Анализи ISSN 1313 - 0544

Развитие на регионите

05.02.2020

РЕГИОНАЛНИ ПРОФИЛИ: ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ

regionalprofiles.bg

"Регионални профили: показатели за развитие" е най-задълбоченото годишно изследване на социалното и икономическото развитие на българските области. Анализите ни се базират на 65 индикатора, разделени в 12 категории, всяка от които има отношение към качеството на живот и развитието на областите.

ГОДИШНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ: 2019 2018 | 2017 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 

 

 

ДРУГИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

Заетост и безработица на областите | февруари 2020

Анализът се съсредоточава върху последните развития на областните трудови пазари и опитва да очертае ключовите предизвикателства пред развитието им в близко бъдеще. Въпреки рекордите в заетостта в повечето области и чувствителния спад на безработицата, няколко области остават настрана от общото положително развитие,  а структурни проблеми поставят трудни предизвикателства пред бъдещето.

Икономически и инвестиционен профил на София октомври 2019

София (столица) е най-голямата областна икономика в страната. Столицата произвежда около 40% от брутния вътрешен продукт на България. Приносът на Столичната община към националната икономика се увеличава с умерен, но стабилен темп през последните години, което отразява продължаващата концентрация на икономическа активност в столицата. София осигурява най-високите заплати на заетите в икономиката на града, надвишаващи с 38% средните нива на възнаграждения за страната. Въпреки че столицата не е пощадена от икономическата криза през 2008-2009 гг., рецесията е далеч по-плитка спрямо тази на национално ниво. Освен това столицата успява да преодолее последствията от икономическата криза още през 2010 г. и от 2013 г. насам е в период на експанзия. Последните три години столичната икономика бележи реален растеж над средния за страната.

Пазарът на труда в София | октомври 2019

Заетостта в столицата е достигнала 75% от активното население, като през отделните тримесечия на 2018 г. броят на заетите се променя в малки граници около 700 хиляди души. Следвайки досегашната динамика, през следващите пет години столичната икономика ще добавя нова заетост найвече в ИКТ и аутсорсинга, а ще губи в здравеопазването и търговията.

Преработващата промишленост на София | февруари 2019

Водещите сектори на преработващата промишленост на София са производството на храни, основни метали и електрически съоръжения. Отрасълът дава работа на над 70 хиляди души, а заплатите, макар и да нарастват значително последните години, все още остават под средните за столицата. Наблюдава се положителен процес на преструктуриране на сектора, като подотрасли с относително висока добавена стойност като електрически съоръжения, компютърна и комуникационна техника, машини и метални изделия растат с бързи темпове за сметка на традиционни производства. Преработващата промишленост привлича значителни инвестиции, а през последните години се превръща и във все по-важен износен сектор на столичната икономика.

Икономически профил на Столична община | ноември 2018

София (столица) е най-голямата областна икономика в страната. В столицата се произвежда около 40% от брутния вътрешен продукт на България. Приносът на Столична община към националната икономика се увеличава с умерен, но стабилен темп през последните години, което отразява продължаващата концентрация на икономическа активност в столицата. София (столица) осигурява и най-високия стандарт на живот за своите граждани, сравнено с останалите части на страната. Институтът за пазарна икономика направи задълбочен профил на столицата, за да очертае най-големите предимства и предизвикателства пред развитието й.

Ролята на малките и средни предприятия в икономиката на София | октомври 2018

Целта на настоящото изследване е да провери състоянието и тенденциите на малките и средни предприятия в София на фона на развитието им през последното десетилетие и в по-широкия контекст на българския бизнес като цяло.

Икономически профил на „квАРТала” – оценка и перспективи за развитие | октомври 2018

През 2018 г. ИПИ, с подкрепата на Програма „Европа” на Столична община, се нае да извърши икономическа оценка на квАРТала, която да очертае перспективите през творческото развитие на района. В рамките на проекта на ИПИ беше извършено преброяване и очертана типологията на всички обекти в квАРТала. Направени бяха също така анкети със собственици и управители на обекти в района, както и с посетители на „квАРТал Фестивал”. Проведоха се и дълбочинни интервюта със заинтересованите страни.

Регионални профили: препоръки за развитие 2018 | юни 2018

Изданието представя водещите проблеми на регионалното развитие, както и препоръките на ИПИ за тяхното адресиране. 

Пътят към фискална децентрализация | април 2018

Изследването мотивира и представя предложенията на ИПИ за фискална децентрализация чрез преструктуриране на съществуващата данъчната система.

Как влияят икономическите центрове върху развитието на периферните общини | април 2018

Изследване, което се базира на анализа на ИПИ „Икономическите центрове в България“, и което се опитва да отговори на въпроса „Сближават ли се нивата на икономическо развитие в рамките на икономическите центрове?”

Икономическите центрове в България | януари 2018

Анализът има за цел да очертае границите на икономическите центрове в страната – компактни клъстери от общини, основани изцяло на естествените икономически процеси.

Икономически профил на община Банско | ноември 2017

Изготвеният икономически и социален профил на община Банско не се фокусира единствено върху зимния туризъм, а се опитва да представи цялата картина и перспективите пред региона.

Карта на доходите и бедността в България: Икономическите центрове и тяхната роля за преодоляване на бедността | декември 2016 

Обособяването на икономическите центрове в страната е изключително ценно за разбирането на регионалните различия и бедността по региони. В случая под икономически центрове разбираме областите, които генерират голяма част от доходите в обществото. В страната се генерират доходи за близо 35 млрд. лв. през 2014 г., а регионалната разбивка показва тежестта на всяка област.

Регионални профили: препоръки за развитие 2015 | март 2015

Изданието представя водещите проблеми на регионалното развитие, както и препоръките на ИПИ за тяхното адресиране.

Местни условия за правенe на бизнес 2011 | април 2011

Индексът „Местни условия за правене на бизнес” 2011 има за цел да изследва различията в бизнес средата на местно ниво и да посочи къде в България е най-лесно да се прави бизнес. Индексът включва всички 28 области в България, като всяка е представена от един град – областният център. Оценката се формира от резултата на всеки град по десет индикатора.

Местни условия за правене на бизнес | юли 2009

Изследване на условията за правене на бизнес на местно ниво -  методология,  социологическо проучване и класация на областните градове.