Анализи ISSN 1313 - 0544

Развитие на регионите

02.07.2018

РЕГИОНАЛНИ ПРОФИЛИ: ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ

regionalprofiles.bg

"Регионални профили: показатели за развитие" е най-задълбоченото годишно изследване на социалното и икономическото развитие на българските области. Анализите ни се базират на 65 индикатора, разделени в 12 категории, всяка от които има отношение към качеството на живот и развитието на областите.

ГОДИШНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ: 2017 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 

 

 

ДРУГИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Регионални профили: препоръки за развитие 2018 | юни 2018

Изданието представя водещите проблеми на регионалното развитие, както и препоръките на ИПИ за тяхното адресиране. 

Пътят към фискална децентрализация | април 2018

Изследването мотивира и представя предложенията на ИПИ за фискална децентрализация чрез преструктуриране на съществуващата данъчната система.

Как влияят икономическите центрове върху развитието на периферните общини | април 2018

Изследване, което се базира на анализа на ИПИ „Икономическите центрове в България“, и което се опитва да отговори на въпроса „Сближават ли се нивата на икономическо развитие в рамките на икономическите центрове?”

Икономическите центрове в България | януари 2018

Анализът има за цел да очертае границите на икономическите центрове в страната – компактни клъстери от общини, основани изцяло на естествените икономически процеси.

Икономически профил на община Банско | ноември 2017

Изготвеният икономически и социален профил на община Банско не се фокусира единствено върху зимния туризъм, а се опитва да представи цялата картина и перспективите пред региона.

Карта на доходите и бедността в България: Икономическите центрове и тяхната роля за преодоляване на бедността | декември 2016 

Обособяването на икономическите центрове в страната е изключително ценно за разбирането на регионалните различия и бедността по региони. В случая под икономически центрове разбираме областите, които генерират голяма част от доходите в обществото. В страната се генерират доходи за близо 35 млрд. лв. през 2014 г., а регионалната разбивка показва тежестта на всяка област.

Регионални профили: препоръки за развитие 2015 | март 2015

Изданието представя водещите проблеми на регионалното развитие, както и препоръките на ИПИ за тяхното адресиране. 

Местни условия за правенe на бизнес 2011 | април 2011

Индексът „Местни условия за правене на бизнес” 2011 има за цел да изследва различията в бизнес средата на местно ниво и да посочи къде в България е най-лесно да се прави бизнес. Индексът включва всички 28 области в България, като всяка е представена от един град – областният център. Оценката се формира от резултата на всеки град по десет индикатора.

Местни условия за правене на бизнес | юли 2009

Изследване на условията за правене на бизнес на местно ниво -  методология,  социологическо проучване и класация на областните градове.