Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Стабилизиране на НЕК на хартия

Автор: Калоян Стайков / 22.04.2016
Оцени тази статия:

Вече няколко месеца управляващите се хвалят, че „без много шум” са стабилизирали състоянието на сектор „Електроенергетика” (да се чете НЕК), но едва в средата на април бяха публикувани първите данни, които се различават от голи приказки. Финансовото състояние на НЕК към края на 2015 г. е значително по-добро в сравнение с предходната година, което означава по-малка загуба – около 221 млн. лв. спрямо около 586 млн. лв. Други показатели на дружеството, а оттам и на сектора като цяло се влошават, което силно контрастира на тезата за стабилизиране.

Един от продължаващите проблеми е свързан със задлъжнялостта на НЕК, която намалява с едва 62 млн. лв. Това се дължи основно на свиване на задълженията към свързани лица в групата на БЕХ – със 136 млн. лв., докато задълженията към доставчици на електроенергия растат с 81 млн. лв. С други думи независимо че приходите се увеличават с над 200 млн. лв., а разходите за изкупуване на електроенергия на компанията се свиват с около 362 млн. лв., по-добрите финансови резултати не се трансформират в свиване на задълженията в целия сектор, а се запазва практиката на избирателни плащания.

Колкото и негативна да е тази констатация, тя не е изненадваща, тъй като ликвидността[1] на НЕК се влошава и нейният коефициент намалява от 53% на 42%. Това е в резултат на спад на текущите активи с около 170 млн. лв. и увеличение на текущите пасиви с около 140 млн. лв. Това означава, че възможността на компанията да посреща текущите си задължения се влошава. Нещо повече – тя е все по-далеч от минималния коефициент на ликвидност от 110%, изискван от страна на международните банки-кредитори на НЕК.

Освен това се трупат и нови разходи, които не са признати в сегашния ценови период и които ще трябва да бъдат включени в приходите на НЕК през следващите години. Оценката на компанията за необезпечените разходи за ценовия  юли 2016 – юни 2017 г. възлиза на 1,289 млрд. лв., в сравнение с 1,282 млрд. лв. за настоящия и се базира на:

  • около 876 млн. лв. – невъзстановени разходи за ценовия период юли 2014 – юли 2015 г.;
  • около 349,8 млн. лв. – въз основа на петгодишен погасителен план, приет с ценовото решение от юли 2014 г.;
  • около 63 млн. лв. – въз основа на четиригодишен погасителен план, приет с ценовото решение от октомври 2014 г.

Дори и само от тези показатели се вижда, че докато финансовият резултат на НЕК се подобрява, други показатели се влошават. Компанията има все по-малка възможност да посреща текущите си задължения, което се вижда от ръста на задълженията към доставчици на електроенергия. Една от причините за това е продължаващото непризнаване на редица разходи за изминали ценови период от регулатора, въпреки че за някои от тях има приета рамка за признаването им в период на четири-пет години. Приетият през 2014 г. петгодишен план включва непризнати разходи в размер на близо 1 млрд. лв., които трябва да бъдат признати до юни 2019 г., а други близо 500 млн. лв. следва да бъдат разплатени в ценовите периоди след това. Междувременно се трупат и нови непризнати разходи, които също се отлагат във времето.

Непокритите разходи на НЕК и твърде дългото им разсрочване в годините създава сериозни проблеми както на компанията, така и на целия сектор. Към това се прибавя и фактът, че дори планът за разсрочването на тези задължения не се изпълнява, което създава допълнителни финансови проблеми за компанията и подрива доверието в способността ѝ да се разплаща с партньорите си.

Още една особеност на системата, която поне за момента не помага на ликвидността на НЕК, е новосъздаденият фонд „Сигурност на електроенергийната система”. Той трябва да покрива определени задължения на НЕК, включително такива от предходни години, и следва да превежда средства на компанията в рамките на месеца, в който в него постъпи заявление от НЕК. От отчетите на фонда за първите два месеца на годината обаче прави впечатление, че преводи към НЕК няма. Ситуацията не беше по-различна през 2015 г., когато средствата от фонда бяха преведени в края на декември и възлизат на 183,2 млн. лв.

На фона на лошата ликвидност на НЕК и растящите задължения към доставчици на електроенергия липсата на месечни плащания към компанията със сигурност е притеснителна. Загубата за 2015 г. е по-ниска от тази за предходната година (като половината от подобрението се дължи на допълнителните приходи от фонда), но това не подобрява състоянието на сектора – непризнатите разходи се увеличават, ликвидността на НЕК намалява и задълженията на компанията към доставчици на електроенергия растат. Накратко – стабилизирането, за което управляващите говорят, изглежда вярно само на хартия, докато в действителност секторът продължава да буксува.

 


[1] Отношението между текущите активи и текущите пасиви