Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Законът за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност - едно добро начало

14.12.2006
Оцени тази статия:
Word Format (Word Format)

В сряда българският парламент прие на второ четене Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

Вече многократно коментирахме конкретните текстове от закона. Настоящият коментар е насочен към неговото общо значение.

Приемането на закона е решителна крачка в посока към подобряване на бизнес средата в България. Той е израз на политическа воля за въвеждане на прозрачност и еднозначност в правилата на играта и е една много добра основа за провеждане на истинска административна реформа.

Не трябва да се очаква, че Законът за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност ще има светкавичен директен ефект. Поради обстоятелството, че има характера на общ закон, той не може автоматично да промени действащите специални закони, но въвежда ясни правила по отношение на бъдещото законодателство, свързано с регулативните режими.

Фактът, че законът няма автоматично изменящо действие обаче не означава, че той не може да бъде използван като основа за промяна на сегашното състояние. Ако управляващото мнозинство наистина има политическата воля да изпълни принципите, залегнали в закона, то трябва да продължи да работи в посока съгласуване на специалното законодателство с този закон. Ако една промяна не може да се постигне автоматично, то нищо не пречи тя да се направи механично.

Законът не е панацея, но ако се прилага добросъвестно, той ще има сериозен дългосрочен ефект върху бизнес средата, защото:

1/ Законът дава ясни дефиниции на видовете режими и изрично забранява въвеждането им с подзаконов нормативен акт. Това означава, че след влизането му в сила регулативни режими ще се въвеждат само със закон, след обсъждане и гласуване в парламента;

2/ Със закона се въвежда задължителен предварителен анализ и оценка на въздействието на режима, който е публично и задължително предварително уведомяване на лицата, за които възникват задължения или ограничения по силата на нов закон. Тези две задължения ще осигурят на бизнеса навременен достъп до информация за предстоящите законодателни промени и възможност за иницииране на дебат с предложения и възражения. Задължението за предварителен анализ и оценка на въздействието на режима би трябвало да ограничи въвеждането на непостигащи целите си и неоправдано скъпо струващи на икономиката режими.

3/ Със закона се приема списък на дейностите, които могат да подлежат на лицензиране (39 дейности). Това, че списъкът е доста по-дълъг от този в другите страни, приели подобни закони е вярно, но в момента по-важен е не неговия обем, а самото му съществуване. Наличието на списък означава, че всяка следваща дейност, извън посочените в него, ще трябва да се добавя с промени в този закон и след представяне на мотивирано становище за необходимостта от въвеждането на режима. Това, съчетано със задължителните предварителен анализ и оценка на въздействието и предварително уведомяване на евентуално засегнатите лица, ще доведе до увеличаване на прозрачността при въвеждаме на регулаторни режими. Въвеждането на всеки нов режим ще става след предварителен публичен дебат, в който бизнеса ще има право на предложения и възражения;

4/ Задължителното изчерпателно изброяване на всички изисквания за получаване на лиценз или регистрация в закон, ще премахне сегашната порочна практика администрацията да упражнява законодателна власт, въвеждайки най-различни по вид и брой допълнителни изисквания. Ограничаването на дискреционната власт на администрацията от своя страна ще ограничи сериозно източниците на корупция.

Положителният ефект върху бизнес средата ще се усети по-сериозно в близките 5 години. Изключително важно обаче е да не се забравя, че този закон не е края, а само началото на една реформа.

© Коментарните материали от Прегледа на стопанската политика са обект на авторско право. При използването им е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатват материали от бюлетина (за абонамент:mandova@ime.bg).

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!