Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Труден старт за бюджет 2011

Автор: Михаил Андреев / 02.03.2011
Оцени тази статия:

Въпреки, че първият месец в годината никога не е служил като ориентир за годишното изпълнение, данните за януари засилват очакванията за напрегната година пред бюджет 2011. Касовият дефицит по консолидираната фискална програма за януари възлиза на 477 млн. лв., с което бележи спад от 4.6% на годишна основа, отчете министерството на финансите. Намалението е в резултат на сходни понижения, както на разходите (3.6%), така и на приходите (4.2%).

Основна роля за подобряване на салдото са изиграли средствата от ЕС, разходите по които се свиват в 61% или около 110 млн. лв. Ако се пренебрегне влиянието на тези средства и се фокусираме върху т.нар. национален бюджет, дефицитът е в размер на 395 млн. лв. при 304 млн. лв. за януари на 2010. На практика правителството не е успяло да постигне подобряване на фискалната позиция, което би поставило под съмнение предвидената консолидация през тази година. Споменавайки правителството следва да се подчертае, че прекият ефект от неговите действия намира израз в изпълнението на републиканския бюджет. По неговото салдо е отчетен дефицит от 47 млн. лв.за януари на 2011 спрямо излишък от 154 млн. лв. година по-рано, т.е. на лице е влошаване с малко над 200 млн. лв.

 

Акцизи – контрабандата все още надделява

Данъчните приходи спадат с 9.6% през януари или със 110 млн. лв. Понижението почти изцяло се дължи на драматичния спад с 26.3% при акцизите. Независимо, че от МФ отдават свиването на еднократен базов ефект от презапасяване с цигари към края на 2009, въпросът с контрабандата все още остава отворен. Според бюлетина на МФ, нетните приходи от акцизи върху тютюневи изделия са 137.7 млн. лв. при 320.8 млн. лв. за месеца на 2010 г. Обратно, при акцизите върху горивата се наблюдава значителен ръст от 57% достигайки 157.3 млн. лв. И тук съпоставката не би дала точна представа, поради факта, че от агенция Митници прехвърлиха възстановяването на акциз за януари 2010. Такъв подход бе приложен и по отношение на ДДС и целеше намаляване на касовия дефицит за 2009, за сметка на 2010. Разбира се, това упражнение нямаше как да заблуди Евростат. За сравнение, дефицитът на касова основа беше 626 млн. лв. (0.9% от БВП), докато на начислена основа достигна 3.2 млрд. лв. (4.7% от БВП). Връщайки се на акцизите, правителство все още не дава сигнали за решителни мерки за справяне с контрабандата. Тази нерешителност пролича още при съставяне на Бюджет 2011, поради факта, че приходите от акцизи по републиканския бюджет бяха единственото перо планирани по-ниско спрямо актуализацията на бюджет 2010.

 

ДДС

Приходите от ДДС са в размер за 470.9 млн. лв. или малко под нивото си за януари 2010. Интересно е обаче какво се случва със структурата на тези постъпления. Най-общо те се формират от приходи от ДДС от внос (трети страни) събирани от АМ и ДДС от сделки в страната и ВОП[1]. При първите е на лице ръст от 18.8% до 225.7 млн. лв. Независимо, че няма публични данни, логично е ръстът на цените на петрола и суровините на международните пазари да са изиграли съществена роля за това повишение. Например данните на МВФ сочат, че средната цена на петрола за януари се е повишила с 20.2% спрямо януари 2010. Дори да предположим, че доставките се договарят няколко месеца по-рано, то цената за периода ноември 2010 - януари 2011 е скочила с 16.4% спрямо аналогичните три месеца година по-рано. Именно цените ще са този фактор, който ще подпомага приходите от ДДС (внос) през следващите месеци. Не така стоят нещата при втория компонент, където има спад от 14%. Спомняме се, че правителството разчита на възстановяване на вътрешното потребление, което на този етап не е на лице.

На фона на обещанията за неповишаване на данъчната тежест, правителството въведе чисто нов косвен данък върху застрахователните премии. Така получените от застрахователите застрахователни премия се облагат с 2% ставка, платими от потребителите. Годишните приходите от налога са планирани на 20 млн. лв. За януари пък са събрани едва 2 400 лв. И тук вероятно има ефект на „презапасяване” или изпреварващо сключване на застрахователни договори до края на 2010 предвид цялостно оскъпяването на услугите.

 

Неданъчни приходи

При неданъчните приходи, които общо нарастват с 36% през януари, прави впечатление че държавата е събрала с 28% повече такси, което пък едва ли кореспондира с някакво видимо подобряване на държавните услуги. Напротив, това означава, че или таксите са се повишили или услугите, за които се дължат такси са нараснали като брой.

 

Разходи

Това, което не се случва през месеца е намаляването на разходите. Тяхното ниво за януари 2011 е с 13.8% над размера им преди година. Текущата издръжка е набъбнала с 16.2% до 150.5 млн. лв., въпреки обещанията за свиване на харчовете. Лихвените плащания са 234.2 млн. лв. или с 8.4% над нивото си за януари 2010.

По отношение на бюджета на социалното осигуряване, липсва видим ефект от повишаване на вноските, като приходите са на същото ниво от януари 2010. Постъпленията само от социални вноски са 250.9 млн. лв. при 252.1 млн. лв. за същия месец на миналата – повишихме вноските, а приходите ги няма.

 

Фискалният резерв в края на януари е в размер на 5 412 млн. лв. или с 600 млн. лв. по-малко от края на декември. Балансът на управление "Емисионно" показва ново намаление с 367 млн. лв. на средствата в БНБ през февруари.

 


[1] Вътрешнообщностни придобивания.