Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Трябва ли да се увеличават здравните вноски?

16.12.2006
Оцени тази статия:


На кръгла маса за здравната реформа председателят на комисията по здравеопазванетона парламента Атанас Щерев заяви, че която и политическа сила да спечелиизборите тя ще трябва да увеличи здравните вноски. Вноските според неготрябва да станат 8% от брутната заплата /до момента те са 6%/, като увеличениетона вноската трябва да стане едновременно с намаление на други данъци. Другопредложение на доцент Щерев е пушачите да плащат по-високи вноски от непушачите– конкретно той смята, че вноските на пушачите трябва да са с 10% по-високиот тези за непушачите.

Ако предложението на председателя на здравната комисия се реализира, товаще означава около 40% увеличение на приходите от здравни вноски. От другастрана, ако се намалят други данъци, които да компенсират увеличението наздравните вноски, ефектът за консолидирания бюджет ще е нулев. С други думи,става дума за пренасочване на средства от други пера на бюджета към здравнатакаса.

Дали увеличението на приходите на здравната каса ще подобри здравното обслужване?Отговорът е по-скоро не – през последните години бюджетът на здравната касарасте бързо без това да е довело до подобряване на качеството на предоставянитеуслуги. Това, разбира се, е съвсем очаквано, тъй като здравната системастрада от някои доста сериозни проблеми:

· Монопол. Няма възможност за избор на друга здравна каса, което означавалипса на конкурентен натиск за повишаване на качеството и намаление на разходитена касата.

· Държавна собственост и контрол. Това води до изключително слаби резултати,включително неефективно използване на средствата, преразходи, дефицити,загуби, незадоволително качество на услугата, опашки, свръхпотребление,корупция.

· Монополно договаряне. Здравната каса, една монополна структура, се договаряс друга монополна структура, Българския лекарски съюз. Това води до липсана конкуренция от страна на предлагането на услугата, което увеличава разходите.

· Липса на икономически стимули за ефективност. Здравната каса не работисъс собствени пари и няма стимул да ги пести, защото има законов монополи получава задължително вноски от всички българи. От друга страна, хората,които ползват здравни услуги, имат стимул да използват колкото се може повечездравни услуги, защото здравните осигуровки, които плащат, нямат никаквавръзка с това, което получават.

Наличието на такива сериозни проблеми във финансирането на здравната системаозначава, че средствата, които се отпускат на здравната каса, не се използватефективно. Следователно чрез извършване на реформи е възможно с настоящиябюджет на касата да се предоставят повече и по-качествени здравни услуги.По този начин дори е възможно намаление на разходите на касата.

Има няколко реформи, които са належащи за финансирането на българскатаздравна система и които ще подобрят нейната ефективност. Става въпрос задопускане на конкурентни здравни каси, приватизация и конкуренция междуболниците, заплащане на база на извършени услуги, потребителската таксада се определя от самите фондове и да е различна за различните здравни услуги.

Тези реформи биха могли значително да намалят необходимото финансиранеза здравната каса и съответно да позволят намаление на здравните вноски.В допълнение, биха могли да се насочат към здравните фондове средства отакциза върху цигарите, който се плаща от пушачите. По този начин се избягванеобходимостта да се въвежда сложна и скъпа за администриране система заразлични вноски на пушачи и непушачи.

Реализирането на посочените идеи за реформа на здравната система и насочванетона приходите от акцизи върху цигарите към здравните фондове би могло дапозволи намаление на здравните вноски от настоящите 6% на 1-2%. Следователноувеличение на вноските не е необходимо, необходимо е реформиране на финансиранетона здравеопазването.

 
 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: svetlak@ime.bg).