Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Законопроекти, внесени в Народното събрание (28 февруари – 2 март 2011)

02.03.2011
Оцени тази статия:

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление

Внесен за разглеждане на 25 февруари от Лъчезар Тошев (ПГ на „Синята коалиция”)

С оглед предстоящото кандидатстване на съседните ни страни за членство в ЕС, законопроектът предвижда задължително провеждане на референдум при сключване на споразумение между граничещите с Република България страни кандидатки за членство в ЕС и страните - членки на ЕС.

Целта е да се постигне спокойствие в обществото, че то ще може да се произнесе пряко по членството на граничещите с Република България страни, кандидатстващи за членство в ЕС, тогава когато настъпи момента за вземане на това решение.

Финансовите средства, необходими за провеждане на референдум по този въпрос няма да повлияе на държавния бюджет в близко бъдеще, тъй като тези събития са отдалечени във времето.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

Внесен за разглеждане на 25 февруари от Лъчезар Тошев (ПГ на „Синята коалиция”)

Предлага се създаване на нов раздел „Престъпления срещу правото на възползване от историческия опит и съставляващи историческа измама”. Законопроектът предлага създаване на разпоредби срещу поругаването, отричането, омаловажаването и оправдаването на важни исторически събития от новата българска история. В предлагания законопроект се определят санкции за нарушаване на предлаганите разпоредби. Като санкциите се отнасят само до лица, които извършват това от позициите си, от които могат да влияят на формирането в ранна детска възраст на ценностна система на младежите и такива, които чрез средствата за масова комуникация, могат да повлияят на лица, които не са запознати с конкретните факти на посочените събития.

Законопроектът си поставя за цел да постави бариери пред опитите за фалшифициране на историята и оспорването на категорично установени факти. Не се предвиждат допълнителни държавни разходи за прилагането му.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическите партии

Внесен за разглеждане на 25 февруари от Десислав Чуколов, Станислав Станилов, Калина Крумова (ПГ на „Атака”)

Предлаганият законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическите партии (ЗПП) има за цел да подобри уредбата относно отпускането на държавните субсидии за политическите партии.

Цели се по-добрата систематизация и подредба на законовите текстове, както се цели по-добрата систематизация и подредба на законовите текстове. Конкретизират се правомощията на министъра на финансите за определянето на реда за отпускане на субсидиите

Освен това, законопроектът си поставя за цел пълното изясняване на метода за изчисляване и предоставяне на държавните субсидии. Предлага се държавната субсидия да не бъде променяна поради настъпването на промени в членството на народни представители в дадена партия. Изключение се прилага само при коалициите.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства

Внесен за разглеждане на 25 февруари от Сергей Станишев, Михаил Миков, Мая Манолова, Атанас Мерджанов  (ПГ на „Коалиция за България”)

Законопроектът цели да се постигне по-голяма яснота и да се защитят гражданските свободи и права при използването на СРС, както и информацията, придобита чрез тях. С оглед постигане на тази цел се  предлага случаите на неразрешено използване на СРС при заплаха за националната сигурност да се стеснят, като използване на СРС без предварително разрешение от съда да се осъществява само в случаите на опасност от извършване на конкретно престъпление против националната сигурност.

Предлага се още да отпадне възможността наблюдаващите прокурори да могат да искат от съда прилагане на СРС, като се въвежда такава възможност само за административните ръководители в структурата на прокуратурата. Предлага се да отпадане възможността председателят на Специализирания наказателен съд да предоставя разрешение за използване на специални разузнавателни средства, като целта е да се обезпечи безпристрастност и обективност на процеса на използване и прилагане на СРС.

Законопроектът предвижда отказите на съда за разрешение за използване на СРС да бъдат задължително в писмена форма и мотивирани. Създава се възможност за съда да се запознае с документацията за проведените до момента процесуално-следствени действия по отношение на делото, по което се иска СРС. Целта е съдът да може да даде своето разрешение или да откаже прилагането на, СРС на базата на обективни факти.

Предвижда се още да създаде регистър на разрешените и унищожени СРС.

 

Законопроект за допълнение на Закона за биологичното разнообразие

Внесен за разглеждане на 1 март от Лъчезар Тошев (ПГ на „Синята коалиция”)

В Закона за лечебните растения се отменят санкциите за нарушение и се заявява, че там ще се прилага Закона за биологичното разнообразие.

Поради тази причина целта на предлагания законопроект е въвеждане на отменените санкции от Закона за лечебните растения в Закона за биологичното разнообразие и в Закона за защитените територии.