Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Засмисъла на програмите - От социални помощи към заетост

15.12.2006
Оцени тази статия:

Самата идея да не се получават просто пари от държавата под формата насоциални помощи, а срещу тях да се полага труд е добра. Друг е въпросътобаче, че в последно време тези програми придобиват все по-сериозен мащаб,което създава предпоставки за предпочитание към тях вместо за намиране нанормална работа. По данни на Министерството на труда и социална политика(МТСП) от есента на 2002 г. до сега, през тези програми са преминали 290хил. души като са реализирани 1794 проекта в 253 общини.

Не е ясно обаче, какъв процент от тези хора са успели да се реализиратна пазара на труда след участието си в такава програма. Поддържането и извежданетона такъв показател би дал добра представа за ефективността и въобще смисълаот субсидираната заетост.

Непосредственият ефект от тези програми е намаляването на безработицата,което се определя от самото правителство като сериозен успех. Въпросът еобаче, дали става въпрос за изкуствено намаляване на безработицата? Отговоръте положителен, защото устойчива заетост се постига от частния сектор, аправителствените програми са временно решение. През второто тримесечие на2004 г. по данни на НСИ безработните лица са 406.1 хил. или 12% от работнатасила. Ако приемем, че средногодишно в програмите “От социални помощи къмзаетост” участват 100 хил. души, то това на практика е 25% от всички безработни,така че официалните данни за нивото на безработица претърпяват сериознипромени в резултат на действието на тези програми.

От разговори с работодатели става ясно, че в определени случаи, особенокогато става въпрос за сезонна работа, работниците предпочитат да участватв програмите на МТСП, поради по-благоприятното съотношение между работаи заплащане. През последните седмици разбрахме за опити от страна на МТСПда затегнат контрола над общините, така че последните да изискват полаганетона договореното количество труд срещу парите, които изплащат. Само че товатрудно ще се реализира на практика при положение, че общините ще се стремятда усвояват повече средства, за да получават все повече в бъдеще и няматособен стимул да контролират доколко се изпълняват трудовите ангажименти.

Тези програми променят стимулите в икономиката, така че не трябва да бъдатнасърчавани, за да се разрастват все повече, а да се ограничат максимално,тоест да представляват последната и безспорно най-неизгодна възможност захората, които си търсят работа. В противен случай се намалява конкурентноспособносттана икономиката поради отклонение на използването на ресурсите в резултатна държавната намеса.

При това положение ще се спестят много средства, които могат да се използватза намаляване на данъчно-осигурителната тежест в България, което е най-добриятмеханизъм за насърчаване на заетостта. Подобряването на условията ще увеличистимулите за правене на бизнес на територията на България, както от странана резиденти, така и от нерезиденти. В резултат на това ще се увеличи търсенетона работна сила, а съответно и заплащането й.

 

 

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: svetlak@ime.bg).