Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Автор: ИПИ / 09.01.2007
Оцени тази статия:

Таблица: Разходи за здравеопазване

 

Отчет 2004

Отчет 2005

Бюджет 2006

Проект МФ 2007

Общо разходи + резерв (хил.лв.)

774.3

2008.6

2002.4

2215.6

% от БВП

   

10.9

   Текущи разходи

708.6

1921.8

1810.7

2006.3

   Капиталови разходи

65.7

86.8

69.2

94.5

Източник: Министерство на финансите, изчисления на ИПИ

Разходите в областта на здравеопазването заедно със заложения резерв ще се повишат с 10.6% спрямо планираните в бюджета за 2006 г. Тук обаче, трябва да се отчете традиционното превишение на разходите над обявените в закона за бюджета за съответната година. Следователно разходите за 2006 и за 2007 г. може да се очаква да бъдат по-високи, както това се случваше през 2004 и 2005 г.

В доклада се посочва, че е необходимо ускоряване на реализираните реформи, свързани с промените във финансирането, организацията и предоставянето на здравни услуги. През 2006 г. финансирането беше насочено единствено през Националната здравноосигурителна каса, резултатите от което все още трудно могат да се анализират. Болниците продължиха да натрупват просрочени задължения макар и със забавен темп. Това налага извършването на допълнителни разходи от бюджета за покриване на тези дългове.

Въпреки обявените намерения за по-съществени реформи те не се случиха досега и в доклада за бюджета не се посочва, че те ще бъдат предприети през 2007 г. основен елемент от подобна реформа трябва да бъде въвеждането на принципа парите следват пациента. Целта е да се създадат повече стимули сред болниците да се конкурират и да разходват средствата по-ефективно. Заедно с това би могло да се помисли за ограничаване монопола на НЗОК като вноските за здравно осигуряване се извършват в частни фондове.

Като положителен факт може да се разглежда запазването на осигурителната вноска от 6% предвид натиска, който се упражнява от заинтересованите лица за получаване на повече средства в тази област.

Като цяло в областта на здравеопазването не се предвиждат промени. Разходите ще продължават да нарастват без това да води до подобрение на услугите и ефективността. Застаряването на населението обаче, ще прави проблема със здравето на населението все по-сериозен и ще налага предприемането на по-бързи и адекватни мерки.

Препоръки за реформи:

1 Приватизация на болници

2 Премахване на монопола на НЗОК и създаване на условия за навлизане на частни здравни каси – това ще създаде конкуренция в бранша.

3 Въвеждане на възможност за система на медицински спестовни сметки