Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Законодателнатапрограма на правителството до изборите

16.12.2006
Оцени тази статия:

На интернет страницата на правителството беше публикувана "Законодателнапрограма на Министерския съвет за периода януари – юни 2005 г." (вижтук). В нея правителствотое планирало законите, които ще предложи на парламента месец по месец отянуари до юни 2005 година. Ще се спрем на основните закони в програматаи ще разгледаме принципите, които е необходимо да залегнат в тях, за дасе ускори икономическото развитие и да се осигури повече свобода на българскитеграждани.

През януари се предвижда приемането на два важни закона - за кредитиранена студенти и поправка в закона за здравното осигураване. Законопроектътза кредитиране на студенти предвижда държавна подкрепа /под формата на гаранция/на кредитите от банките за студентите. В момента, обаче, тъй като висшетообразование е почти безплатно за студентите, няма голяма необходимост откредитиране на студенти, т.е. няма търсене на такива кредити. Може би товае основната причина поради която тази система не се е развила в достатъчнастепен - при липса на търсене не се появява и предлагане. Затова е по-важнода се реформира системата на висшето образование, да се намали субсидиранетона таксите /или то да се насочи само към студенти, които наистина имат нуждаот него - но под формата на кредит или да се въведе ваучерна система нафинансиране/, да се приватизират университетите. Едва след провежданетона реформите и избиране на някакъв вид пазарна система за финансиране нависшето образование може да се мисли за закон за кредитирането на студенти,ако той се вписва в цялостната идея за реформа на образованието.

Поправките в закона за здравното осигуряване няма да решат основния проблемпред здравно-осигурителната система - наличието на държавна монополна здравнакаса и липсата на пазарни стимули в болничния мениджмънт. Затова основнитепромени в закона трябва да се насочат към допускане на конкуренция на държавнатаздравна каса, приватизация на здравната каса и болниците. Такива реформимогат да осигурят значително увеличение на ефективността на здравната система,подобряване на качеството на услугите и намаление на разходите.

През февруари се планира промяна в закона за горите и приемане на законза децентрализацията. В закона за горите трябва да се направи промяна, коятода въведе пазарните принципи и стимули в горския сектор. Това означава изискванеза приватизация на горите и предоставяне на пълни права на частните им собствениципри едно-единствено изискване - за всяко отсечено дърво да посаждат ново.Това ще премахне всички проблеми, свързани с кражби от държавните гори чрезсъздаването на стимули за опазването им у частните собственици. При товаще е възможно значително увеличение на добивания дървен материал и на заетосттав сектора.

Законът за децентрализацията трябва наистина да децентрализира власт къмнай-ефективните нива на управление. Това означава прехвърляне на правомощияот правителството и парламента към местните власти и/или към хората. Местнитеданъци трябва да се определят от местните власти, като данъкът върху доходитесъщо трябва да стане местен данък. Образованието, здравеопазването и пенсионнатасистема трябва да се децентрализират чрез приватизация на училищата, здравнитекаси, болниците и пенсионните фондове и по този начин решенията за изборна здравна каса, пенсионен фонд, болница, училище и т.н. да преминат къмотделните хора. Към местните власти трябва да преминат голяма част от правомощиятана отделните министерства и поне половината министерства трябва да бъдатзакрити.

През март се предвижда приемане на закон за концесиите, закон за водоснабдяването,закон за военната служба, закон за отбраната, закон за министерството наотбраната. В законите за концесиите и водоснабдяването трябва да се запишеизрично, че всякакъв вид инфраструктура /включително водоснабдяването/ трябвада се предложи за концесиониране при ясни и прозрачни условия и задължителнопровеждане на открит търг. По този начин ще се спестят огромни средствана данъкоплатците /тъй като инфраструктурата ще се финансира от частнитеинвеститори/ докато качеството на предоставяните услуги ще се повиши. Потози начин могат да преминат в частни ръце летищата, пристанищата, магистралите,газопроводите, петролопроводите, водоснабдяването.

Военните закони, които се очаква да се приемат, трябва задължително давключват няколко елемента - отмяна на задължителната военна служба, намалениеброя на военните, продажба на военната собственост /и използването й поднаем само когато е необходима/, намаление на разходи. По този начин ще наваксамеизоставането от други бивши социалистически страни, които вече отменихавоенната служба, ще имаме около 17-хилядна доброволна армия и достатъчносредства за обновяване на техниката и оборудването и в същото време ще намалимвоенните разходи до по-поносими равнища.
През април се предвижда приемане на закон за заложните къщи и на закон зажилищните асоциации. Тези два закона трябва да са придружени със сериозенанализ на ползите и разходите от въвежданите от тях регулации и съответноако анализът покаже, че приемането на тези закони е вредно, те трябва даотидат в кошчето.

През месец май се планира ратифициране на два заема, приемане на законза несъстоятелност на енергийни предприятия и промяна в закона за устройствона територията. По отношение на заемите вече е крайно време да се спре вземанетона заеми от държавата за изграждане на проекти, които могат да бъдат изградениот частния сектор много по-изгодно и пестеливо. Законът за несъстоятелносттана енергийните предприятия може би е необходим, но няма доказателства затова - би трябвало да се помисли дали не е по-добре да се използва общотозаконодателство за несъстоятелност вместо да се пише специален закон. Законътза устройство на територията задължително трябва да включва намаление набюрократичните процедури и намаление на централното планиране при териториалнотоустройство, т.е. даване на повече свобода на собствениците да решават каквода правят със собствеността си.

Последният месец от мандата на правителството - юни, се предвижда да сеизползва за приемане на закон за местното самоуправление, закон за електроннататърговия и промяна в закона за гражданското въздухоплаване. Нужните променитук са очевидни - необходимо е законът за местното самоуправление наистинада въвежда повече самоуправление на местно ниво; законът за електроннататърговия не трябва да въвежда нито един нов лиценз и единствено да регламентиранеясни казуси, ако има такива; законът за гражданското въздухоплаване трябвада либерализира гражданското въздухоплаване чрез свободно допускане на повечеконкуренция.

   

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: svetlak@ime.bg).