"Бюлетин за ниски данъци" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Защо да намалим първо осигуровките?

Светла Костадинова / 11.06.2008
В последно време различни групи и отрасли в България периодично излизат с искания за намаление на ДДС или предоставяне на преференции като връщане на платения акциз. Това донякъде може да бъде оправдано, защото всяка организирана група в обществото може да поиска от правителството изключение от правилото, което да облекчи разходите и.

Какво се случва с приходите от осигуровки?

Димитър Чобанов / 11.06.2008
През последните няколко години беше предприета значима по характер данъчна реформа, която е насочена към понижение на преките данъци и повишение на косвените. Целта е стимулиране на фирмите и гражданите да декларират и плащат данъци спрямо по-близка до действителната облагаема основа. Най-сериозни изменения бяха извършени при данъците върху печалбата и върху доходите на физическите лица, при които се прилагат пропорционални ставки от 10%.

Вместо харчене на излишъка – ниски осигуровки от 10%

Георги Ангелов / 11.06.2008
През миналата година през декември правителството похарчи над 1.2 милиарда лева от излишъка в държавния бюджет. Тази година излишъкът е значително по-висок (2.7 милиарда лева само за първите 4 месеца) и както изглежда от него отново ще се похарчи голяма част (поне колкото миналата година, но най-вероятно и повече). В настоящия текст ще предложа изчисление с колко могат да се намалят осигуровките, ако вместо да се харчи излишъкът парите се насочат към намаление на осигурителната тежест върху труда.

Осигуровките в България са твърде високи

Петър Ганев / 11.06.2008
Осигурителната тежест продължава да бъде най-голямото данъчно бреме върху бизнеса и хората в България. Въпреки намаляването на осигуровките с 6 процентни пункта през 2006 г. и с нови 3 процентни пункта през 2007 г., общата осигурителна тежест се запазва на нива от порядъка на 33.5% или малко над 1/3 от заработеното от работника.

Ефекти от социалните осигуровки върху икономиката. Предложение за пенсионна реформа

Адриана Младенова / 11.06.2008
Социалните осигуровки като вид данък водят до изкривявания и свръхданъчно бреме, което променя стимулите в икономиката. Наличието на относително голям сив пазар на труда в България и практиката да не се декларират реалните доходи показва, че за работещите връзката бъдещи пенсии-осигуровки е слаба и за тях по-големият разполагаем доход сега има по-голяма полезност от очакваното увеличение на пенсията в резултат от плащането на пълния размер на осигуровките.