Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Земеделие

Автор: ИПИ / 09.01.2007
Оцени тази статия:

Положително развитие

Започна служебна регистрация на стопанства с винени сортове лозя след промените в Закона за виното и спиртните напитки. Чрез служебната регистрация се цели “попълване на лозарския регистър” на страната, тъй като част от наличните лозови масиви до момента не са регистрирани. Наличието на попълнен лозарски регистър до началото на 2007 година е необходимо с оглед на присъединяване на страната към ЕС и провеждането на обща селскостопанска политика в рамките на общността. След 2007 г. няма да могат да се създават нови масиви с винени лозя в страната, а само на мястото на стари изкоренени такива или от Националния резерв.

Отрицателно развитие

 

Евроинтеграция

Част от ангажиментите, поети към ЕС в сектора на земеделие, не са изпълнени поради липса на оперативност и ефективни действия на администрацията. Бави се създаване на Интегрирана система за администриране и контрол (ИСАК) в земеделието и изграждане на съоръжения за обработка на животински продукти (екарисажи), което превръща сектора земеделие в един от най-критикуваните сектори от ЕС. Трябва да бъдат изготвени правила за управление на млечни квоти и националния резерв. Все още не са изградени и акредатирани лаборатории. Ако не бъдат изпълнени ангажиментите в срок, има опасност от налагането на предпазна клауза от ЕК в областта на земеделието. Евентуалната предпазна клауза ще окаже пряко влияние върху пазара, защото производителите няма да имат право на свободен достъп до общия европейски пазар и ще се запазят лицензите за износ.

Предложения и предприети мерки

През 2006г. се увеличиха субсидиите за тютюнопроизводителите - премиите за тютюнопроизводителите растат като абсолютна сума през 2005 г. и 2006 г. и достигнаха 106,9 млн. лв . Управляващите не правят услуга на тюнопроизводителите, като ги “протекционират”, защото след присъединяването на България към ЕС, тези субсидии ще трябва да бъдат силно редуцирани. Директните плащания на фермерите по линия на ОСП се отпускат на стопанства, които обработват минимум 10 декара земя, а държавните помощи през годините са довели до малко и разпокъсано производство в сектора на тютюнопроизводството.

През март 2006г. екип от министерство на земеделието обсъжда въвеждането на данък върху всички земеделски земи, независимо дали се обработват или не. Според министър Кабил целта е да се окрупни земята и да ускори пазара на земя. Идеите за държавна намеса при управлението на земеделска земя се възражда отново през май 2006г при обсъждания на парламентарната комисия по земеделие. Има предложение държавата активно „да регулира притежаването на земеделска земя и правото да се извършва селскостопанска дейност”. И двете предложения издават желанието да се контролира секторът, да се засили интервенцията от страна на държавата. Но това ще донесе много отрицателни последици за сектора и икономиката, защото централизиран орган не може да определи колко е оптималната земеделска земя, която следва да се обработва. Без свободен пазар няма как да се определи справедлива цена на земеделската продукцията и на земята.

През юли 2006г. министърът на земеделието и горите дава обещание пред земеделски производители от Пазарджишко, че ще разпореди проверка за дъмпингов внос на домати и при необходимост изявява готовност за въвеждане на защитни мита. А това пречи на конкуренцията на пазара, ограничава търсенето, влияе директно върху покупателната способност на потребителите, изкривява пазарната логика и стимули.

Законът за акцизите, приет в края на миналата година, предвижда намалени ставки на акцизите по горивата, използвани в селското стопанство. Те ще се облагат с 50 лева на 1 000 литра вместо ставката от 430 лева. В резултат на диференцираните ставки и въвеждането на по-ниски акцизи за горивата за селското стопанство ще се появи сив пазар на гориво, предназначен за земеделие; ще се увеличат злоупотребите с дадената привилегия и ще се появят рентиери; ще се увеличат бюрократичните разходи по прилагане на закона и мониторинга, което води до нарастване на администрацията и разходите за издръжката й; ще се променят икономическите стимули на пазара на обработваема земя, на земеделска продукция, на акцизни стоки. Себестойността на селскостопанската продукция ще се промени, но влиянието върху печалбата е временно – докато се уравновесят пазарните сили и търсенето и предлагането.

Нашите препоръки в сектор земеделие

  • Минимизиране на намесата на държавата на пазара на селскостопанска продукция, премахване на пречките пред износа и вноса на земеделска продукция, премахване на всички протекционистични мита. Субсидиите създават култура на зависимост и пречат пред ефективното управление на стопанствата естествения процес на комасация на земята.

  • Облекчаване на процедурите и бюрократичните трудности по регистрация на арендните договори и въвеждане на въведе по-бърза процедура за покупка на земя от държавния поземлен фонд.

  • Създаване и поддържане на имотен регистър и кадастър.

  • Публичност на информацията – лесно достъп до регистъра на наличната информация за земеделска земя и до кадастъра за земя.

  • Премахване на забраната за достъп до пазара на определени играчи –– приетият преходен период за закупуване на земя от чужденци „затваря” пазара, което води до липса на конкуренция и затова цените са все още ниски.