Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Стопанскиятрастеж не е продукт на бюджета

15.12.2006
Оцени тази статия:

Индикатори на производствения сектор (безселското стопанство)

Индекс (предната година = 100)

1998

1999

2000

2001

2002

2003f

 средно

Икономически растеж

     110.5   

     106.6   

     104.8   

      104.7   

     103.9   

     106.1   

      106.1   

Производителност

     112.4   

     109.2   

     109.0   

     103.9   

     102.2   

     104.5   

      106.8   

Реална заплата

     118.3   

     110.8   

     104.3    

       98.8   

     111.0   

     102.6   

      107.4   

Разходи за труд

     105.3   

     101.5   

       95.7   

       95.1   

     108.6   

       98.2   

      100.6   

Заетост

       98.3   

       97.7   

       96.2   

     100.7   

     101.7   

     101.6   

        99.4   

Бележка: Прогноза за 2003 г.

Източник: Изчисления на автора на база наданните от НСИ, БНБ и МФ.