Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Стандартизиране на процеса на фирмена регистрацията

15.12.2006
Оцени тази статия:


Преди около два месеца, по инициатива на министерството на правосъдието,бяха обсъдени възможните сценарии на промяна в процедурите и институциитена фирмената регистрация в България.

Обсъждането тогава потъна в класическите за слаборазвитите страни проблемиза това:

а) как процедурите трябва да защитят обществото от търговците,
б) защо съдът е единствената власт, която може да прави това,
в) как “лошият” бизнес не трябва да бъде допуснат до регистрация и
г) как – поради казаното – следва да се създаде един универсален регистърна всичко свързано с търговците.

Предложението на ИПИ
Като алтернатива на сегашната система, Институтът за пазарна икономикапредложи:
1. Извеждане на фирмената регистрация от съда;
2. Единен стандартен документ, заявяващ желание за регистрация на какватои да е форма на фирмена (търговска) организация;
3. Подаване на документите веднъж и на едно място;
4. Единен идентификационен номер, който е и данъчен за всички цели;
5. Използване на информационни технологии.

Тази реформа би изисквала отделяне на учредяването на търговците отвсякаква форма на предварителна проверка, нетривиално намаляване такситеза регистрация и премахване на изискванията за учредителен капитал (койтосега съществува за някои фирми) и обвързване в мрежа на регистриращатафирмите институция със службите по гражданското състояние и данъчнатаадминистрация.

Целите на предложението бяха и са:
· да се опрости процеса,
· да се спестят около 4 200 работни седмици, прекарвани годишно в регистрацияна фирми [*];
· да се опрости и поевтини сключването на договори и разпознаванетона бизнес партньори;
· да се улесни предотвратяването и преследването на измами.

Системни проблеми
Междувременно правителството създава нови институции за контрол и проверкаи е вероятно да продължи в същия дух.
Както вече писахме, работата на тези институции няма да е ефективна,ако системата на фирмена регистрация не придобие характеристиките, посоченипо-горе. Сегашната система създава препятствия пред бързото и евтиноучредяване на бизнес. Ако тя не бъде реформирана, новите контролни институциисамо допълнително ще плашат желаещите да се инкорпорират дребни играчи.

Примерна стандартизация
По време на споменатото обсъждане срещу предложението на ИПИ бе използвани аргумента, че то е технически трудно (и затова вероятно скъпо).
Тук предлагаме един примерен вариант на заявление, който показва, четози аргумент не издържа на критиката и позволява да се онагледи предлаганатареформа на фирмената регистрация.
В основата на заявлението е най-добрата практика за регистрация на фирми.За по-голяма яснота на нагледа даваме само пример, който не следва стриктноформално възможното многообразие на фирмена организация по закон. Отопита на други страни обаче знаем, че в тази форма могат да бъдат вкарании по-сложни от българските процедури по фирмена регистрация.

Замисълът на стандарта е в следното:
1. Ако няма унифицирана форма (заявление), процесът на регистрация неможе да се опрости и да включва използването на елементарни информационнитехнологии;
2. Ако няма такава форма, ще продължи да съществува сложната схема заустановяване на уникалността на фирменото наименования;
3. Ако няма такава форма, комуникацията между институциите би била бавна,трудна и скъпа, каквато е сега и би отнемала време както на желаещитеза започнат бизнес, така на включените в процеса институции – т.е. натази, която регистрира и на службите по гражданското състояние и данъчнатаадминистрация;
4. Ако няма такава форма, времето и разходите за регистрация на търговци(фирми) не биха могли да се намалят значително; с нея тя може да ставаза минути.

Единствената проверка, която се изисква, е проверката дали учредителнитедокументи съответстват на изисквания за търговския и други закони. Нои това може да се избегне с развитието на системата. За целта следвада се приеме, че тази елементарна работа не е за съдии. Тя може да севърши от нотариуси, адвокати и/или обучени служители на регистриращатаинституция. Електронното общуване със заявителите премахва необходимосттаот личен контакт.

 

 

------------------------------------------------

[*] Това епредполагаемото (по данни на Световната банка) време за регистрацияна около 3 000 фирми, които започват да работят.