Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Трябва ли да се увеличава такса смет?

16.12.2006
Оцени тази статия:
През последните дни стана ясно, че столичната община обсъжда увеличение на приходите от такса смет. Това увеличение се получава заради предвиденото нарастване на данъчните оценки на имотите в София, което нарастване вероятно няма да се компенсира с намаление на ставката по такса смет. Обосновката за подобно увеличение на приходите от такса смет е нуждата от средства за заплащане на почистването на улиците, събиране на сметта и нейното превозване и съхранение. Критици на подобна политика посочват факта, че Софийската община плаща повече средства за почистване отколкото други сравними градове, но в същото време градът не е достатъчно чист и има постоянен недостиг на средства.

 

Сметосъбиране

Събирането на сметта в София, а и в останалите общини, се финансира от такса смет. Тя се заплаща според данъчната оценка на съответното жилище и като цяло няма връзка с количеството боклук, което се изхвърля от съответния индивид или семейство. Извозването на сметта се извършва от фирми, с които е сключен концесионен договор. Всяка от тези фирми има монопол в събирането на сметта в съответния район. В резултат можем да забележим няколко проблема:

 • Липса на връзка между изхвърлян боклук и заплащана такса

 • Административно определяне на таксата смет

 • Административно определяне на фирмите-концесионери

 • Липса на конкуренция и фактически монопол на фирмите-концесионери

 • Липса на стимули за ефективност – заради липсата на конкуренция

 

Какво може да се направи за решаване на тези проблеми?

Вместо да се продължава с досегашната система, която води до ежегоден ръст на разходите, може да се помисли за промяна на системата на събиране на сметта. Една подобна промяна може да се изразява в децентрализация на сметосъбирането, която се прилага в някои европейски страни. За какво става въпрос?

 1. Живеещите във всеки блок или къща избират сами фирмата /измежду много конкурентни такива/, която да събира изхвърляните от тях битови отпадъци

 2. Цената за сметосъбирането се договаря между страните по договора /фирмата и живеещите в съответния блок/

 3. Честотата на събиране на боклука също се договаря между двете страни

 4. Такса смет, която в момента се заплаща за събиране на боклука, се премахва

В резултат на една подобна промяна ще се решат съществуващите в момента проблеми със сметосъбирането. Таксата за изхвърляне на боклук ще се договаря пазарно и ще зависи изцяло от количеството, което се изхвърля. Фирмите, събиращи битовите отпадъци ще са много на брой и ще се конкурират, което ще намали предлаганите цени. Такса смет ще изчезне като понятие.

 

Съхранение и преработка на отпадъците

Другият проблем, който създава искане за повече разходи, е свързан със съхранението и преработката на отпадъците. Необходимо е изграждане на завод за преработка на отпадъците, което изисква значителни средства. Единият вариант е този завод да се финансира с увеличение на данъчното бреме за софиянци. Другият вариант е Софийска община да се раздели с част от притежаваните активи и да повиши ефективността на разходите си и да използва получените средства за построяване на такъв завод.

Ето няколко възможности за осигуряване на финансиране:

 • Приватизация на “Общинска банка” и “Общинска застрахователна компания”

 • Оптимизиране на администрацията

 • Продажба на компанията “Софийски имоти”, както и на сгради, офиси, земи, които са собственост на общината

 • Премахване на ненужния Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия

 • Приватизация на топлофикацията, градския транспорт, “Егида”, болниците и здравните заведения

 • Използване на конкурентни търгови процедури при харчене на средства и осигуряване на пълна прозрачност на всеки лев, похарчен от общината

Използването на тези възможности за финансиране ще премахне необходимостта от по-високо данъчно облагане на софиянци за финансиране на изграждането на завод за отпадъци и по този начин ще се реши проблемът с втория основен разход, свързан с отпадъците в столицата.

 

Заключение

Когато става въпрос за харчене на пари винаги трябва да се търси по-ефективното решение. В случая със софийската община такова решение е децентрализацията на сметосъбирането и финансиране на завод за отпадъци чрез продажба на общинско имущество. Ако тези две неща бъдат направени, резултатът ще е премахване на такса смет и екологично унищожаване на отпадъците.