Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Защопарите за хора с увреждания не достигат до тях - примерът на НОИ

15.12.2006
Оцени тази статия:

Разглеждайки разходите за пенсии по видове за периода 2000 – 2003 годиназабелязваме, че общите разходи за пенсии са нараснали с 25%. Пенсиите заинвалидност поради общо заболяване и социалните пенсии за инвалидност, обачеотбелязват значително по-високо нарастване – съответно 101% и 67%. Общатасума на изплащаните пенсии за инвалидност поради общо заболяване и социалнипенсии за инвалидност нараства от 207 милиона лева през 2000 година на 396милиона лева през 2003 година.

Таблица 1: Разходиза пенсии по видове, в левове

ВИД НА ПЕНСИИТЕ

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

Промяна

РАЗХОДИ ЗА ПЕНСИИ - общо ( І + ІІ + ІІІ )

2 484 997 184

2 627 999 693

2 885 673 949

3 102 914 902

25%

1.Инвалидност- общо заболяване                

150 441 086

184 667 569

234 621 009

301 668 348

101%

9.Социалнипенсии за инвалидност

56 524 560

72 831 766

81 146 158

94 496 899

67%

Източник: Национален осигурителен институт

 

Обяснение за бързо растящите разходи за пенсии заинвалидност може да ни даде следващата таблица, която показва изключителновисок ръст на новоотпуснатите пенсии по инвалидност. През 2002 и 2003година новоотпуснатите пенсии са над 270 хиляди. Голяма част от отпуснатитесоциални пенсии за инвалидност се отпускат като втора пенсия, която ев размер на 25% от съответната социална пенсия за инвалидност. Общиятброй на социалните пенсии за инвалидност през 2003 година достига над373 хиляди, като от тях 51 хиляди са първи пенсии, а останалите са втори,трети и четвърти пенсии за съответните хора.

 

Таблица 2: Новоотпуснатипенсии по инвалидност

Видна пенсиите

2002

2003

Социални за инвалидност - първа пенсия

6 014

6 148

Социални за инвалидност - втора

84835

77084

Инвалидност поради общо заболяване

45415

51881

Инвалидност поради трудова злополука ипрофесионална болест

476

540

Военна инвалидност

253

158

Гражданска инвалидност

1

0

Общо

136994

135811

Източник: Национален осигурителен институт

 

Отпуснатите пенсии за инвалидност поради общо заболяванесамо през 2002 и 2003 година са над 97 хиляди. През 2003 година от общо101 хиляди отпуснати първи пенсии 51 хиляди са отпуснати на основание“инвалидност поради общо заболяване”. Още по-видима става тази тенденция,ако я проследим за периода 2000 – 2003 година. Поглеждайки следващататаблица установяваме, че за тези три години броят на почти всички видовепенсии намалява със значителни темпове. Единствено пенсиите за инвалидностпоради общо заболяване и социалните пенсии за инвалидност отбелязват ръст,и то огромен ръст. Пенсиите за инвалидност поради общо заболяване нарастватс 54%, а социалните пенсии за инвалидност – с над 156%.

Таблица: Бройна пенсиите по години

Видовепенсии

31.12.2000

31.12.2001

31.12.2002

31.12.2003

Промяна

Промяна %

БРОЙ ПЕНСИИ -общо ( I+II+III )

2 503 773

2 605 580

2 645 698

2 693 911

190 138

7.6%

I. Ф О Н Д  "П Е Н С И И"

2 293 450

2 291 955

2 271 075

2 258 637

-34 813

-1.5%

А. ПЕНСИИ ЗА ТРУДОВАДЕЙНОСТ - ВСИЧКО

2 207 330

2 202 899

2 180 083

2 165 325

-42 005

-1.9%

1.Инвалидностпоради общо заболяване

207 778

235 349

272 789

321 515

113 737

54.7%

2.Пенсии заосигурителен стаж и възраст

1 899 059

1 879 982

1 832 993

1 780 941

-118 118

-6.2%

3.Пенсии заосигурит. стаж и възраст-ЗПЗСК

78 881

67 094

55 050

44 881

-34 000

-43.1%

4.Инвалидност - общозабол. - ЗПЗСК

4 330

3 996

3 635

3 318

-1 012

-23.4%

5.Инвалидност-общозабол.-СВОЧ на ТПК     

2 483

2 316

2 165

2 011

-472

-19.0%

6.Пенсии заосигурителен стаж и възраст-СВОЧ на ТПК           

14 336

13 729

13 068

12 311

-2 025

-14.1%

7.Частни занаятчии,търговци и др.                    

463

433

383

348

-115

-24.8%

Б. ПЕНСИИ ЗА КАДРОВИВОЕННОСЛУЖЕЩИ, ОФИЦЕРИ  И СЕРЖАНТИ

86 120

89 056

90 992

93 312

7 192

8.4%

1.Инвалидност порадиобщо заболяване

240

217

227

210

-30

-12.5%

2.Пенсии заосигурителен стаж и възраст

85 880

88 839

90 765

93 102

7 222

8.4%

II. ФОНД"ПЕНСИИ, НЕСВЪРЗАНИ С ТРУДОВА ДЕЙНОСТ"

163 006

268 372

331 956

394 622

231 616