Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Влияниена данъците върху икономическия растеж

15.12.2006
Оцени тази статия:

Таблица 2: Изследвания на връзкатамежду данъци и растеж

Автор

Извод

Cashin (1995)

1% нарастване на данъците води до 2% намаление на производството

Engen & Skinner (1996)

2.5% увеличение на данъците намалява растежа на БВП с 0.2-0.3

OECD1997

10% увеличение на данъците намалява растежа на БВП с 0.5 до 1%

OECD (1997a)

1% увеличение на облагането на труда намалява БВП с 2.4%

Bleaney, Gemmell &Kneller

1% увеличение на изкривяващите данъци намалява растежа с 0.4%

Folster & Henrekson(2000)

10% увеличение на данъците намалява растежа на БВП с 1%

Bassanini & Scarpetta(2001)

1% увеличение на данъците намалява растежа на БВП с 0.3-0.6%

PricewaterhouseCoopers

1% увеличение на данъците намалява растежа на БВП с 0.2-0.4%

Нобеловият лауреат и миналогодишен президент на Американската икономическаасоциация професор Робърт Лукас в своята президентска лекция “Макроикономическиприоритети” (за повече информация виж тук)прави преглед на изследванията, касаещи ефекта на данък печалба върхуинвестициите и икономиката. Според него, ако данъкът върху печалбатабъде отменен и спадналите приходи от него се компенсират с други данъци,резултатът ще е увеличение с 30 до 60% на инвестираните капитали викономика. По-голямото количество капитал пък означава и по-бързоикономическо развитие и благосъстояние. Робърт Лукас изчислява тозиефект средно на 2 - 4% по-високо годишно потребление всяка годинаслед премахването на данъка.

Разгледаните изследвания на Лийч и Лукас показват, че размерът наданъците е от решаващо значение за икономическото развитие, като по-нискитеданъци се свързват с по-бързо икономическо развитие. В допълнение,високото облагане на печалбите на фирмите има огромен негативен ефектвърху инвестициите и икономическия растеж.