Статии

Изследвания и публикации

РЕГИОНАЛНИ ПРОФИЛИ: Показатели за развитие (2018)

Автор: Институт за пазарна икономика / 20.12.2018

ИПИ публикува новото издание на изследването "Регионални профили: Показатели за развитие"

Модели за финансиране на здравеопазването: Възможности за България

18.12.2018

Целта на настоящия анализ е да подпомогне усилията на българската държава за провеждане на реформи чрез сравнително изследване на добрите практики за финансиране на здравната система. Анализът обхваща четирите основни модела на финансиране – бюджетно, здравноосигурително, здравнозастрахователно и чрез система от лични сметки, като представя силните и слабите им страни и прави предложения за реформи в България.

Изследване на ИПИ: Кратък преглед на делата по несъстоятелност в България

Автор: ИПИ / 10.08.2018

Широкото понятие „фалит” всъщност показва една крайна и нежелана фаза за всеки бизнес – провал на бизнес начинанието и невъзможност за покриване на задълженията. Правото разглежда това понятие като търговска несъстоятелност. На това особено производство са придадени две основни функции – кредиторите по справедлив начин да получат дължимото им от активите на търговеца и възможност търговецът да оздрави предприятието си. До този нежелан резултат се стига при две хипотези – при неплатежоспособност или при свръхзадълженост. И в двата случая е необходимо изпълнението на нарочна процедура по несъстоятелност, която се осъществява пред окръжния съд по седалището и адреса на управление на търговеца.

Изследване на ИПИ: Икономика на публичната и частната сигурност

Автор: ИПИ / 03.08.2018

Сигурността – редът в държавата и безопасността на гражданите, е от първостепенно значение и е неотменима отговорност на държавата, както и да разбираме нейната роля - като минимална или с разширени функции. Ефективното и ефикасно предоставяне на сигурност изисква посрещане на нуждите на всички граждани в обществото. Тази тема предизвиква силен публичен интерес с наскоро направените законодателни промени в публичния и частния сектор, които за пореден път променят отношението между тях и се отразяват пряко върху гражданите.

Несъответствието в уменията като пречка за конкурентоспособността на европейските компании

Автор: Явор Алексиев / 27.07.2018

Негативните демографски процеси и силният международен конкурентен натиск правят несъответствието в уменията проблем от особено значение за ЕС като цяло и за България в частност. Предвид намаляващия относителен дял на лицата в активна възраст и високата цена на някои от факторите за производство в ЕС (особено труда), неоптималното използване на уменията на работната сила е нещо, което европейските икономики трудно могат да си позволят.

Оценка на ефикасността на публичните разходи в България в периода 2011-2015 г.

20.07.2017

ИПИ разработи методология за оценка на ефикасността на някои от основните публични разходи, която представлява съотношението между постигнатия резултат и направените разходи за него. От направения преглед се вижда, че в периода 2011-2015 г. ефикасността на публичните разходи в България остава под средните нива в ЕС, като при разходите за полиция и съдебна система разликите са значителни.

Отворени обществени поръчки: данни, анализи, препоръки

Автор: Институт за пазарна икономика / 30.06.2017

Отворените данни показват, че в периода 2007-2015 г. българските държавни структури са похарчили над 62 млрд. лв. в над 170 хиляди обществени поръчки. Провеждането на обществени поръчки в България е символ на неефективност, пилеене на средства и корупция. В същото време в икономически план харченето на публичните средства именно чрез обществени поръчки, основани на прозрачност и конкуренция, е един от най-добрите методи за изпълняване на функциите и проектите на държавата.

Успехите и провалите на българските правителства 1998-2015

16.06.2017

Прегледаните 901 одитни доклада и големият брой на „провалите” доказват нехайството на правителствата към парите на данъкоплатците. В близо половината от одитираните програми, проекти и разходи държавата е лош стопанин, харчи неикономично и работи неефективно. В същото време иззема и преразпределя огромен ресурс. В този смисъл колкото повече държавата харчи, толкова повече губят гражданите и бизнеса.

Ново изследване на ИПИ: Финансиране на училищата

Автор: Адриан Николов / 28.04.2017

Новото изследване на ИПИ разглежда в детайли съществуващата система на делегирани бюджети и единни разходни стандарти, преразпределението на ниво община и бюджетирането в отделните училища, както и ефектите му върху качеството на образование и заплащането в сектора.

Изследване на ИПИ: Публичност и прозрачност при обществените поръчки

13.04.2017

Въпреки краткото прилагане на новия Закон за обществените поръчки (ЗОП) в практиката, вече се установяват някои от слабите звена на въведените принципи за публичност и прозрачност. Нещо повече, дори в законодателството изискванията за прозрачност в някои от етапите на процедурите формално да са спазени, тяхното прилагане невинаги е ефективно.

Доклад на ИПИ: Отстъплението на демокрацията в България

24.03.2017

В настоящото изследване ИПИ анализира състоянието на демокрацията и свободната инициатива в България, проучвайки отстъплението на демокрацията през последните години и посочвайки основните предизвикателства, пред които са изправени българските граждани по отношение на демократичните и пазарните ценности.

Премиера на книгата „Плосък данък в България – предистория, въвеждане, резултати”

10.03.2017

На 14-ти март 2017 г. Институтът за пазарна икономика, в партньорство с Фондация „Фридрих Науман”, ще представи книгата „Плосък данък в България – предистория, въвеждане, резултати”.

Дисекция на обществените поръчки (2007-2015 г.)

Автор: Зорница Славова / 13.01.2017

Дисекцията на данните за обществените поръчки за периода 2007-2015 г. показва редица интересни факти: 1) за 9 години са проведени над 170 хил. поръчки за над 62 млрд. лв.; 2) на ден държавата харчи по 20 млн. лв. публичен ресурс; 3) разходите за обществени поръчки са около 8-9% от БВП и над 20% от държавните разходи; 4) наблюдава се голяма концентрация на изпълнителите и възложителите; 5) най-скъпите поръчки са за инфраструктурни и транспортни проекти; ...

Преглед на европейската рамка на обществените поръчки

Автор: Любомир Авджийски / 23.12.2016

Освен пропуските в националното законодателство трябва да отбележим, че политиката на европейско ниво пазарът за обществени поръчки да бъде затворен за трети страни е неправилна. Аргументите, че има трети страни, които също са затворили своите пазари за страни от ЕС или че във време на криза финансовите потоци следва да се задържат в границите на ЕС не почиват на икономически факти и анализ.

Карта на доходите и бедността в България

Автор: ИПИ / 16.12.2016

Разбивката на районните пазари на труда показва някои интересни развития. Във всеки един район на практика се засилва ролята на икономическия център - традиционно за столицата София, Варна и Пловдив, а в последните години и утвърждаването на Бургас. Динамиката на пазара на труда в Северозападния и Северния централен район насочват вниманието към Плевен и Велико Търново, които постепенно се открояват и играят все по-голяма роля, макар и все още далеч от водещите икономически центрове в страната.

Регионални профили: показатели за развитие 2016

02.12.2016

ИПИ представи петото годишно издание на "Регионални профили: показатели за развитие" - най-задълбоченото изследване на социалното и икономическото развитие на областите в България.

Изследване на ИПИ: Успехите и провалите на българските общини

13.05.2016

Близо 70% от разходите на общините могат да бъдат класифицирани като провал, а едва 5% - като успех. Това показва прегледът на всички публикувани одитни доклади на Сметната палата за общините в България, изготвен от ИПИ. В докладите са обхванати 83 общини и техните разходи за близо 6 млрд. лв. за периода 2011-2014 година.

Ново изследване на ИПИ: Финансово състояние на държавните предприятия в България

Автор: Георги Вулджев / 19.08.2016

Данните показват, че финансовото състояние на държавните предприятия като цяло остава лошо през последните няколко години – печалбите падат, възвръщаемостта е много ниска и дори отрицателна при десетте най-големи предприятия, а задлъжнялостта при основните играчи расте с много бързи темпове.

Изследване на ИПИ: Успехите и провалите на българските общини

11.05.2016

Близо 70% от разходите на общините могат да бъдат класифицирани като провал, а едва 5% - като успех. Това показва прегледът на всички публикувани одитни доклади на Сметната палата за общините в България, изготвен от ИПИ. В докладите са обхванати 83 общини и техните разходи за близо 6 млрд. лв. за периода 2011-2014 година.

Нов анализ на ИПИ: Динамика на бедността

28.04.2016

Институтът за пазарна икономика изготви анализ, който проследява в динамика доходите на домакинствата в България и изследва движението между отделните доходни групи през годините. Бедността е в немалка степен динамична. Нейният състав се мени през годините, като около 40% от домакинствата се изкачват по стълбата на доходите и не се връщат обратно в бедност в средносрочен план. Водещият фактор е заетостта.

Нов анализ на ИПИ: Бюджет и управление на съдебната власт

Автор: Любомир Авджийски / 02.03.2016

Между 2000 г. и 2016 г. бюджетът на съдебната власт е нараснал 5,5 пъти при увеличение на държавния бюджет за същия период от около 3 пъти. В същото време България се нарежда на второ място по брой на магистратите спрямо населението сред страните членки на ЕС. Анализът откроява редица сериозни проблеми както при управлението на ресурсите на съдебната власт, така и в процеса по изготвяне на бюджета, неговото управление и отчитане.

Нов анализ на ИПИ: Бюджет и управление на съдебната власт

Автор: Любомир Авджийски / 01.03.2016

Между 2000 г. и 2016 г. бюджетът на съдебната власт е нараснал 5,5 пъти при увеличение на държавния бюджет за същия период от около 3 пъти. В същото време България се нарежда на второ място по брой на магистратите спрямо населението сред страните членки на ЕС. Анализът откроява редица сериозни проблеми както при управлението на ресурсите на съдебната власт, така и в процеса по изготвяне на бюджета, неговото управление и отчитане.

Разрези на бедността: Образованието и заетостта като фактори за кривата на доходите и щастието в България

29.01.2016

Институтът за пазарна икономика изготви анализ, който разглежда разпределението на доходите в българското общество като се фокусира върху различни разрези на бедността и неравенството. Водещият мотив на авторите е да бъде представена една цялостна картина - наречена от нас "крива на доходите", която отразява доходите на всички български граждани.

Фискални и социални въздействия на предложения „данък вредни храни“

Автор: "КС2" и "denkstatt България" / 11.09.2015

Какви са фискалните и социалните въздействия от предполагания закон за „вредните храни“? Ето три сценария на социално-икономическото въздействие на новия данък.

Изследване на ИПИ: Професионално образование и заетост

10.09.2015

Основен смисъл и предимство на професионалното образование е възможността му да създава пряка връзка между младежите и пазара на труда. Качественото професионално образование произвежда подготвени кадри, които осигуряват конкурентни предимства на всяка една икономика. Целта на изследването е да проследи връзката между професионалното образование и пазара на труда в България.

Свободните работни места: къде, колко и за каква заплата

Автор: Явор Алексиев / 04.09.2015

Прегледът на данните на АЗ за свободните към 3 септември 2015 г. работни места показва, че най-много безработни се борят за едно място в област Разград – 67 души, а най-малко – в област Русе (9 души). Средно за страната за едно свободно работно място се борят 21 души. Средната брутна заплата за свободните работни места в страната (изчислена на база 8-часов работен ден) е 536 лв. Половината от обявите за работа над 1 000 лв. (11 от общо 22 обяви и 87 от общо 122 работни места) са в столицата.

Защо българите все още плащат за достъп до законите си

Автор: ИПИ / 24.07.2015

През юли 2008 г. броевете на Държавен вестник (ДВ) започнаха да се публикуват в Интернет след продължителна кампания за реформа от няколко неправителствени организации, включително ИПИ. Това бе добра стъпка за подобряване на достъпа до информацията за законодателните промени у нас. Реформата, обаче, е изключително половинчата, защото все още няма официален източник на консолидираните текстове на нормативните актове, който да е с правна сила и свободно да се ползва от гражданите, бизнеса и администрацията.

Ново изследване на ИПИ: Как влияе ръстът на минималната заплата върху заетостта в България

02.07.2015

Всяко покачване на минималната заплата със 100 лева води до загуба на 24,5 хиляди работни места сред най-ниско образованите

Потребление на електроенергия от домакинствата, присъединени към мрежата на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД в периода 2009-2014 г.

15.06.2015

Поддържането на изкуствено ниски цени на електроенергията за домакинствата в България традиционно се обосновава със „социалната поносимост” на цената на електроенергията. В същото време липсват обективни аргументи в тази посока, които да покажат колко точно домакинства изпитват затруднения с плащането на сметките си за електроенергия и каква е причината за това.

Потенциалните ефекти от ТПТИ за България: ФАКТИ СРЕЩУ МИТОВЕ

28.04.2015

Преките положителни ефекти от ТПТИ специално за България ще дойдат по линия на прекия и непрекия износ на стоки и услуги за САЩ, който расте със всяка следваща година и превръща САЩ във все по-важен експортен пазар за България. Инвестициите от САЩ за България също ще получат тласък, тъй като премахването на тарифните и нетарифните пречки пред износа ще насърчи износа, а част от този износ се прави именно от американски фирми в България. Не на последно място, потребителите в България също ще спечелят от споразумението, тъй като около 40% от вноса от САЩ в момента се облага с мита.

Особености на здравеопазването по региони

13.03.2015

Големите различия между областите, както по отношение на здравната инфраструктура, така и по отношение на оценките на населението за болничните услуги, подсказват, че здравноосигурителната система има проблеми не само на национално, но и на регионално ниво. Проблемите не са изолирани единствено до осигуреността на здравните услуги с финансиране и специалисти, но засягат и качеството на здравните услуги, които населението получава.

Регионални профили: препоръки за развитие 2015

06.03.2015

Данните за развитието на българските региони през последните десет години подчертават нуждата от коренна промяна на философията на регионалното развитие. Въпреки че много от проблемите биват ясно осъзнати, подходът за справяне с тях остава подчертано административен и силно централизиран – фактор, който намалява ефективността на провежданите политики. Представяме на Вашето внимание публикацията на ИПИ „Регионални профили: Препоръки за развитие 2015”.

Планираните промени в пенсионното дело: оценка на потенциалните ефекти

06.03.2015

Промените в КСО бяха гласувани от законодателното събрание в необичайно кратки срокове – както от гледна точка както на здравия разум, така и според изискванията на традицията и закона за нормативните актове (ЗНА). Оценката на състоянието на пенсионната система и на направените промени и предложения показва, че идеята за прехвърляне на средства от личните партиди в солидарния стълб по никакъв начин не решава проблемите на пенсионната система в страната.

Анализ на ИПИ: Бедност и рискови групи

17.03.2015

Институтът за пазарна икономика публикува анализ "Бедност и рискови групи", който се фокусира върху обхвата и различни разрези на бедността в страната, като целта му е да открои рисковите групи или тези, които са най-силно застрашени от попадане в риск от бедност. Всеки десети българин в риск от дълбока бедност. Безработните и неактивните на пазара на труда са сред най-рисковите групи.

Развитие на производителността в българското селско стопанство след приемането на страната в ЕС

Автор: Николай Вълканов / 12.02.2015

За периода 2007-2013 г. субсидиите за сектора по линия на ОСП и националните доплащания достигнаха 6,9 млрд. лева. Една от основните цели на ОСП е насочена към подкрепа на доходите на земеделските производители, но, изпълнявайки тази функция, тя пречи на ефективното използване на ресурсите в отрасъла. Относително ниските нива на инвестиции не дават повод за оптимизъм, че селското стопанство ще подобри позициите си ЕС през следващите години.

Изследване на ИПИ: „Предизвикателства пред социалното подпомагане в България“

16.01.2015

Предвид непрекъснато свиващия се размер на работната сила в страната и застаряващото население, запазването на сегашната структура на системата за социално подпомагане може да има силно негативни последствия. Проблемът е особено сериозен, ако се вземе предвид нуждата за осъвременяване на размера на някои от социалните плащания. Крайната цел на предстоящата реформа трябва да бъде ефективното насочване на средствата към хората, които най-много се нуждаят от тях.

Някои причини за провала на публичните политики в селското стопанство

Автор: Зорница Славова / 19.12.2014

В настоящия доклад са дадени множество препоръки, които биха подобрили работата на бюджетните организации, работещи в областта на селското стопанство. Администрацията трябва да рационализира структурата и дейността си, включително да преразгледа всички програми и имуществото, с които разполага. Целият процес за работа на институциите трябва да е прозрачен, а за всички програми и дейности да се прилага оценка на въздействието.

Каква е връзката между образованието и пазара на труда?

Автор: ИПИ / 05.12.2014

ИПИ публикува анализ на взаимовръзките между степента на образование на работоспособното население и пазара на труда в България.

България в международните класации 2014: 90 мерки за икономически растеж

28.11.2014

Представянето на България в международните класации за пореден път демонстрира липсата на осезаем напредък в подобряването на икономическата среда, повишаването на ефективността на публичните услуги, ограничаването на корупцията и като цяло - подобряването на условията за живот и бизнес в страната. При подобен застой перспективите за бъдещето не са оптимистични. Предизвикателствата пред политиците са огромни, а решаването им не може да се отлага, тъй като няма нито време, нито ресурси. Прегледът очертава необходимите стъпки за по-добро представяне на страната ни в бъдеще.

Регионални профили: показатели за развитие 2014

14.11.2014

ИПИ представи анализ на социално-икономическото състояние и развитие на областите в България. Изследването беше представено на 11 ноември 2014 г., в пресклуба на БТА.

Младежката безработица в България е следствие от структурни проблеми на пазара на труда

Автор: ИПИ / 11.07.2014

ИПИ публикува анализ на динамиката на младежката безработица в периода 2004-2013 г. В текста са разгледани основните проблеми на младите хора при включването им на трудовия пазар и са очертани редица препоръки за справянето с последиците от този процес.

Преглед на напредъка на България по стратегия Европа 2020: заетост, образование, бедност

27.06.2014

ИПИ публикува доклад за напредъка на България по целите на стратегия Европа 2020 в областта на заетостта, образованието и бедността. Докладът анализира както ситуацията в страната по отношение на поставените цели, така и адекватността на провежданите политики за тяхното постигане.

Регулаторна политика в сектор „Електроенергетика” през 2013 – противоречаща на нормативната уредба и на здравия разум

Автор: Калоян Стайков / 13.06.2014

Ако трябва да обобщим регулаторната политика от 2013 г. в сектор „Електроенергетика” с няколко думи, те биха били произвол, непредвидимост, липса на оценка на ефектите, популизъм и управленска зависимост. Tрите последователни изменения на крайните цени на електроенергията от 2013 г. нарушиха както европейските принципи, така и националната регулаторна рамка, включително и някои собствени наредби на регулатора - ДКЕВР.

Анализ на ефектите от навлизането на модерната търговия на пазара на храни и напитки в България

25.04.2014

Негативните ефекти от присъствието на модерната търговия в България изглеждат силно преувеличени. Мит се оказват твърденията, че големите вериги не плащат данъци. Не бива да се пренебрегва и ефектът от изсветляване на част от търговията с храни и напитки, за което трудно може да се намери друга причина освен навлизането на веригите за модерна търговия.

Пазарът на ипотечни жилищни кредити се раздвижва, данните вещаят по-чувствителен растеж през 2014 година

26.03.2014

По-доброто представяне на икономиката през 2013 г., а с него - и на доходите на кредитополучателите, доведе до ръст на търсенето на ипотечни заеми с по-голям размер. Други обнадеждаващи тенденции за пазара на имоти и ипотечни кредити са увеличението на започнатото ново строителство на жилищни сгради през 2013 година, както и ръстът на броя на жилища, за които са издадени разрешителни за строеж.

Какво се случи с корпоративните кредити по време на кризата и какво да очакваме през 2014 г.?

19.12.2013

Съвместен тримесечен икономически анализ на Пощенска банка и Институтът за пазарна икономика | Следващата година се очаква да бъде относително по-благоприятна за износно ориентираните сектори и най-вече браншовете на преработващата промишленост. Секторите, свързани с усвояването на европейски средства - селско стопанство, бизнес услуги, ВиК инженерно строителство – също се очаква да продължат да бележат по-добри от средните темпове на растеж. Фирми от тези сектори най-вероятно ще бъдат и сред основните клиенти на корпоративни кредити през 2014 година.

Възможности за моделиране на новата ОСП 2015-2020 г.

Автор: Николай Вълканов / 13.12.2013

В следващия програмен период (2014-2020 г.) България ще може да преразпредели около 15 млрд. лева за селското стопанство – сума, близо двукратно по-голяма от създадената продукция в отрасъла през 2012 година. ИПИ разработи три варианта, които да послужат за основа на дебат по моделирането на ОСП за новия програмен период след 2015 година.

Природен газ от шисти: социално-икономически въздействия за България

Автор: KC 2 Ltd . / 28.05.2014

Българската икономика и гражданите, които сега плащат висока цена (в сравнение с получаваните доходи), най-вероятно ще спечелят от добива на природен газ от шисти(ПГШ) в страната. Този доклад прави опит да покаже какви са разходите и ползите от подобна перспектива и което е още по-важно, разглежда съпътстващите ефекти върху българската икономика и благосъстоянието на населението.

Регионални профили: показатели за развитие 2013

15.11.2013

Анализът представя социално-икономическото състояние и развитие на областите в България въз основа на 58 индикатора, обединени в осем категории – икономика, инфраструктура, данъци и администрация, демография, образование, здравеопазване, околна среда и социална среда. Изследването беше представено на 14 ноември (четвъртък) от 11.00 часа, в пресклуба на БТА.

Облагането с акциз на тютюневите изделия в България – преглед и препоръки

17.10.2013

България е изправена пред нова европейска цел за минимален акциз върху цигарите, която страната ни трябва да достигне до началото на 2018 г. – 90 евро на 1000 къса за всички цигари. Изхождайки от предходния ни опит и от добрите европейски практики, страната ни следва да предприеме решителни стъпки, за да ограничи потенциалните негативни ефекти от по-високите акцизни ставки.

Тримесечен анализ на българската икономика: Положителен ръст на потребителските кредити и подобряване на качеството на портфейлите

04.10.2013

Кредитният пазар в България демонстрира стабилност по време на финансова криза. През второто тримесечие се наблюдава положителен ръст на потребителските кредити на месечна база, въпреки че на годишна база все още се отчита спад. Налице е също така подобряване на качеството на портфейлите от потребителски кредити и постепенно свиване на дела на лошите и преструктурирани кредити през първото полугодие на 2013 г.

България в международните класации 2013

18.11.2013

За пета поредна година Институтът за пазарна икономика, с подкрепата на Фондация за свободата „Фридрих Науман”, прави преглед на редица международни индекси и анализира мястото на България в тях. Прегледът на осемте индекса в тазгодишното издание еднозначно показва връзката между социалното и икономическо развитие на страните и тяхното място в класациите – първенците имат едни от най-високите средни доходи на човек от населението. Развитието на позицията на България подкрепя тази зависимост.

Пенсионната система на България в числа и графики

Автор: ИПИ / 02.08.2013

Финансовото състояние на пенсионната система с всяка следваща година става все по-малко устойчиво – огромен и стабилно растящ дефицит и постоянно увеличение на броя пенсионери при намаляващо население. Балансът на държавното пенсионно осигуряване се влошава постоянно, като дефицитът (без да се брои 12% вноска от държавата като 3-ти осигурител от 2009 г. насам) към 2012 г. е над 50%, т.е приходите от осигуровки покриват по-малко от половината разходи за пенсии.

Изследване на ИПИ: Дефиниция и измерване на средната класа в България

04.06.2013

Броят на хората, които могат да се считат за средна класа, е намалял с около 200 000 души в периода от 2005 до 2010 г. Хората, живеещи в домакинства със средни доходи, са 46,9% от цялото население, тези с ниски доходи са 43,4%, а тези с високи доходи - 9,7%.

Изследване на ИПИ: Анализ на ефектите от прилагането на директните плащания на площ в България

Автор: ИПИ / 28.05.2013

Има спешна нужда от преосмисляне на държавната политика в областта на селското стопанство и особено в позицията на България по Общата селскостопанска политика на ЕС. Схемата за плащане на единица площ не благоприятства развитието на агросектора в България и трябва да бъде заменена с по-неутрален механизъм като схемата за единно плащане, която се прилага в старите страни членки.

Изследване на ИПИ: Успехите и провалите на българските правителства (1998-2012)

22.05.2013

Прегледът на всички публикувани одитни доклади на Сметната палата от 1998 г. до декември 2012 г. – 747 броя – дава добра представа за работата на администрацията, тъй като в неговия обхват влизат около 40% от похарчените бюджетни средства за периода. Всеки доклад е прегледан, описан и оценен от екипа на ИПИ посредством предварително определени индикатори за оценка. Резултатите от преглед са обезпокоителни - администрацията се е провалила в над 40% от дейностите си, което е струвало на българския данъкоплатец поне 50 млрд. лв.

Изследване на ИПИ: Неравенството в България – динамика, сравнителен анализ и причини

05.04.2013

Последните десетилетия се характеризират с изключителен технологичен прогрес и развитие на човешкия капитал и съвсем очаквано – с покачване на доходите и благосъстоянието на хората. Едновременно с това в редица страни се откроява и паралелна негативна тенденция на нарастване на подоходното неравенство между отделните групи от населението. Данните показват, че България не е изключение. Редица международни институции и политически сили по света концентрират вниманието си все повече върху проблема с неравенството между групите в обществото. Тази тенденция е резултат както от политически идеологии, така и от популистки залитания на повечето партии, независимо от тяхната окраска.

Неутралните опаковки и техните непреднамерени последици

Автор: ИПИ / 30.11.2012

Институтът за пазарна икономика публикува последния си анализ по предложените от Европейската комисия промени в Директивата за тютюневите изделия (2001/37/ЕО) за неутрално опаковане на цигарите.

България в международните класации 2012: 84 мерки за икономически растеж

Автор: ИПИ / 29.11.2012

В период на висока икономическа несигурност е особено важно правителствата да търсят решения, които да адаптират страните им към променящата се обстановка. Това ще спомогне както за по-бързото справяне с последствията от икономическата криза от 2008-2009 г., така и за повишаване на стандарта на живот.

„Договорът между поколенията” или скритият пенсионен дълг на държавата

Автор: Петър Ганев / 23.11.2012

Настоящият анализ е фокусиран изцяло върху състоянието на фонд „Пенсии” и не разглежда в дълбочина икономическите ефекти от осигурителната политика. Целта на този текст е да отговори на някои популярни заблуди за солидарните пенсии или т. нар. „договор между поколенията”, като дефинира смисловите разлики между осигурителни приходи и трансфери, и представя реалното състояние с дефицита на фонд „Пенсии”.

„Регионални профили: показатели за развитие 2012”

Автор: ИПИ / 09.11.2012

Изследването „Регионални профили: показатели за развитие” се прави за първи път от екипа на Института за пазарна икономика и неговите партньори от Microstat Analytics с цел да се представи социално-икономическото състояние на областите в България към средата на 2012 г. и тяхното развитие от 2000 г. досега.

Алтернативен бюджет с ниски данъци за 2013 г.

Автор: Петър Ганев / 19.10.2012

Алтернативният бюджет на ИПИ се прави за десета поредна година. Целта ни е да покажем, че е възможна алтернативна бюджетна политика, която залага на ниски данъци, балансиран бюджет и смели реформи. Алтернативният бюджет 2013 разглежда бюджета като инструмент за растеж, а не просто обслужващ самия себе си.

Многогодишната финансова рамка на Европейския съюз за периода 2014-2020: Анализ и потенциални ефекти върху България

Автор: ИПИ / 26.10.2012

Анализът проследява промените, които настъпват в Многогодишната финансова рамка 2014-2020 на Европейския съюз спрямо предходния бюджетен период, изследва причините за тях и прави изводи за ефекта им върху българската икономика. Основните теми, които са засегнати, са свързани с цялостния облик на МФР, предвидените реформи в начина на финансиране на бюджета, Общата селскостопанска политика и направлението за Интелигентен и включващ растеж.

Данъчните дупки, които товарят бюджета и спират реформите (данъчни преференции в България)

Автор: ИПИ / 17.10.2012

В настоящия анализ представяме една по-широка картина на преференциалните данъчни режими в страната, както и оценка на загубите за бюджета от съществуването на подобни текстове в данъчните закони. Този дебат се възроди покрай идеята за облагане на лихвите по депозитите на гражданите, които досега се третираха като необлагаем доход.

Материали от кръгла маса: Либерализацията на пощенския сектор в ЕС и ефектите върху България

Автор: ИПИ / 03.07.2012

Институтът за пазарна икономика представи анализ на състоянието на „Български пощи” ЕАД в контекста на либерализацията на пощенските услуги в ЕС и България. Кръглата маса се проведе на 3 юли 2012 г. (вторник), в зала "София" на Гранд Хотел „София”.

Заетост по време на криза: Политика за нови работни места

27.04.2012

Предвид високия риск от нова рецесия в България и продължаващо вече четвърта година свиване на заетостта и покачване на безработицата, е крайно време да се помисли за по-ефективни политики за създаване на работни места. Една такава политика би следвало да започне от изготвянето на цялостно нов Кодекс на труда, в който да залегне концепцията за минимални регулаторни, административни и финансови тежести върху труда.

2012: До 20 април работим за правителството; след това остават 5 дни за отработване

Автор: ИПИ / 19.04.2012

Плътно до 20 април ще работят българите, за да си платят данъците през 2012 г. Образно казано, това е денят, в който гражданите ще спрат да работят за правителството и ще започнат да работят за себе си. Датата е символична, като показва кога държавната хазна ще се попълни, ако всичко изработено бъде моментално изземвано – ние я наричаме ден на свобода от правителството, а по-света се знае като Tax Freedom Day.

Нов подход към интеграцията на хората с увреждания в България

Автор: Явор Алексиев / 16.04.2012

Според данни на НОИ разходите за пенсии за инвалидност, финансирани от държавното обществено осигуряване (ДОО) са нараснали от 182,2 млн. лв. през 2000 г. до 1 142,7 млн. лв. през 2010 г. Причините за това нарастване са свързани с недостатъци в нормативната уредба и в структурата на системата за подпомагане и интеграция на хората с увреждания. За да бъдат успешно адресирани проблемите с интеграция на хората с увреждания, е нужно да се преодолеят много от анахроничните елементи на сегашната система.

Слаба защита на собствеността спъва развитието на България

30.03.2012

Институтът за пазарна икономика представя за шеста поредна година международния индекс „Право на собственост” 2012 (International Property Rights Index - IPRI), който отчита защитата на правата на интелектуална и физическа собственост в 130 държави по света, представляващи 97% от световния БВП. Тази година 69 международни организации, между които и Институтът за пазарна икономика, си сътрудничиха с Алианс „Право на собственост”, Вашингтон и програмата Hernando de Soto Fellowship, за да създадат шестия годишен Индекс „Право на собственост” 2012.

Фискални правила: преглед на литературата, приложение и препоръки за България

Автор: ИПИ / 23.02.2012

Днес Институтът за пазарна икономика публикува доклад за фискалните правила, смисъла зад използването им, тяхната употреба на практика, а също прави преглед на правилата в България и дава препоръки за развитието им.

Успехите и провалите на българските правителства (1998 - 2011)

Автор: ИПИ / 16.02.2012

Изследването „Успехите и провалите на българските правителства” анализира конкретен аспект от работата на централната и областните администрации чрез преглед на одитните доклади на Сметната палата на Република България. Одитните доклади на Сметната палата дават полезна и ценна информация, която позволява да бъде оценена ефективността на администрацията при планирането, провеждането и контролирането на отделни дейности и програми. Третото издание на настоящето изследване допълва първото (от 2008 г.) и второто от (2011 г.) с нови 109 доклада. Така обновеният анализ включва 697 одита и обхваща 14 години - от 1998 до 2011 година.

Икономическата свобода е заплашена от дълговата криза в Европа

12.01.2012

Хонконг, Сингапур и Австралия подобряват резултатите си и запазват челните три места в Индекс на икономическата свобода 2012 на фондация „Херитидж” и „Уолстрийт Джърнъл”. България се представя по-добре от средното за света в повечето категории, но изостава от другите европейски страни и е далеч от най-свободните икономики в света.

Използване на информационно-комуникационните технологии и е-правителството в България

Автор: Даниел Георгиев* / 22.12.2011

България все още е под средното ниво на ЕС за извършване на обмен на инфомация и услуги с публичната администация (електронно правителство). Този обмен е пряко свързан с намалението на правителствените разходи, по-лесното извършване на всякакви административни услуги и съкращаване на сроковете им. Други фактори, пряко свързани с е-услугите, са ограничаването на корупцията и улеснението за правене на бизнес.

България в международните класации 2011

Автор: ИПИ / 29.11.2011

На 22 ноември 2011 г. в пресклуба на БТА беше представено третото издание на прегледа “България в международните класации”, което показва как държавите по света се справят с предизвикателствата на кризата, правейки реформи. България трябва да научи важни уроци и от добрите, и от лошите примери. Най-обхватните девет международни индекса предоставят обективна и сравнима база за работещите политики, които водят до растеж и богатство.

Изследване на ИПИ: Оценка на въздействието от изпълнението на активните мерки на пазара на труда

Автор: Зорница Славова / 30.09.2011

Оценката на въздействието на Националния план за действие по заетостта за 2011 г., изготвена от екипа на ИПИ, показа доста слабости както при планирането, така и при изпълнението на плана. Паралелният преглед на осъществените активни мерки на пазара на труда през последните десет години разкрива множество разхищения и дори преки злоупотреби със средства от бюджета. Общата нетна загуба за икономиката за 2011 година от изпълнението на програмите и мерките за заетост е в размер на 68,79 млн. лв.

Изследване на ИПИ: Хората в зависимост от държавата

12.08.2011

Целта на това изследване е да проследи динамиката на броя на хората в зависимост от държавата и динамиката на средствата, които са отпуснати за тяхното подпомагане в периода от 2007 до 2010 г. В обхвата на понятието „хора в зависимост от държавата” попадат лица в трудоспособна възраст, които по една или друга причина (в зависимост от обективни или субективни фактори) са изключени от икономическата активност в страната и са бенефициенти на определена безвъзмездна помощ в следствие на покриването на дадени критерии.

Изследване на ИПИ: Преглед на работата на Комисията за защита на конкуренцията. Защитава ли комисията конкуренцията?

Автор: Стоян Панчев / 05.08.2011

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) e независим специализиран държавен орган на бюджетна издръжка, първостепенен разпоредител с бюджетни кредити. Oсновната функция на Комисията е да следи за запазването на конкуренцията и да защитава свободната инициатива в българската икономика. Тема на това изследване е работата на Комисията, що се отнася до Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), разходите и приходите на Комисията и измененията на ЗЗК от 2008 г.

Оценка на въздействието на Национална цел 5 „Намаляване на броя на живеещите в бедност с 260 хил. души” от Националната програма за реформи (2011-2015 г.)

21.07.2011

На пролетната среща на върха през март 2010, лидерите на ЕС подкрепиха предложението на ЕК за създаване на нова стратегия: „Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, която следва да „осигури високи нива на заетост, производителност и социално сближаване”.

Оценка на въздействието на Национална цел 1 „Достигане на 76% заетост сред населението на възраст 20-64 г. до 2020 г.” от Националната програма за реформи (2011-2015 г.)

Автор: ИПИ / 19.07.2011

На пролетната среща на върха през март 2010, лидерите на ЕС подкрепиха предложението на ЕК за създаване на нова стратегия: „Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, която следва да „осигури високи нива на заетост, производителност и социално сближаване”.

Резюме на „Европа 2020” и Националната програма за реформи на Република България (2011-2015)

Автор: ИПИ / 19.07.2011

На пролетната среща на върха през март 2010, лидерите на ЕС подкрепиха предложението на ЕК за създаване на нова стратегия: „Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, която следва да „осигури високи нива на заетост, производителност и социално сближаване”.

Презентации от кръгла маса на тема "Какво означава Европа 2020 за България" (13 юли 2011)

13.07.2011

На 13 юли ИПИ организира кръгла маса, на която се представиха две оценки на въздействието на две от националните цели (заетост и бедност), заложени в Националната програма за реформи на България.

Обзор на колективното трудово договаряне в България през 2010

Автор: Милена Пешева / 24.06.2011

Колективното трудово договаряне (КТД) е процес на преговори между синдикати и работодатели относно условията на работа, в резултат на които се подписва колективен трудов договор. В отделните страни в Европа съществуват големи различия в основните реквизити на договорите, но основните сфери на договаряне са работна заплата и условия за труд. В доста страни се дискутират също така социални придобивки, работно време, отпуски и други. Като цяло се наблюдава спад в интереса на частния сектор към КТД, за сметка на широка употреба на КТД в държавния сектор.

До 4 май работим за правителството

05.05.2011

Тази година българите ще работят до 4-ти май, за да попълнят държавната хазна. Това е денят, в който гражданите ще спрат да работят за правителството и ще започнат да работят за себе си. Датата показва кога заплануваните приходи в държавния бюджет ще бъдат изпълнени, ако всичко изработено бъде моментално изземвано от държавата – ние я наричаме ден на свобода от правителството, а по света е известна като Tax Freedom Day.

Изследване на ИПИ „Местни условия за правенe на бизнес” 2011

08.04.2011

Индексът „Местни условия за правене на бизнес 2011” се издава за втора година и има за цел да изследва различията в бизнес средата на местно ниво и да посочи къде в България е най-лесно да се прави бизнес. Индексът включва всички 28 области в България.

Изследване на ИПИ: Какво да се прави с проекта АЕЦ “Белене” (28 март 2011)

28.03.2011

На 28 март 2011 г. Институтът за пазарна икономика представи на пресконференция независимата оценка на проекта „Белене”. Резюмето, презентацията и пълният доклад са достъпни тук!

Международен индекс „Право на собственост”: Липсата на защита на собствеността е основната причина за ниските доходи в България

Автор: Зорница Славова / 22.03.2011

Защитата на правото на собственост в България все още е на изключително ниско ниво и само смели реформи и силна политическа воля могат да гарантират правата на бизнеса и гражданите. Особено належащи са действията по независимост на съдебната система, борба с корупцията, улесняване на регистрацията на собственост и ограничаването на пиратството в страната.

Ден на свобода от правителството

Автор: ИПИ / 28.02.2011

Плътно до 20 април ще работят българите, за да си платят данъците през 2012 г. Образно казано, това е денят, в който гражданите ще спрат да работят за правителството и ще започнат да работят за себе си. Датата е символична, като показва кога държавната хазна ще се попълни, ако всичко изработено бъде моментално изземвано – ние я наричаме ден на свобода от правителството, а по-света се знае като Tax Freedom Day.

Работим 8 минути, за да изпратим едно писмо с „Български пощи” ЕАД при средно време за Европа от 1,7 минути

Автор: Цвета Миленова / 14.01.2011

Като продължение от предишния бюлетин на темата за състоянието на пощенските услуги в България и в подкрепа на тезата, че е необходимо спешно преразглеждане на необходимостта да има държавна поща ...

УСПЕХИТЕ И ПРОВАЛИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА

Автор: Зорница Славова / 17.02.2011

Размерът на направените държавни разходи в разгледаните 586 одитни доклади на Сметната палата възлиза на 63 млрд. лв., т.е. прегледът оценява около 1/3 от всички извършени държавни разходи за този период. Обобщените резултати от прегледа на 586-те доклада изглеждат така: случаи на успех – 142, които възлизат на 22 млрд. лева.; случаи на провал – 238, които възлизат на 24 млрд. лв.; некласифицирани случаи – 206, които са на стойност 17 млрд. лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ХАРЧОВЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА (2000 – 2010)

09.12.2010

За периода 2000 – 2009 година общата сума на допълнително одобрените бюджетни кредити възлиза на 8 млрд. лв. През всяка една от тези години правителството е харчило допълнителни средства, като най-много са похарчени през 2007 г. – над 1,4 млрд. лв., а най-малко - през 2009 г. – почти 400 млн. лв. В някои години те достигат до 7-8 % от консолидираните държавни разходи. За изминалите десет години 1 от всеки 20 лева похарчени от държавата е бил допълнителен разход – тоест непредвиден и съответно негласуван от Парламента, a допълнително одобрен и похарчен от управляващите.

Ново изследване на ИПИ: България в международните класации 2010

19.11.2010

Второто издание на прегледа “България в международните класации” показва как държавите по света се справят с предизвикателствата на кризата, правейки реформи. България трябва да научи важни уроци и от примерите на добрите политики, и от стъпките назад. Най-обхватните седем международни индекса предоставят обективна и сравнима база за работещите политики за растеж и богатство.

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2011

Автор: ИПИ / 24.09.2010

За първи път имаме на разположение проектобюджета за следващата година два месеца преди крайния срок за гласуване. Тепърва ще се водят дискусии, които се надяваме да са на базата на аргументи, очаквани ефекти и необходими средства. Ако трябва да посочим трите най-важни неща от прегледа на проекта, то това са: Запазват се ставките на преките данъци; Липсва дори една по-конкретно разписана реформа; Има ясна заявка за нов дълг и дефицит.

Електронният подпис в България: Още един начин за по-малко бюджетни разходи

04.05.2010

Настъпилата икономическа криза изправи правителствата пред редица бюджетни трудности, които изостриха нуждата от оптимизиране на дейностите и повишаване на ефективността на администрацията. Изследване на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие от 2009 г. сред 22 страни показва, че 16 от тях са включили електронното правителство като един от подходите за справяне с ефектите от кризата. Страните насочват усилията си към увеличаване на ефективността и намаляване на държавните разходи, повишаване на доверието на обществото към администрацията и подобряване на качеството на публичните услуги.

Ново изследване на ИПИ: Без изход (Преглед на процедурата по закриване на бизнес в България)

04.05.2010

В доклада си Правене на бизнес 2010 Световната банка определя икономическата криза като най-подходящото време за реформи в законодателството, отнасящо се до закриване на бизнес. При подходящо и съобразено с особеностите на икономическата среда законодателство могат да се спасят от фалит много фирми, да се запазят работни места, както и да се осигури благоприятна среда за привличане на чуждестранни инвестиции.

Защитената собственост – пътят към растеж, богатство и инвестиции

Автор: Зорница Славова / 26.02.2010

Правото на собственост играе важна роля за просперитета на всяка една държава. Защитата на правото на собственост на индивидите им позволява да се възползват от плодовете на своя труд и да използват дадените им ресурси внимателно и ефективно. И тази година 62 международни организации, между които Институтът за пазарна икономика, си партнираха с Алианс „Права на собственост”, Вашингтон и програмата Hernando de Soto Fellowship, за да създадат четвъртия годишен Международен индекс „Право на собственост”(International Property Rights Index – IPRI).

ИЗВЪН РЕЛСИ (Кратък преглед на ж.п. транспорта в България за 2000 – 2009 г.)

16.02.2010

Развитието на железопътния транспорт в България започва като частна инициатива с построяването на първата ж.п. линия, свързваща Русе и Варна, от английска компания с главни акционери Уилям Гладстон и братя Баркли през 1865 г. Около 150 години по-късно, българският железопътен транспорт е почти изцяло държавно начинание, чието качество не е на нужното ниво, а в същото време сериозна тежест се стоварва върху българският данъкоплатец...

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2010 – ПРЕГЛЕД, АНАЛИЗ, ПРЕПОРЪКИ

Автор: ИПИ / 25.11.2009

Проектът за Бюджет 2010 вече е в парламента и дискусиите около него се водят с пълна сила. Бюджетът е разписван при допускането за свиване на българската икономика, което дава сериозно отражение на заложените параметри. Въпреки това, предвидените публични разходи отново са рекордни, като надвишават 26 млрд. лв. за пръв път в новата история на страната ни.

Ново изследване на ИПИ: Минимум информация, Високи разходи, Рекордна численост (МВР)

06.11.2009

Този анализ представлява кратък преглед на дейността на Министерството на вътрешните работи (МВР) като ключова институция, отговорна за опазването на реда и осигуряването на сигурност за гражданите. Тези дейности са главни предпоставки за съществуването на всяка общност и са необходимост за благоденствие и свобода на индивида.

Стотици милиони изтичат през данъчни “преференции”

Автор: ИПИ / 27.10.2009

Ако се премахнат данъчните преференции, спестените половин милиард лева могат да се използват за намаление на осигуровките с цели 10 процентни пункта. Това би имало изключително позитивни ефекти върху икономиката, би облекчило значително данъкоплатците, би оставило повече средства във фирмите и домакинствата, би намалило стимулите за укриване на доходи и би довело до създаване на над 250 хиляди работни места. Във времена на рецесия, тази реформа е още по-належаща.

България се нарежда на 76то място по икономическа свобода

18.09.2009

С резултат от 6,74[1] точки (при максимум 10) България се нарежда на 76то място в класацията и запазва позицията си от миналата година - резултатът ни се подобрява с 0,07 точки. Непосредствено преди нас се нареждат Полша, Румъния и Барбадос, докато зад гърба си оставяме страни като Египет, Сърбия и Турция. Резултатът на България е над средния за Индекса, като ръстът на икономическата ни свобода изпреварва този в глобален мащаб.