Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Законопроекти, внесени в Народното събрание (25 – 30 Март 2010)

Автор: Димитър Попов* / 09.04.2010
Оцени тази статия:

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица

Внесен за обсъждане на 25 март 2010 г. от Лъчезар Тошев /ПГ "Синята коалиция"/

Предлаганият законопроект има за цел да допълни кръга на подлежащите на политическа и гражданска реабилитация репресирани лица, съгласно Чл.1 от закона.

  • Промяна на началната дата за периода на репресиите от „12 септември 1944 г.” на „9 септември 1944 г.”
  • Добавяне на осъдените от ІІІ Върховен състав на Народния съд за съдене на българските експерти в комисиите за Катин и Виница.
  • Добавяне на осъдените на 30 октомври 1952 г. от Върховния съд (ІІІ наказателно отделение) по процесите срещу католическата организация и в процеса срещу Обединените евангелски църкви от март 1949 г.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда

Внесен за обсъждане на 26 март 2010 г. от Министерски съвет

Целта на направената регламентация е да се постигне:

  • Ограничаване на емисиите на парникови газове от въздухоплаването, което ще допринесе съществено за изпълнението на ангажиментa на Европейския съюз да постигне намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г. с най-малко 20% под равнищата от 1990 г.
  • Транспониране на чл. 9 и 11 от Директива 2009/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО с оглед подобряване и разширяване на схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове на Общността.
  • Създаване на правна рамка за участие на Република България в международната търговия с емисии по чл. 17 от Протокола от Киото чрез Национална схема за зелени инвестиции.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители

Внесен за обсъждане на 26 март 2010 г. от Десислава Танева, Стоян Гюзелев, Юлиана Колева /ПГ на ПП ГЕРБ/

Няма качен текст

 

Законопроект за изменение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

Внесен за обсъждане на 29 март 2010 г. от Цецка Цачева, Лъчезар Иванов /ПГ на ПП ГЕРБ/

Допълнителната разпоредба, т. 30 се изменя така: „30. „Непряка реклама" е всяка форма на търговско послание, съобщение, препоръка или действие, която използва име и/или изображение, представляващо или наподобяващо наркотично вещество, за реклама върху стоки и рекламни продукти." във връзка с публикуваната в ДВ бр. 23 от 19.03.2010 г. поправка, с която е поправен текста на т. 30 от § 1 от Допълнителната разпоредба без разпореждане на председателя на НС.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните

Внесен за обсъждане на 30 март 2010 г. от Десислава Танева, Димитър Аврамов и Стоян Гюзелев (ПГ на ПП ГЕРБ)

Този нормативен акт установява изискванията за проследяване на ГМ храни, предаването и притежаването на информация, че продукти съдържат или се състоят от ГМО, на всеки етап от тяхното пускане на пазара. Предлага базата за правилно проследяване и етикетиране на ГМ храни, урежда предаването и притежаването на информация, че храни са били произведени от ГМО. Регламентът постановява, че е необходимо да се гарантира, че потребителите са пълно и достоверно информирани за ГМО и продуктите, храните и фуражите, произведени от тях, така че да имат възможност да направят информиран избор на продукт.

 

*Стажант в ИПИ