Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Външният сектор през 2003

15.12.2006
Оцени тази статия:


В края на миналата седмица Българската народна банка публикува данниза платежния баланс и външната търговия през 2003 година. Данните всеоще са предварителни – т.е. подлежат на корекции, но по принцип можемда приемем, че отразяват с достатъчна точност действителното състояниена процесите в българската икономика.

Запазва се тенденцията да нарастват вносът и износът на стоки и услуги.Данните в щатски долари показват, че вносът (CIF) нараства с 35.9% спрямо2002 г., а износът (FOB) с 30.7%. Голяма част от ръста в долари се дължина обезценката на тази валута през 2003 г., която е около 20% средноза годината, но въпреки това се наблюдава и значителен ръст, който нее породен от промените във валутните курсове, а от по-голямото количествоизнесени стоки и услуги.

Тенденцията за по-голяма отвореност на българската икономика възникватрайно след въвеждането на валутния борд през 1997 г. Поради фиксираниявалутен курс на лева към еврото транзакционните разходи на фирмите,които се занимават с външна търговия, намаляват (най-вече със странитеот ЕС) и се минимизира валутният риск, което естествено насърчава търговията.Това води до пренасочване на пазарите за българските фирми и покачващсе дял на търговията с ЕС.

По принцип увеличението на вноса се дължи на по-високите доходи набългарските граждани. Причините за това са няколко. Основната от тяхестествено е стабилният икономически растеж през последните няколкогодини. През 2003 г. растежът на БВП се очаква да е около 4.5% (въпрекипрогнозите на правителството от 5%). От друга страна, поради паричнатаполитика на Европейската централна банка насочена към ниски лихви ипо-добрите възможности за инвестиции в България банките пренасочихасредствата си от чужбина и през 2003 г. отпускаха значително повечекредити. Това поражда ръст на потреблението както на произведени в България,така и в чужбина, стоки и услуги и естествено води до по-голям внос.

В структурата на вноса (виж Табл. 1) постепенно нараства относителниятдял на потребителските и инвестиционните стоки, а също така и на суровинитеи материалите за сметка на дела на енергийните ресурси. Това е доказателствоза нарастващата енергийна ефективност на българската икономика тъй катоза производството на повече стоки и услуги са необходими по-малко енергийниресурси.

Страните, от които България внася най-много стоки са Германия (1533.6млн. щ.д.), която измества Русия (1348.8 млн. щ.д.) като най-голям износителза България - за пръв път след промените от 1989 г., Италия (1099.6млн. щ.д.), Гърция (712.6 млн. щ.д.) и Турция (657.6 млн. щ.д.). Ясносе очертава тенденцията на нарастване на търговията със страните отЕС и съседните на България страни и за намаляване на дела на Русия,тъй като вносът оттам се ограничава предимно до енергийните ресурси,а останалите групи стоки са по-слабо застъпени.

Структурата на износа е относително стабилна (виж Табл. 2), но всепак можем да отбележим, че нараства делът на потребителските стоки,които по принцип са с по-висока добавена стойност, за сметка на суровинитеи материалите, които са с по-ниска добавена стойност. Това е индикатор,че българските фирми с натрупването на капитал и възприемането на новитехнологии стават по-конкурентоспособни и се насочват към сектори, коитоим носят по-големи печалби.

Страните, в които България изнася най-много стоки отново са членкина Европейския съюз. Най-големият вносител на стоки произведени в Българияе Италия (1041.7 млн. щ.д.) следвана от Германия (802.4 млн. щ.д.),Гърция (772.8 млн. щ.д.), Турция (679.5 млн. щ.д.) и Белгия (453.5 млн.щ.д.). Ръстът на износа през 2003 г. се реализира въпреки слабата икономикана страните от ЕС, което е фактор за по-нисък внос в тези страни. Следователнобългарските фирми добре използват възможностите за износ към ЕС, а приочакваното съживяване на европейската икономика естествено и вносътот България ще нарасне.

По отношение на платежния баланс можем да добавим, че дефицитът потекущата сметка е 1648 млн. щ.д. или 8.7% и през четвъртото тримесечиена 2003 г. значително се покачва. Главният фактор за това са значителнитеразходи на правителството през последното тримесечие. Те възлизат на4607 млн. лв. или около 13.2% от БВП за цялата 2003 г. Дефицитът направителството за това тримесечие е около 864 млн. лв. или 2.4% от БВП.Тези пари бяха изразходени за коледни добавки към пенсиите и за тринадесетазаплата на служителите от бюджетната сфера. Те се харчат предимно запотребителски стоки и за услуги, голяма част от които са вносни и товаувеличава дефицита по текущата сметка.

Размерът на преките инвестиции в България достига 1360.7 млн. долара.Те са основен източник на валута за икономиката, който позволява вносна стоки и услуги. С нарастване на преките инвестиции можем да очакваме,че ще нарасне и вносът от чужбина, тъй като част от машините и оборудването,необходими на фирмите не се произвеждат в България, а от друга странаинвестициите ще повишат доходите на хората, които работят във фирмитес чуждестранни инвестиции и те ще търсят повече стоки (местни и чуждестранни).

Друг показател от платежния баланс, на който трябва да обърнем вниманиеса валутните резерви на БНБ, които са индикатор за стабилността на валутнияборд. През 2003 г. те нарастват с 932.5 млн. щ.д. и осигуряват достатъчнопокритие на паричната база и депозита на правителството.

В заключение можем да кажем, че според официалните данни външният секторсе развива добре и е достатъчно конкурентоспособен на откритите световнипазари.

Таблица 1: Структура на вноса в България

 

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Потребителскистоки

9.8%

14.3%

17.1%

15.3%

17.7%

19.0%

19.5%

Суровини иматериали

40.0%

40.5%

33.4%

33.0%

34.9%

34.7%

35.9%

Инвестиционнистоки

16.9%

21.4%

27.1%

24.5%

25.0%

25.1%

25.6%

Енергийниресурси

33.3%

23.8%

22.4%

27.3%

22.4%

20.0%

17.6%

Друг внос

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

1.3%

1.3%

 

Таблица 2: Структура на износа от България

 

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Потребителскистоки

28.2%

31.1%

33.5%

29.8%

33.5%

35.2%

36.7%

Суровини иматериали

49.0%

46.1%

42.0%

44.2%

40.8%

41.8%

41.3%

Инвестиционнистоки

14.7%

16.0%

15.3%

11.4%

12.2%

13.2%

13.7%

Енергийниресурси

8.1%

6.7%

9.2%

14.5%

13.5%

9.8%

8.4%

 

Таблица 3: Внос в България (млн. щ.д.)

 

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

  Германия

560

689.2

821.2

902.6

1109.4

1128.3

1533.6

  Русия

1421.7

1016.4

1109.7

1582.4

1452.7

1146.6

1348.8

  Италия

345.1

380.3

463.4

549.6

695.9

893.9

1099.6

  Гърция

196.7

289.5

311.7

317.9

411.6

475.7

712.6

  Турция

97.9

122.1

167

214.4

273.3

390.3

657.6

  Франция

153.6

223.4

287.7

316.4

437.9

445

606.1

 

Таблица 4: Износ от България (млн. щ.д.)

 

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

  Италия

574.1

548

558.2

687.7

766.3

874.9

1041.7

  Германия

463

446.2

395.1

437

487.7

542.7

802.4

  Гърция

409.5

368.9

346