Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Законопроекти, внесени в Народното събрание (31 януари – 4 февруари)

Автор: Милена Пешева / 04.02.2011
Оцени тази статия:

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване

Внесен за обсъждане на 31.01.2011от Министерски съвет и Комисия по здравеопазването

Законопроектът е изготвен с оглед на съобразяване на дейността по доброволното здравно осигуряване с изискванията на Европейското законодателство в областта на застраховането (Директива 2009/138/ЕО). Здравноосигурителните дружества стават застрахователи и за тях се прилагат всички изисквания за застрахователи.

Съществуващите здравноосигурителни дружества получават възможност да поискат и получат лиценз и за други видове застраховки. Заличава се разделителната линия между здравна застраховка и здравна осигуровка.

Предвижда се съществуващите здравноосигурителни дружества в едногодишен срок да приведат дейността си съгласно изискванията на Кодекса за застраховането и да подадат заявление за издаване на лиценз за застраховател по застраховките „Злополука” и „Заболяване”. Тези, които не приведат дейността си съгласно изискванията на Кодекса за застраховането – преминават в процедура по ликвидация съгласно Кодекса за застраховането.

Със законопроекта се предвиждат промени в Закона за здравето, по силата на които се закриват детските експертни лекарски комисии.

Предвижда се освидетелстването на децата до 16-годишна възраст да се извършва от общите състави на ТЕЛК с участието на специалист по детски болести. Причината са проблеми и затруднения при създаване на ДЕЛК и невъзможността за сформиране в някои части на страната.

Със законопроекта се предвиждат промени в Закона за лечебните заведения, с които се намалява броят на ликвидаторите на лечебните заведения – търговски дружества като се цели облекчаване на процедурата по ликвидация.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции

Внесен за обсъждане на 02 февруари 2011 от Евгени Стоев, Стефан Господинов и Диан Червенкондев (ПГ на „Герб”)

С предлаганите допълнения на ЗКИ се цели регулирането на прилаганите до момента такси за предсрочно погасяване на кредити, ползвани от граждани за закупуването и ремонт на жилища, както и кредитите, ползвани от бизнеса в България.

Предложението се свежда до ограничаване на таксата за предсрочно частично или пълно погасяване на ползван (непотребителски) кредит:

·         Без такса за кредити с нефиксиран лихвен процент; за кредити с равни месечни вноски; за кредити под формата на овърдрафт

·         Такса от 0,5 до 1% за кредити с фиксиран лихвен процент.

 

Законопроект за изменение и допълнение на закона за защита на класифицираната информация

Внесен за обсъждане на 3 февруари 2011 г от Йордан Иванов Бакалов и Веселин Методиев Петров (ПГ на „Синята коалиция”)

Целта на предлаганите промени е отпадане на задължението на съда за разглеждане на наказателните дела при закрити врати винаги, когато по тях като доказателства се ползват данни, получени чрез специални разузнавателни средства.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

Внесен за обсъждане на 4 февруари 2011 от Ваньо Шарков, Асен Агов, Любомир Иванов, Цветан Костов, Димо Гяуров, Йордан Бакалов, Кирчо Димитров, Мартин Димитров, Екатерина Михайлова (ПГ на „Синята коалиция”)

Проектозаконът предвижда средствата, събирани от глоби и санкции по този закон да се превеждат на Център ”Фонд за лечение, рехабилитация и ресоциализация на лица със зависимост от наркотични вещества”. Управлението и организацията на работата на центъра се определят с Наредба на Министъра на здравеопазването.

 

Законопроект за изменение на Наказателния кодекс

Внесен за обсъждане на 4 февруари 2011 от Емил Радев, Красимир Ципов и Фани Христова (ПГ на „Герб”)

Проектозаконът предвижда по-високи глоби и завишаване сроковете на наказанията за престъпни посегателства, свързани с нарушаване на целостта на съоръжения или обекти от електропреносната или електроразпределителната мрежа, от газопреносната или топлопреносната система, от система за пренос на течни горива, или на водоснабдителна или канализационна система. По-високи глоби и по-тежки санкции се предвиждат и за търговия с черни и цветни метали без лиценз.