Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Законътза ограничаване административното регулиране: основания и възможности

15.12.2006
Оцени тази статия:

Философия на закона
“Държавата е измислена от човека същност, чрез която всеки се стремида живее за сметка на всички останали”
Федерик Бастиа

Освен България, редица други страни от ЕС (неговите изисквания за бизнесклимата на страните членки се разгледат по-долу) и ОИСР предприематподобни реформи.
Първоначалният проект на закона бе дело на АМСП, ИПИ, БТПП и видни специалистипо административно право. (Екипът е особено признателен на БориславБелазелков, Александър Еленков, Петьо Славов, Греъм Банок, Матю Гамсър,Мирослав Зиелински и Артур Новицки.) След това работа продължи с дейнотоучастие на Валери Димитров, депутати и експерти от комисията по икономическаполитика на законодателното събрание.

Повод за пресконференцията
Повод за пресконференцията бе самата дата – 18 декември 2003 г., накоято законът за ограничаване на административното регулиране и административнияконтрол върху стопанската дейност влиза в сила. Идеята за пресконференциятае на г-н Валери Димитров. Пресконференцията не би била възможна безподкрепата на MSI – България.

Това е закон, който не би бил прилаган без обществено търсене на осъществяванетона неговите принципи. Броят на административните органи (местни и централни),призвани да прилагат закона е голям, определен подход се изисква и отзаконодателното събрание. Няма един единствен държавен орган, койтода е отговорен за прилагането на закона.

На 18.12.2003 г. старите правила по лицензиране, разрешителни и регистрацияби трябвало да престанат да действат. Започнатите преди тази дата процедурисе довършват по правилата от преди този закон. В шест-месечния периодот приемането на закона административните органи е трябвало да нагодятсвоите правила към изискванията на този закон. Известно ни е, че тованаправено от БНБ и от парламента по някои законопроекти, по които комисиятапо икономическа политика е била водеща. От тази дата насетне, провежданена мероприятия, несъответстващи на изискванията на закона, са атакуемив съда.

Общи основания на закона
Гражданството и бизнесът могат да правят всичко, което не е изричнозабранено.
Правителството може да прави само онова, което е изрично разрешено.То не може да налага данъчни и квази-данъчни задължения на гражданствотобез явното негово съгласие (например изразено от неговите представители).
Процесът на работа правителството е безусловно публичен; всеки има правона достъп до информация за намерения; то има задължението да я предоставя;изключения са възможни само в отделни области (напр. национална сигурност),като случаите се записват в списък, който се обявява заедно със сроковетена действие на забраната за достъп до информация. (В България случаятне е точно такъв.)
Всеки има право на равен достъп до възможности и на право на отговорна въпроси, зададени на правителството.

Препоръки на ЕС иприлагането им в закона за ограничаване на административната намеса

 

 

Препоръка

Приложение

Промяна

Въвеждане на единна форма на регулиране и на единен формуляр

Да, като изискване

Предстои въвеждане чрез други актове, създаване на единен формуляр

Мерки за премахване дублирането на учреждения и документи

Да, правилата за определяне на компетентност са налице,не-дублирането е изискване

 

Ясни срокове

Да

Предстои съобразяване на специалното законодателство

Въвеждане на мълчаливо съгласие

Да

Но в двустепенна форма

Използване на информационни технологии

Да, като препоръка

“Електронно правителство”; за целта е необходимо въвеждане на единниформуляри и известна промяна на философията на управление


Чуждестранен опит
От 1995 г. насам няколко страни предприемат промени в законодателството,подобни на тази в българския закон. Сред тях са Естония, Латвия, Австрия,Полша, Италия, Португалия, Киргизстан, Украйна, Унгария, Обединенотокралство, Ирландия, Мексико, Сингапур и др.
Ефектите от това законодателство в общи линии са положителни, макари много различни в отделните страни. ЕС препоръчва използването на най-добратапрактика (за повече информация виж туки тук).Новият български закон борави с традиционните за ЕС определения на административнитережими

Въпроси, на които се опитват да отговорят процедурите на закона
Какви са предполагаемите общи и особени въздействия на предлаганотопроектозаконодателство?

Каква е тяхната цена, измерена възможно най-пълно?

Кой печели и кой губи; колко струва съобразяването със закона въвеждащрежимите?

Колко струва прилагането и контролът върху спазването на законодателството?

Има ли по-евтини и по-справедливи законодателни решения, включителноотказа от предлагания регламент?

За целта законът промени и закона за нормативните актове (по койтоочевидно предстои още работа).

Преди приемането на закона
В законови и подзаконови нормативни актове за регулиране на стопанскатадейност се използват поне 19 “понятия”. Те не са определени по единенначин, т.е. всеки нормативен акт борави със собствено разбиране и междутези 19 “понятия” няма взаимна връзка и съотнесеност.

Резултати от търсене в АПИС (отделни разпоредби, описващи различнирежими)

Уредени отношения
1. Определени са няколко принципа, от които ще се ръководи както законодателството,така административното производство по повод стопанската дейност. Средтях от особено значение са тези на стопанската свобода (прокламиранв чл. 19 от конституцията), пропорционалността и легитимните очаквания.Последните два са особено типични за Европейското право и правото настраните - членки на ОИСР.

2. Въвеждат се и общите правила на т.нар. “предварителен анализ навъздействията на законодателството”, също характерен за ОИСР.

3. Създава се изискване всички изисквания към стопанската дейност дабъдат изрично посочени в закон. Това е препоръка на всички работни групии изследователски екипи, които са анализирали административните бариерипред бизнеса до момента. По този начин се ограничава възможността наадминистрацията (която не подлежи на пряк контрол от суверена) да създавапо свое усмотрение допълнителни изисквания и ограничения пред стопанскатадейност.

4. Ограничават се правомощията на административните органи да изискватдоказването на обстоятелства, които са удостоверени пред друг административенорган и са надлежно вписани в регистър. Това е стъпка към намаляванена разходите на бизнеса по спазване на законодателството. Това ще стимулираи развитието на електронни бази данни и единни (хоризонтално и вертикалносвързани) информационни системи.

5. Определят се три режима, като по този начин се замества многообразиетоот термини и се ограничава вземането на решения по целесъобразност доопределен кръг дейности по определени критерии.
6. Въвежда се мълчаливо съгласие за режимите на регистрация.

Някои необходими промени
-- Процедурите следва да се вземат предвид в много предстоящи за разработванеактове законодателното събрание и изпълнителната власт, в работата наместната власт.
-- Най-добра възможност за въвеждане дава законът за нормативните актове.
-- Необходими са промени и в правилниците за работа на Министерскиясъвет и Народното събрание. Те зависят от тава как се осигурява приложениетона закона (виж по-долу за необходимите предстоящи стъпки).,
-- На практика обаче, всички описани действия са възможни и без нормативноуреждане.

Възможни ефекти и рискове
1. Засилване на работата по неясно делегиране на права на администрацията;
2. Промяна на закона.
3. Вместо “мълчаливо съгласие” – явен отказ и търговия мълчаливо съгласие.
4. Спиране на работата по премахването на режими.

Възможности за избягване на рисковете и неблагоприятните развития
За да може да се съвременни технологии и Интернет и за да се увеличипрозрачността на процедури, е необходимо да се въведат единни и стандартизираниформуляри за отделните процедури.

Необходими са ръководства за прилагането на закона, отчитащи спецификатана работата на законодателната, изпълнителната и местните власти, кактои ръководства за ползването на закона от бизнеса .

Вероятно ще се наложат промени и в правилниците за работа на изпълнителнатаи законодателната власт.

Най-важната работа, която предстои все пак остава промяната в онезидействащи регламенти, които в момента замъгляват процедурите и не съответстватна изискванията на този закон (най-вече на определенията за лицензионен,регистрационен и уведомителен режим).