"Бюлетин за ниски данъци" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Проектобюджет 2008 - ПРЕГЛЕД, АНАЛИЗ, ПРЕПОРЪКИ

ИПИ / 07.11.2007
Докладът за бюджет 2008 съдържа 258 страници, програмните бюджети на министерствата са общо 1 495 страници, има 222 броя програми, 52 файла, съпровождащи проектобюджета (справки, приложения, анекси и показатели), и за първи път може да затрудни опитите на външните анализатори да придобият цялостна представа за намеренията за стопанска и социална политика на правителството през следващата година. Въпреки огромната информация принципите, които Институтът за пазарна икономика защитава, лесно могат да бъдат припознати или забелязани като отсъстващи и това прави анализа на внесения проектобюджет по-лесен.

Проектобюджет 2008 - ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ И КОНВЕРГЕНЦИЯ

ИПИ / 07.11.2007
Според проектобюджета българската икономика има да извърви още дълъг път, докато доходите на българите конвергират със средните доходи на гражданите на ЕС. През 2008 г. се очаква БВП на глава от населението, измерено чрез ППС, да достигне 40,3% от средното за ЕС-27 (за Румъния този показател е 41,1%).

Проектобюджет 2008 - ПРИХОДИ И ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА

ИПИ / 07.11.2007
През 2008 г. отново ще има рекордни приходи по консолидираната фискална програма. Заложените приходи в бюджетната рамка за следващата година са в размер на 27 193 млн. лв., което на практика е повече от БВП на България за 2000 година.

Проектобюджет 2008 - ПОЛИТИКА ПО ДЪЛГА

ИПИ / 07.11.2007
Основната цел на политиката по дълга е осигуряване на безпрепятствено финансиране на бюджета и рефинансиране на дълга, при минимално възможна цена в средносрочен и в дългосрочен аспект, и при оптимална степен на риск. Тази цел до голяма степен се постига благодарение на благоразумната фискална политика, която води до възможност за ограничаване на емисиите на нов дълг, както и избягването на операции по активно управление с неясен изход.

Проектобюджет 2008 - Заключение

ИПИ / 07.11.2007
Проектът за първи път дава по-подробна информация за намеренията на правителството. Разходите са по програми, има индикатори, изпълнението на които ще се цели през следващите три години. Това дава възможност за измерване, оценка и сравнение към края на годината.

Проектобюджет 2008 - МАКРОРАМКА

ИПИ / 07.11.2007
Един от основните елементи при съставянето на бюджета за всяка отделна година е макрорамката, тъй като спрямо нея би трябвало да се определят и всички стойности на приходите и разходите в него. В това отношение от особена важност е тази рамка да бъде логически издържана, компонентите й да са съвместими и очакванията да са възможно най-близо до действителните резултати.

Проектобюджет 2008 - ФИСКАЛНА ПОЗИЦИЯ И БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА

ИПИ / 07.11.2007
В проектобюджета се анализират данните от изпълнението на бюджет 2007 г. до месец август. Въпреки че към момента са налични по-нови данни (към м. септември) и данните до м. август дават достатъчно информация, и могат да служат за анализ на тенденциите при изпълнението на бюджета.

Проектобюджет 2008 - РАЗХОДИ

ИПИ / 07.11.2007
Разходите за образование за 2008 г. са 2 607.7 млн.лв., което е ръст от 22.2% спрямо 2007 г. Предвидени са средства за осигуряване на учебния процес в общинските и държавни училища, подобряване на материално-техническата база в училищата и обслужващите звена, както и проектно насърчаване оптимизацията на училищната мрежа.

Проектобюджет 2008 - ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ИПИ / 07.11.2007
В проектобюджета за 2008 г. на МДААР се предвиждат 77 710.0 хил.лв. за работата или увеличение с около 5.5 процентни пункта спрямо бюджет 2007 като не трябва да се пропуска противоречието, че нарастват средства за политики за намаляване на хора и по-добро регулиране, тоест и на регулации.