Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Законови промените в данък общ доход и акцизи след второ четене в Комисията по бюджет и финанси

14.12.2006
Оцени тази статия:
Преглед на стопанската политика - Word Format (Word Format)

1/ Основните дебати по ЗОДФЛ бяха свързани с увеличените размери на патентния данък и въвеждането на данък върху сумите, получени от доброволно пенсионно осигуряване и застраховки. Патентният данък вече ще се плаща на четири вноски и това е опит за компенсиране на увеличения му размер.

Получаването на заплата през пенсионен фонд е добре позната схема за избягване на данъци и осигуровки, която от 2002 г. вече няма да е толкова изгодна. Досега сумите за и от доброволно пенсионно осигуряване и живото-застраховане бяха освободени както на входа, така и на изхода, но от 2002 г. по предложение на Министерство на финансите, доходите ще се облагат при обратното им получаване. Направен бе опит интересите на бъдещите пенсионери, инвестирали в доброволен пенсионен фонд, да бъдат защитени. За тях данъка при теглене на сумите ще се изчислява по реда на чл.35 от ЗОДФЛ, т.е. на годишна основа и с приспадане на необлагаемия годишен минимум. В случаите на предварително изтегляне на вноските данъкът се фиксира на 20% и е окончателен. Със същия размер на данъка ще се облагат и сумите при обратно получаване и прехвърляне на индивидуалната партида по партида на трето лице, сумите, внесени за доброволно здравно осигуряване, доброволно осигуряване за безработица или застраховки "Живот" и застраховки "Живот", ако са свързани с инвестиционен фонд, в случаите на получаване преди изтичане на сроковете на договорите. В случай, че сумите се получават след изтичане на срока на застрахователния договор, който трябва да е над 10 години, сумата се облага с 15% окончателен данък. Това пък е опит за защита на инвестиралите в застраховки;

2/ От 1 януари догодина задължени да подават данъчна декларация ще бъдат и физическите лица, получили доходи само от трудови или приравнени на тях правоотношения, изплатени от работодател, който не е задължен да удържа и внася данък общ доход на служителите си. С тази разпоредба се прави безуспешен опит да бъдат обложени с данък доходите на служители и консултанти на международните организации у нас, каквито са Световна банка, програма ФАР, Програма за развитие на ООН и др. Цитираните платци на дохода не са данъчно задължени лица, не подлежат на данъчни ревизии и не изпращат справки в данъчните служби. Как тогава данъчната администрация ще установява кои са лицата, които трябва да си подадат декларация не е ясно. Очевидно ще се разчита на съвестта на въпросните служители и консултанти и незнанието на горе цитираните факти, което е направо наивно от страна на данъчната администрация;

3/ Както вече коментирахме в бр.49, МФ направи опит да въведе задължение за данъкоплатците да декларират доходите си пред всеки платец на доход. Т.е. казано с думи прости - ако сте гражданин, получаващ доход по граждански договор, да сте задължен да декларирате пред касиера на предприятието, което Ви плаща, размера на целия Ви доход, получен до момента. Предложението бе отхвърлено с логичния мотив, че това нарушава правата на гражданите, като ги задължава да декларират лични данни пред лица, които не са задължени със закон да опазват тайната на тези данни.

4/ По закона за акцизите новото от последното заседание е, че предложеното от МФ въвеждане на бандероли за кафето отпадна и на пазара ще продължава да се продава непакетирано кафе. Както вече коментирахме в бр. 48 на бюлетина, това бе поредният, за щастие неуспешен опит, на държавната администрация да реши проблема със собствената си неефективност и корумпираност, чрез налагане на допълни разходи и пречки пред легалния бизнес;

5/ Направен бе един безуспешен опит да се вкара под формата на редакционно изменение освобождаването на пропан-бутана от акциз. За голямо съжаление на вносителя работната група, работеща по промените в закона, е достатъчно компетентна и номерът не мина. В крайна сметка акциза върху нефтения газ и другите газообразни въглеводороди бе фиксиран на 120 лв. за тон, което е с 60 лв. на тон по-малко от предложения от МФ акциз, което по данни на финансовото министерство ще струва 12 млн. лева по-малко в бюджета през 2002 година.

От вчера в комисията по бюджет и финанси започна обсъждането на Бюджет 2002. По време на обсъжданията на промените в данъчните закони станахме свидетели на стремежа на депутатите да бъдат дадени възможно най-голям брой преференции за бизнеса. При обсъждането на държавния бюджет се наблюдава стремежа за възможно най-високи социални и административни разходи. От къде ще се вземат парите, в условията на валутен борд и договорен с МВФ бюджетен дефицит от 0.8%, си е проблем на изпълнителната власт.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!