Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Столичните търговски дружества трупат загуби, решение не се търси (засега)

Автор: Петя Георгиева / 14.10.2022
Оцени тази статия:

Общинските предприятия и тяхното управление са честа тема за публично обсъждане, но анализът на работата им се затруднява от липсата на единна база данни, която да улеснява достъпа до информация за текущото им финансово състояние. Както вече отбелязахме, предоставяната от общините информация за търговските им дружества и за общинските предприятия е по-скоро символична. Столична община, като най-голямата по бюджет и предоставяни публични услуги местна власт, следва да дава пример за публичност и управление на собствеността. Какво се случва на практика със столичните предприятия?

Съгласно своите регистри Столична община има собственост в 56 търговски дружества - 18 със стопанска дейност, различна от здравеопазване и 38 лечебни заведения, както и управлява 11 общински предприятия, създадени по закона за общинската собственост. От особен аналитичен интерес са именно търговските дружества[1], собственост на общината, чрез които тя се намесва и управлява пазара в определени сектори, а в някои има доминиращо значение поне на местно ниво. На този етап изключваме от анализа общинските болници, които, независимо че също са търговски дружества, изискват по-специфична оценка.

Столична община притежава собственост в търговски дружества, извършващи различни стопански дейности: от доставка на топлоенергия, транспорт и строителство, до пазари и охранителна дейност. В тях работят над 10 900 души. Най-големите дружества според размера на активите за 2020 г. са „Метрополитен ЕАД“ (малко под 3 млрд. лв.), „Топлофикация ЕАД“ (1,2 млрд. лв.) и „Столичен електротранспорт ЕАД“ (284 млн. лв., като дружеството изпреварва „Център за градска мобилност ЕАД“). През двете години (2019 и 2020 г.) загуба отбелязват три дружества – Топлофикация, Столичен електротранспорт и „Спортна София 2000 ЕАД“. Само 4 от 16 дружества са подали отчети за 2021 година в Търговския регистър. За две предприятия („Софинвест ЕАД“ и „Географска информационна система – София ЕООД“) липсват каквито и да било отчети след 2018 година.

Ето някои наблюдения от финансовите отчети на столичните търговски дружества:

  • Активите на столичните търговски дружества (без лечебните заведения) съвсем слабо нарастват до близо 5,1 млрд. лв. през 2020 г. Общата им загуба обаче в рамките на една година се удвоява, достигайки 139 млн. лева. Основната причина за загубата се дължи на загубите на „Топлофикация ЕАД“ и на „Център за градска мобилност ЕАД“, съответно в размер на 67,3 млн. лв. и 62,5 млн. лева. Какъв ще е резултатът през 2021 година в условията на високи цени на горивата и нарастваща инфлация? Отчетът към третото тримесечие на 2021 година показва, че „Топлофикация ЕАД“ регистрира загуба в размер на над 151 млн. лв. или три пъти по-голяма в сравнение със същия период на предходната 2020 г.
  • Натрупаната загуба към края на 2020 г. в балансите на столичните търговски дружества е малко над 708 млн. лв., което е 44% от целия бюджет на Столична община за годината.
  • Приходите от продажби на дружествата намаляват с близо 130 млн. лева, основно заради намалените приходи на Топлофикация и ЦГМ. От големите единствено „Метрополитен ЕАД“ реализира сериозен ръст на приходите между двете години в размер на 15,1 млн. лева за 2020 година и оттам – печалба за годината.
  • За някои неблагоприятни развития обяснение може да се търси в пандемията от covid-19, но има и други фактори. „Метрополитен ЕАД“ например реализира малка печалба през 2020 г. от 1,7 млн. лв., но през 2021 г. отново е губещо предприятие с размер на отрицателния резултат от над 4,8 млн. лв. – очевидно краят на пандемията се отразява негативно на дружеството, може би заради намалелите субсидии? 
  • Обобщеният отчет на Столична община за търговските дружества за 2020 г. всъщност ги представя, а не ги анализира, в него няма нито един обобщен финансов показател, чрез който да се прецени какво е състоянието на общинските фирми и какво е влиянието им върху общинския бюджет. Липсата на годишни данни за 2021 година също представлява проблем.  
  • Без да правим подробен преглед на лечебните заведения, само ще отбележим, че всички общински болници са включени в сектор „Местно управление“ – това означава, че техните финансови показатели директно влияят на общинските (и оттам – на консолидираните) фискални показатели. С други думи от статистическа гледна точка те са част от „държавата“.
  • „Центърът за градска мобилност ЕАД“ и „Топлофикация ЕАД“ пък от своя страна са в списъка на НСИ с дружества извън сектор „Държавно управление“ с общ размер на задълженията над 0,1% от БВП за 2021 г. Това означава, че 1) това са предприятия със значителен размер и 2) тези две предприятия са силно рискови от гледна точка на общинския бюджет и при невъзможност за финансиране на поне половината от разходите им със собствени приходи ще бъдат включени в сектора и ще започнат да оказват пряко влияние върху салдото на общинския бюджет, а оттам – и на консолидирания.

В заключение ще отбележим, че влошаването на финансовите показатели на търговските дружества следва да се анализира по-подробно от общинската власт, за да се предприемат мерки в една от двете посоки – оздравяване и по-добро качество на управлението или приватизация. Такива оценки не виждаме в документите на общината. Предоставянето на информация за дейността им – дали под формата на регистри, бази данни или  обобщена информация – обаче е първото необходимо, макар и недостатъчно, условие за добро управление.

 


[1] Включени са следните дружества: „Топлофикация София ЕАД“, „Център за градска мобилност ЕАД“

„Столичен автотранспорт ЕАД“, „Метрополитен ЕАД“, „Столичен електротранспорт ЕАД“, „Софекострой ЕАД“, „Софийски имоти ЕАД“, „Пазари Възраждане ЕАД“, „Пазари юг ЕАД“, „Пазари север ЕАД“, „Пазари изток ЕАД“, „Водоснабдяване и канализация ЕАД“, „Спортна София 2000 ЕАД“, „Лозана ЕАД“, „Пазари запад ЕАД“, „Егида София ЕАД“. За две от дружествата - „Софинвест ЕАД“ и „Географска информационна система – София ЕООД“ липсват актуални отчети, поради което не присъстват в анализа на данните.

 

***

Материалът е изготвен по проект на ИПИ "Общинските дружества в действие – инвентаризация, анализ и препоръки за по-добро управление" (№BG05SFOP001-2.025-0040), финансиран по Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ по процедура BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ на Оперативна програма „Добро управление”.