Анализи ISSN 1313 - 0544

Социално развитие

19.05.2022

Кратък преглед на достъпа и ефективността на здравеопазването. Как работи здравната система на България за пациента I април 2022

Целта на документа е да направи кратък преглед на финансирането на системата, на ресурсите, с които тя разполага, включително на регионално ниво и да се опита да оцени достъпа до здравни грижи и ефективността на здравеопазването. Българската здравна система е разгледана и в контекста на системите на други европейски държави и техните резултати. Ефективността на системата е оценена от гледна точка на пациента – нейният основен потребител. Използвани са различни източници на информация – регионалните профили на ИПИ, НСИ, Евростат и други.

 

Индекс на съответствието между професионалното образование и профила на икономиката | февруари 2022

Основната роля и предимство на професионалното образование е да бъде пряка връзка между учащите и пазара на труда. В момента у нас проблемите на професионалното образование не гарантират тази връзка и през последните години опитите за заздравяването ѝ продължават. Именно това е и една от реформите, заложени в Националния план за възстановяване и развитие на България. 

Настоящият анализ и разработеният Индекс на съответствието между професионалното образование и профила на българската икономика съпоставят професионалното обучение по сектори и разпределението на работната сила в различните икономически дейности. Измерването както на национално, така и на регионално ниво, показва в конкретика къде подготовката на кадри среща реално търсенето на работодателите и възможностите за реализация на завършващите.

Преглед и анализ на неравенството във възможностите в България | декември 2021

Анализът на неравенствата често се съсредоточава върху разпределението и на доходите и богатството в обществото – с други думи, върху резултатите от икономическата дейност. Това обаче далеч не е единственият начин за разбиране и разглеждане на неравенството. През последните години все повече популярност набира анализирането не на резултатите, а на възможностите; така фокусът се поставя не на изхода, а на входа на икономическите процеси. Използвайки този подход целите на социалната политика може да се дефинират различно – докато съсредоточаването върху  резултатите означава търсене на механизми за преразпределянето на доходи и блага през държавата, то открояването и анализът на фундаменталните причини и фактори зад неравенството насочва политиките върху премахването им. Настоящият анализ разглежда измеренията на неравенството във възможностите в няколко ключови направления – в образованието, в бедността сред семействата и децата, в жилищните условия и в достъпа до здравеопазване. 

Изследване на ИПИ: Здравеопазването на местно ниво: ресурси, резултати, ефекти декември 2021

Кризата в здравеопазването, причинена от пандемията, поставя множество въпроси относно адекватността на здравната система в страната, нейния капацитет, възможности и проблеми. Настоящият анализ стъпва върху индикаторите в категория „Здравеопазване“ от изследването на ИПИ „Регионални профили: показатели за развитие“. Прегледът на редица други данни относно ресурсите, резултатите и ефектите в системата на здравеопазването допълва тази база и очертава някои основни параметри на достъпа до здравни грижи и влиянието на пандемията през 2020 година. Проследяването на случващото се на местно ниво откроява различията и спецификите на здравеопазването във всяка една българска област. Последните сравними данни на областно ниво са за 2020 г.

Предизвикателствата пред социалната защита след пандемията юли 2021

В навечерието на пандемията родната икономика вървеше на бързи обороти, заетостта достигна рекордно високи нива, а безработицата се приближи до „санитарния“ си минимум. С ръста на доходите обаче индикаторите за неравенство останаха високи, като коефициентът на Джини надхвърли 40%, отношението между доходите на най-бедните и най-богатите 20% от домакинствата достигна 8 пъти, а България оглави европейските класации по тези показатели. Високото неравенство в добрите години демонстрира неефективността на социалните трансфери у нас спрямо уязвимите групи.

Оценка на потребностите от социални услуги на местно ниво март 2021

Оценката на потребностите е ключов фактор за определянето на вида, капацитета и териториалното разпределение на различните социални услуги. Разглеждането на нуждите от грижа, подкрепа и социално включване показва, че потребностите по своята същност се различават изключително силно според особеностите на отделните рискови групи. Нещо повече, потребностите зависят и от фактори със силно изразен регионален характер. В някои райони застаряването на населението е по-бързо и има нужда от повече социални услуги за възрастни хора; в други райони икономическите особености предопределят необходимостта от социални услуги за  намаляване на неравенството и подкрепящи социалното включване. Здравословните проблеми са фактор, увеличаващ потребностите от социалните услуги, предназначени за хора с увреждания. Семейните особености от своя страна предполагат основната подкрепа да е насочена към отделните членове и домакинства. Разположението на населените места и географските характеристики на териториите създават специфична нужда от подкрепа в ежедневната грижа заради трудния достъп до стоки и услуги.

Изследването разглежда различните потребности и рискови групи в съчетание с обхвата на предоставяните социални услуги по делегираните от държавата дейности.

Анализ на основните програми за социално подпомагане януари 2021

В настоящия анализ на ИПИ са разгледани избрани програми за социално подпомагане и обезщетения, изплащани през осигурителната система. Основният критерий за подбор е степента, в която програмите са насочени към намаляване на бедността повишаване на доходите, интеграцията на хората с увреждания и насърчаване на социалното включване. Представена е динамиката на основните параметри на избраните програми в периода 2015- 2019 г., а при налични данни са добавени и най-новите развития през 2020 г. За България това е период на устойчив икономически растеж, през който постепенно заетостта нараства и достига исторически най-високите си стойност, безработицата спада, а работните заплати нарастват с бързи темпове. В доклада е включен и кратък първоначален преглед на промените в бюджетните разходи за социално подпомагане след началото на кризата, причинена от пандемията от новия короновирус.

Макроикономически сравнителен анализ на ефективността и ефикасността на социалното подпомагане в България | декември 2020

Настоящият анализ разглежда ефектите от пропорционалното подоходно облагане в България и провежданата социална политика на макро ниво, вкл. в сравнение с останалите страни членки на Европейския съюз по отношение на тяхната ефективност и ефикасност за намаляване на неравенствата.

Модели на финансиране на здравеопазването: Възможности за България | декември 2018

Целта на настоящия анализ на ИПИ е да подпомогне усилията на българската държава за провеждане на реформи чрез сравнително изследване на добрите практики за финансиране на здравната система. Анализът обхваща четирите основни модела на финансиране – бюджетно, здравноосигурително, здравнозастрахователно и чрез система от лични сметки, като представя силните и слабите им страни и прави предложения за реформи в България.

Икономика на публичната и частната сигурност | август 2018 

Този анализ цели да даде детайлна картина на сигурността в страната, в нейното частно и публично измерение, разбирани съответно като дейността на частните охранителни фирми и работата на полицията. 

Доколко професионалното образование отговаря на реалностите в икономиката | април 2018

Изследването е фокусирано върху съответствието между професионалното образование и профила на икономиката в различните райони в България в посока отговаря ли то на търсенето на бизнеса.

Финансиране на училищата | април 2017

Настоящото изследване се фокусира върху ефективното прилагане на принципите за публичност и прозрачност на всеки етап на процедурите за обществени поръчки: планиране, обявяване, поставяне на изисквания, възлагане, изпълнение, обжалване и отчитане.

Отстъплението на демокрацията в България | март 2017

В настоящото изследване ИПИ анализира състоянието на демокрацията и свободната инициатива в България, проучвайки отстъплението на демокрацията през последните години и посочвайки основните предизвикателства, пред които са изправени българските граждани по отношение на демократичните и пазарните ценности.

Динамика на бедността | април 2016

Анализ, който проследява в динамика доходите на домакинствата в България и изследва движението между отделните доходни групи през годините. За целта са използвани персоналните данни от изследването на НСИ за доходите и условията на живот (EU-SILC). Изследвани са основните фактори, които са предопределили изкачването им по стълбата на доходите в обществото.

Бедността в България: Образованието и заетостта като фактори за доходите и неравенството | февруари 2016

В рамките на две години екипът на ИПИ постави във фокуса на своите усилия изследването на проблемите на бедността и неравенството в България, пречупени през призмата на образованието и заетостта.

Динамика на бедността: Анализ на социално-икономическата мобилност и трайната бедност в България | април 2016

Анализът на ИПИ разкрива, че движението на домакинствата между доходните групи в България е значително. Бедността е в немалка степен динамична. Нейният състав се мени през годините, като около 40% от домакинствата се изкачват по стълбата на доходите и не се връщат обратно в бедност в средносрочен план. Водещият фактор е заетостта.

Изследване на ИПИ: Професионално образование и заетост | септември 2015

Целта на изследването е да проследи връзката между професионалното образование и пазара на труда в България.

Особености на здравеопазването по региони | март 2015

Тематичен анализ за състоянието на някои аспекти от здравноосигурителната система в страната, както и оценките за удовлетвореността на населението за предоставяните здравни услуги.

Анализ на ИПИ: Бедност и рискови групи | март 2015

Анализът "Бедност и рискови групи" се фокусира върху обхвата и различни разрези на бедността в страната, като целта му е да открои рисковите групи или тези, които са най-силно застрашени от попадане в риск от бедност.

Изследване на ИПИ: „Предизвикателства пред социалното подпомагане в България“ | януари 2015

Анализът се опитва да насочи вниманието към някои от недостатъците на водещите програми в сферата на социалното подпомагане. Основната цел на изследването е да обособи източниците на неефективно разпределение на социални помощи по някои от програмите и да предложи възможни решения, които да доведат до по-ефективно и целенасочено подпомагане на най-нуждаещите се.

Бедност и неравенство в страната | септември 2014

Измерване на бедността, което поставя някои ключови въпроси от методологически характер, които са важни както за разбирането на данните, така и за провеждането на адекватни политики за борба с бедността в България. Част от проектът на ИПИ: Активно гражданство и добро управление в борба с бедността” в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Финансиране на висшето образование | април 2013

Проучването на настоящия модел на финансиране на висшето образование в България - изводи и препоръки.

Нов подход към интеграцията на хората с увреждания в България | април 2012

Анализ, посветен на реформата на системата за подпомагане и интеграция на хората с увреждания.

Хората в зависимост от държавата | август 2011

Целта на това изследване е да проследи динамиката на броя на хората в зависимост от държавата и динамиката на средствата, които са отпуснати за тяхното подпомагане в периода от 2007 до 2010 г.

Оценка на въздействието на Национална цел 5 „Намаляване на броя на живеещите в бедност с 260 хил. души” от Националната програма за реформи (2011-2015 г.) | юли 2011

Оценка на въздействието на Национална цел 5 - анализ на поставените цели в стратегията спрямо постигнатите резултати от политиките за намаляване на броя на живеещите в бедност в България.

Минимум информация, Високи разходи, Рекордна численост (МВР) | ноември 2009

Този анализ представлява кратък преглед на дейността на Министерството на вътрешните работи (МВР) като ключова институция, отговорна за опазването на реда и осигуряването на сигурност за гражданите.

Приватизация на Тотото. Защо и как? | септември 2009

Представяне на икономиката на хазартните игри в България, препоръки защо и как трябва да се приватизира БСТ.

Българските емигранти – повече ползи, отколкото загуби за България | февруари 2007

Миграцията като процес има важен социален, икономически и политически ефект във всяка страна.