Статии ISSN 1313 - 0544

За необходимостта от (добра!) статистика

Автор: Методи В. Методиев / 02.07.2008
Оцени тази статия:

Свикнахме все по-често да четем и слушаме, как икономиката ни трябва да се развива си на базата на знанието, новите технологии, предприемачеството и иновациите.  Всички тези резултативно-ориентирани величини могат да се случат благодарение на правилно водени политики от страна на държавата  във всички сфери на социално-икономическия живот.

Но опитвайки се да идентифицираме проблеми/успехи и в последствие да генерираме адекватни решения в различни сфери от обществения живот, то неминуемо трябва да стъпим на определена качествена и релевантна количествено-стойностна база от показатели. Именно на този етап се появява темата свързана с  нуждата от адекватна, ефективна и леснодостъпна статистическа информация. При проектирането на различни политики, анализа на конкретни тенденции и процеси от страна, както на държавата, така и от всички заинтересовани страни (социолози, икономисти, граждани и др.), статистиката е един от основните инструменти за идентификация и екстраполация на възможни решения. 

При преглед на интернет страниците на ресорните министерства се вижда, че на повечето обема на наличната информация никак не е малък, но въпросът е какво ни дава тази информация и по какъв начин можем да я използваме най-ефективно. Всички ведомства се научиха и като чели свикнаха да разработват стратегии, годишни доклади и да публикуват различни нормативни документи, въпреки това пренебрежимо малко на брой публикуват специфични статистически данни за сферата, в която работят.  

Ролята на статистиката е свързвана най-вече с предоставянето на специфично структурирана информация,  която може да бъде използвана като основен инструмент при взимане на навременни и целесъобразни управленски решения с цел постигане на предварително предначертаните цели. Статистическата полезност се измерва с отношението, изразено в доверието, което потребителите й - правителството, бизнеса, обществото, изследователи и научните среди - имат към нея.

Статистически индикатори

Централна роля в при анализа имат методологически-издържаните статистически индикатори. С тяхна помощ се отразява количественото и качественото развитие на определени процеси и/или резултатите от проведени политики. Изключително важно е обвързването на определени специфични индикатори с водените политики. Целта е преди всичко създаване на възможност пряко да могат да се получава адекватна информация за резултатите и ефективността на провежданите политики.

При конструирането и дефинирането на индикаторите от съществено значение е спазването на определени критерии, на базата на които индикаторите могат да бъдат класифицирани като „добри индикатори". Например такива критерии биха могли да бъдат следните:

  • релевантни към политиките в сектора - способността на индикатора да предоставя  ясна и недвусмислена информация, в отговор на предварително формирани политики и цели за реализиране;
  • лесен за употреба формат - разбираемост и достъпност на информацията, и навременност на предоставяне;
  • произлизащи от рамката на специфични политики - които позволяват интерпретирането на определени данни в контекста на друга основни променливи в рамките на определена страна или административен регион;
  • технически издържани - т.е. обосновани, благонадеждни и сравними;
  • осъществими за измерване на разумна цена - достигане на икономическа ефективност при организирането на процесите на събиране, обработване на данните и последващото разпространение на резултатите; 
  • международна сравнимост - по този начин данните за една определена страна и/или регион, и/или конкретно наблюдавана величина могат да бъдат изследвани на базата на адекватна международна съпоставка, което от една страна ще добави повече дълбочина при анализа, а от друга ще позволи ефективното и ефикасно трансфериране на т.нар. най-добри практики (best practices) от конкретни аспекти на достиженията на други страни;

Казаното до тук е изключително важно да бъде разбрано и от хората формиращи дневния ред на държавата, защо инвестирането на усилие във формирането на качествена статистическа база от информация е основен съставен елемент при воденето на адекватни политики.