното за по-добро регулиране, след като бъде създадено и институционализирано в рамките на държавната администрация в България.

Строителните разрешителни: подобрени и в интернет

Автор: Методи В. Методиев / 26.10.2007

През изминалите месеци работихме върху проект изследващ процедурата за издаване на строителни разрешителни и как поддаването на искане за разрешение за строеж може да стане реална част от развитието на е-правителството. В следващите редове накратко ще представим основните изводи от изследването.

„Таен клиент”

Автор: Петър Ганев / 17.08.2007

Тази седмица се оказа, че докато икономисти от ИПИ оценяваха ефективността на държавната администрация (само централната администрация), се е провеждала подобна проверка, инициирана от министъра на държавната администрация и административната реформа Николай Василев. За този проект на МДААР не се знаеше нищо досега, което е разбираемо, имайки предвид, че името на проекта е „Таен клиент”.

Оценка на нивото на административно обслужване в министерствата

Автор: Адриана Младенова / 20.07.2007

Институтът за пазарна икономика проведе проучване на нивото на административно обслужване в различни министерства като част от проект за оценка на ефективността на държавната администрация на централно ниво с подкрепата на CEE Trust. Административните структури не работят в условията на свободен пазар, те не се борят за клиенти и стимулите, които действат на частните компании при обслужването на клиентите им, не важат при взаимодействието между гражданите и държавната администрация.

И местната власт е от значение...

Автор: Велико Димитров / 06.07.2007

Многократно е ставало въпрос за въздействието на административните пречки в лицето на лицензионните режими и бюрокрацията върху бизнес-средата и доходите. Обикновено сме разглеждали регламентите на централно ниво, без да обръщаме внимание на това, което е прието от общинските съвети и следва да се прилага на местно ниво.

Как Сърбия улесни навлизането на нови фирми на пазара?*

Автор: Методи В. Методиев / 18.05.2007

Клубът на реформаторите е инициатива на Световната банка, в която вземат участие всички държави показали значителен напредък в една от съставните категории на индекса на Световната банка – Doing Business.

Регулиране на капиталовите пазари: отново европейско оправдание за българско недоразумение

Автор: Красен Станчев / 27.04.2007

Миналата седмица в парламента бе внесен законопроект за пазарите на финансови инструменти, разработен от правителството. Материята по уредба на търговията с ценни книги е сама по себе си сложна и законопроектът се нуждае от подробен анализ.

Прозрачност и икономически растеж

Автор: Светла Костадинова / 16.03.2007

Май на всички вече е ясно, че предложените промени в Закона за достъп до обществена информация от група народни представители са нелогични, откровено вредни и не трябва да се приемат. Каква накратко е случката?

Реформата в здравеопазването – не от тези хора, не по този начин

Автор: Светла Костадинова / 09.02.2007

Тази седмица в парламента се проведе обществена дискусия на тема „Стратегически насоки в здравеопазването”. В дискусията взеха участие министърът на здравеопазването, председателят на Комисията по здравеопазване, зам.-председателят на Комисията по здравеопазване на Народното събрание, представители на съсловните организации в здравеопазването, синдикатите, ръководството на здравната каса и други. Какво стана ясно от изказванията на участниците?

Защо е необходима регулаторна гилотина*

16.12.2006

Административни бариери от всякакъв род имат по принцип най-силно негативно влияние върху тези най-многобройни фирми, тъй като те разполагат с по-малко финансови ресурси или по-ограничен достъп до такива, неналичие на административни звена, вкл. юристи и по-малък или никакъв опит с бюрокрацията. Следователно колкото по-малко са правилата, създаващи непряко свързани с дейността им разходи, толкова по-добре функционира всеки пазар и тенденцията към намаляване цените на стоките и услугите е по-силна.

Лошият опит от приватизацията и от предишните концесии вероятно ще бъде пренесен в новото законодателството за концесиите

16.12.2006

Точно такъв е случаят с някои от процедурите за предоставяне на концесия, предвидени в новия проектозакон по този повод. Ще се спра само на една от тях – т.нар. състезателен диалог, който трябва да определи кому да бъде представена концесията.

Малко недовършена работа от съществено значение(Бележки по повод промените в закона за Държавния вестник)

16.12.2006

Оценка на въздействието – за какво всъщност става въпрос

16.12.2006

Предварително изследване на възможностите за създаване на звено за подобряване на регулирането

23.01.2007

Този преглед на текущото състояние е направен с цел оценка на възможностите за създаване на Звено за подобряване на регулирането (ЗПР) към българското правителство.

Новости в законовата уредба за управлението на твърдите битови отпадъци у нас

Автор: Мария Велкова, Оксфордски университет / 23.01.2007

На 30.09.2003 г. бе обнародван нов Закон за управление на отпадъците (ДВ бр.86/2003 г.), който замести Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда (ДВ бр.86/1997 г.). До една година ще бъдат приети наредбите към закона, а до три години актуализирани Националната програма и общинските програми за управление на дейностите по отпадъците.

Умни данъчни, глупави данъкоплатци

Автор: Красен Станчев, ИПИ / 23.01.2007

Вчера 24 часа обърна внимание на един казус от българското данъчно законодателство, който мина парламентарни обсъждания и бе приет през 1999 г. без необходимото обществено внимание.

Анализ на въздействието на Наредбата за лицензиране на туроператорите и туристическите агенти*

23.01.2007

В този анализ успяхме да откроим разходи, наложени от наредбата, които оценихме на около 26 млн. лв. (нетна осъвременена стойност) за следващите пет години. В същото време изглежда ползите от тази наредба са трудни за измерване с наличната статистическа информация. Това разбира се прави трудна оценката на нетния ефект от тази наредба и следователно на нейната целесъобразност.

"Проби и грешки" или предварителна оценка на въздействието на законите?

Автор: Лъчезар Богданов-ИПИ, Д-р Георги Ганев-ЦЛС / 23.01.2007

Оценка на ефективността на здравната реформа

Автор: Лъчезар Богданов, Асенка Йонкова / 23.01.2007

Как да се оценяват проектите за инвестиции в Марица Изток 1 и 3?

Автор: Красен Станчев, Лъчезар Богданов / 23.01.2007

Закони и благосъстояние

Автор: Красен Станчев, Лъчезар Богданов, Петя Мандо / 23.01.2007

Нищо, но наше или за закупуването на земя от чужденци

23.01.2007

Енергиината стратегия, концепцията "Единствен купувач " и либерализирането на енергииния пазар в България.

Автор: Д-р Красен Станчев, Лъчезар Богданов / 23.01.2007

Проектозакон за малките и средните предприятия: оценка на приложимостта и институционалните въздействия

Автор: Георги Ганев, Лъчезар Богданов, Красен Станче / 23.01.2007

Цената на легалния софтуер

Автор: Йорданка Ганчева / 23.01.2007

Правна и законодателна реформа: Въздействие върху растежа на частния сектор

23.01.2007

Това изследване е първият опит за изчерпателен преглед на законодателната и регулативната реформа в страната от гледна точка на влиянието им върху развитието на частния сектор през 1998 - 1999 г.

Възможни ефекти от лицензирането на туристическите дейности в България

Автор: Георги Стоев / 23.01.2007

Министерска намеса в автомобилните превози

Автор: Красен Станчев, Георги Ганев / 23.01.2007

Становище по внесен за обсъждане проект на закон за юридическите лица с нестопанска цел (с коментари и препоръчки) - 1999 г.

Автор: Д-р Красен Станчев, Йорданка Ганчева / 23.01.2007

Фирмени разходи за премахването на нулите

23.01.2007

Анализ на ползи и разходи от законодателните промени в системата на принудителното изпълнение

23.01.2007

Целта на доклада е да разработи аргументирана оценка на ползите и разходите от планираната реформа, като ги изрази по възможност в квантифицирана (околичествена) форма и да предложи на застъпниците на реформата, представителните организации на деловите среди и заинтересованата общественост изобщо информация за сегашното състояние и възможното бъдеще на системата на принудителното изпълнение в страната.

Анализ на ползите и разходите от забраната за въздушно полагане на кабелни мрежи (2006 г.)

23.01.2007

Безумия във фармацевтичния сектор

Автор: Адриана Младенова / 19.01.2007

Управляващите направиха свойски завой “наляво” и се отметнаха от текстовете на проектозакона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Проектът беше приет на първо четене още през месец август миналата година, но неговото разглеждане на второ четене все се отлагаше. Предложението на закона предвиждаше да се либерализира процедурата по отваряне на аптеки и да се позволи на всички търговци (вкл. и на юридически лица) да бъдат собственици на аптеки, а не само на магистър-фармацевти. Това щеше да узакони вече съществуващата практика за наличие на вериги-аптеки. Но по изказванията в пресата и стенограмите на заседанията на комисията по здравеопазване личи, че пазарната логиката и здравият разум няма да възтържествуват, отново, за кой ли път. Както и досега, само магистър фармацевти ще имат право да откриват аптеки и да бъдат техни собственици.

Административното безредие: можеше ли да се предвиди и защо се случи

Автор: Красен Станчев / 19.01.2007

Ето един непълен списък на онова, на което гражданството стана свидетел през първата седмица на 2007 г.: липса на данъчни декларации за онези, които бързаха да си платят данъците

Новите правила при изплащане на обезщетения по болест - ефекти

Автор: Адриана Младенова / 12.01.2007

В началото на 2007 г. влезе нов режим за изплащане на болничните на осигурените лица . Обезщетенията по болест ще се превеждат от Националния осигурителен институт (НОИ) по банков път директно на работещите. Това променя значително сегашната практика, при която работодателите са длъжни да изплащат на работниците обезщетенията, които им се дължат, заедно със заплатите им за месеца срещу предоставени болнични, а впоследствие си искат парите от НОИ.

Законодателна програма и здрав смисъл

Автор: Красен Станчев / 12.01.2007

На 8 януари правителството разпространи един документ, който показва, че членството в ЕС дава някакви положителни резултати и в областта на планирането на законодателната работа на изпълнителната власт. Не напълно, разбира се. Подходът остава повърхностен, координацията между различните източници на законодателна инициатива – не съвсем ясна. Много неща остава да се доправят, но те не се обсъждат. Може би основната причина за това е, че потърпевшите – граждани и фирми – засега нехаят, няма търсене на по-добра законодателна и регулативна работа на законодателната и изпълнителната власт.