Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Рубрика:Документи - проверка на НОИ и Инспекцията по труда на организацияв Център за независим живот

15.12.2006
Оцени тази статия:

Представяме на вашето внимание документите от проверка на НОИ и Инспекциятапо труда на организация, където “машините и съоръженията” са факс, компютрии настолни лампи плюс кафеварка показват безсмислието на законовитеоснования за такива действия. Внимателния прочит на протоколите от проверкатаи на законовата основа е много поучителен.
Мненията и становищата, изразени в увода към тези документи са на автораи не ангажират Института за пазарна икономика.
ИПИ


Държавата срещу хората като български вариант на “Народа срещу ЛариКинг”
Капка Панайотова, Център за независим живот

Колчем се появи здрава гражданска кауза, която не отърва на държавата,тя намира начин да я възпрепятства, ако не може да я убие още в зародиш.Инструментите са законни – наредби, инструкции, точки и алинеи с най-безумниизискания. Те влизат в употреба, когато трябват на министър ХристинаХристова да отклони вниманието на хората от маниакалния си отказ даразговаря с тях, а камо ли да преговаря за конкретни условия. Когатой е необходимо да сплаши гражданите, за да не оповестяват публично ис факти колко е некомпетентна държавата да им върши работа и колко еупретна да им събира задълженията.

За конкретния случай: във вихъра на кампанията за асистент за независимживот, Инспекцията по труда и НОИ се подредиха на опашка да проверяватЦентъра за независим живот. Като първа проверка тя обхваща “целия периодна функциониране на организацията”. В нашия случай това са осем годиниработа с много хора на трудови и граждански договори и стотици хилядилевове внесени осигуровки. “Не се притеснявайте, няма да имате проблеми”,увериха ни одиторите от Прайс-Уотърхаус-Купърс, които правят по триодита на година в Центъра.

А иначе, честита нова година на всички, включително и на министър Христова– главен разпоредител на проверките. Дай боже да разполага министъркатас достатъчно персонал, та да проверява там, където са истинските опасности,за да изчезне и народа, и държавата с нейните министри.

13 януари 2004 г.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(герб)
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”
ДИРЕКЦИЯ “ОБЛАСТНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА” – СОФИЙСКА ОБЛАСТ

София, 1000 директор ' 988-11-52; факс: 981-79 71
Бул. “Витоша” № 6, ет. 2 инспектори: 980-20-52;987-99-41;980-34-40


П Р О Т О К О Л
за извършена проверка

Днес 16.12 и 17.12.2003 г. инж. Екатерина Иванова Асенова – ст.инспектор,Даниела Герасимова Стоянова – ст.инспектор и Георги Божидаров Зарев– ст.юрисконсулт инспектираха Сдружение “Център за независим живот”,гр.. София, представлявано от Капка Иванова Панайотова Управител с ЕГН1111.

От страна на предприятието присъстваха следните длъжностни лица:
1. Зоя Лехчевска – гл. Счетоводител

При проверката се констатира следното:

1. Не са разработени и утвърдени от Работодателя правила за безопаснаработа за видовете дейности, машини и съоръжения, съгл. 277 от КТ.

2. Не е създадена организация за цялостното прилагане на Наредба №3/ДВ,бр. 44/96 г./ - няма заповед на работодателя, която да определя видоветеинструктажи, техния обхват, продължителност, както и длъжностните лица,които ще ги провеждат, съгл. чл.4, ал.1 от Наредба №3 /ДВ бр.44/96 г./няма утвърдена от работодателя програма за начален инструктаж, съгл.чл. 11, ал.2 от Наредба №3/ДВ бр.44/96 г./

3. Не е осигурено обслужване от Служба по трудова медицина, съгл. Чл.25,ал.1 от ЗЗБУТ /ДВ бр.124/97 г./ и чл. 4 от Наредба №14/ДВ бр.95/98 г./

4. Не е извършена оценка на риска, съгл. Чл.16, ал. 1, т.1 от ЦЦБУТ/ДВ бр. 124/97 г./ и чл. 4 от Наредба №5 /ДВ бл.47/99 г./

5. Не е регламентирана почивката, съгл. чл.7 от НАРЕДБА №3 от 18.09.2002г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасниусловия на труд при работа с видеодисплеи /ДВ, бр. 95 от 8.10.2002 г./- при положение, че редица работници на сдружението работят с видеодисплеии монитори – на работните си места.

6. При сключване на трудов договор не се изискват необходимите документи,съгл. чл. 1 от наредба №4 /ДВ, бр. 44/93 г./

7. Не е установено разпределението на работното време в Правилник завътрешния трудов ред или в друга вътрешна нормативна уредба, съгл. чл.139, ал. 1 от КТ и чл. 138, ал. 1 от КТ в сдружението полагат труд редицалица на трудов договор на четиричасов работен ден.

8. Не се начислява и съответно заплаща допълнително възнаграждениеза продължителна работа, съгл. чл. 3 от Наредбата за допълнителни идруги трудови възнаграждения /обн.ДВ, бр. 67/93 г./ - видно от трудовиядоговор на лицето АБВ с ЕГН 1111, постъпил на работа на 01.10.2000 г.– на длъжност “технически сътрудник” – и само в дружеството има трудовстаж над три години. Във ведомостта за изплащане на трудови възнагражденияза месец октомври и месец ноември на 2003 г. липсва въобще начислениеза допълнително трудово възнаграждение за продължителна работа на лицетоАБВ.

9. Няма дневник за издаване на трудови книжки по образец на Приложение№ 1

За отстраняване на констатираните нарушения, на основание чл. 404,ал.1 от КТ
ПРЕДПИСВАМЕ:

1. Да се разработят и утвърдят от Работодателя правила за безопаснаработа за видовете дейности, машини и съоръжения използвани в сдружението,съгл. 277 от КТ.
СРОК: 10.01.2004 г.

2. Да се създаде организация за цялостното прилагане на Наредба №3/ДВ, бр.44/96 г./ - със заповед на работодателя да се определят видоветеинструктажи, техния обхват, продължителност, както и длъжностните лица,които ще ги провеждат, съгл. чл.4, ал.1 от Наредба №3 /ДВ бр.44/96 г./,да се утвърди от работодателя програма за начален инструктаж, съгл.Чл. 11, ал.2 от Наредба №3 /ДВ бр.44/96 г./
СРОК: 31.12.2003 г.

3. Да се осигури обслужване от Служба по трудова медицина, съгл. Чл.25,ал.1 от ЗЗБУТ /ДВ бр. 124/97 г. и чл. 4 от Наредба №14 /ДВ бр.95/98г./.
СРОК: 31.12.2003 г.

4. Работодателят да организира и извърши оценка на риска, съгл. чл.16, ал.1, т.1 от ЗЗБУТ/ ДВ бр. 124/97 г. и чл. 4 от Наредба №5 /ДВ бр.47/99 г./.
СРОК: 31.12.2003 г .

5. Да се регламентира почивката при работа с видеодисплеи, съгл. чл.7 от НАРЕДБА №3 от 18.09.2002 г. за минималните изисквания за осигуряванена здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи/обн.. ДВ. Бр. 95 от 08.10.2002 г./
СРОК: 31.12.2003 г

6. При сключване на трудов договор да се изискват необходимите документи,съгл. чл.1 от Наредба №4 /ДВ бр.44/93 г./.
СРОК: 30.12.2003 г

7. Да се установи разпределението на работното време в Правилник завътрешния трудов ред или в друга вътрешна нормативна уредба, съгл. чл.139,ал1 и чл. 138, ал.1 от КТ.
СРОК: 31.12.2003 г

8. Да се изчисли и изплати на лицето А с ЕГН 1111 допълнително възнаграждениеза продължителна работа за месеците октомври и ноември на 2003 г., съгл.чл.3 от Наредбата за допълнителни и други трудови възнаграждения /обн.ДВ бр.67/93 г./
СРОК: 10.01.2004 г

9. Да се заведе прономерован, прошнурован и заверен с подпис и печатна работодателя дневник за издадените от него трудови книжки съгласноприложение №1, съгласно чл.1, ал.5 от НАРЕДБА за трудовата книжка итрудовия стаж /Приета с ПМС № 227 от 23.11.1993 г., обн. ДВ, бр. 102от 3.12.1993 г./

На основание чл. 402, ал.1, т.2 от КТ
ИЗИСКВАМЕ следните сведения от Работодателя:

1. В срок от 10 (словом десет) дни от получаването на настоящия протоколРаботодателят писмено да уведоми Д”ОИТ” Софийска област за мерките,взети за изпълнение на дадените предписания.

2. След изтичане на последния срок за изпълнение на дадените задължителнипредписания Работодателят писмено да уведоми Д”ОИТ” Софийска областизпълнил ли е всички предписания.

Получил протокола:

За работодателя:
Капка Панайотова
Изпълнителен директор

Извършил(и) проверката:

1. Е. Асенова
2. Д. Стоянова
3. Г. Зарев

Дата на получаване: 29.12.2003 г.