Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Размислина тема фискална децентрализация

15.12.2006
Оцени тази статия:

В края на миналата седмица стана ясно, че общините приключват 2003г. с 117 млн. лв. дефицит. В рамките на тази сума, 89 млн. лв. са задължениятаза общински дейности, а 28 млн. лв. са непокритите държавно делегиранидейности. Част от този дефицит е наследен от предишната година.
Според думите на Гинка Чавдарова, директор на Националното сдружениена общините в България, за 93 общини може да се каже, че са в доброфинансово състояние, но други 70 са с критичен дефицит. Според г-жаЧавдарова, сдружението вече е изготвило вариант на стандарт, определящчислеността и съответно издръжката на общинските администрации с целнамаляване на общите разходи.

Коментар:
1/ В момента общините нямат стимул да спазват финансова дисциплина.Каквито и дефицити да бъдат допуснати в крайна сметка е ясно, че Министерствотона финансите (МФ) ще отпусне допълнителни средства за “запушване надупките”. Още повече, че в последно време има излишъци в републиканскиябюджет към края на годината, така че вероятно системно ще има допълнителнитрансфери към общините.

2/ Няма как дадена община да обяви фалит, така че е логично точно тезиобщини, които имат най-сериозни финансови проблеми да получат голямачаст от допълнителното финансиране от МФ. Тоест колкото по-лоши финансовипоказатели има дадена община, толкова повече средства е вероятно даполучи през централния бюджет.

3/ В повечето случаи когато МФ се забави или “подвоуми” дали да предоставидопълнително финансиране за дадена община се стига до ответна реакция,че това е действие продиктувано от политически мотиви и/или, че се правиопит за оказване на натиск върху местната власт от централната.

4/ Очевидно е, че в сегашния формат на действие на системата няма какда бъдат решени гореописаните проблеми. Най-логичното решение е използванетона принципите на така наречената фискална децентрализация. В последновреме много се говори по тази тема в България. В определени случаи подтова понятие се има предвид следните възможности:
– как да се харчат повече средства от държавния бюджет през общинитеили поне
– как парите от републиканския бюджет да се харчат прозрачно от общините

Всъщност фискалната децентрализация означава нещо коренно различно– общините да покриват собствените си разходи със собствени приходи.Това означава, че дейностите и услугите, които общината осъществявана дадена територия се финансират от конкретните потребители, а именноместното население.
Да, но в момента някои от дейностите, които се извършват от общинитеса така наречените държавно делегирани и се финансират от правителството.Докато съществуват такива дейности няма как да се осъществяват и принципитена фискалната децентрализация, защото в момента данъкоплатците в Софияфинансират примерно общински проекти във Варна, а данъкоплатците в Бургас– дейности в Павликени.

5/ Въвеждането на фискална децентрализация ще доведе до пряка връзкамежду плащаните данъци и получаваните публични услуги (за някои от тезиуслуги). Това означава, че стимулите за плащане на данъци ще нараснат.

6/ Фискалната децентрализация, също така, означава и конкуренция междуотделните общини, защото в зависимост от предоставените условия фирмитеще взимат решения къде да осъществяват своята дейност. За да се реализиратази цел, данък печалба трябва да бъде местен данък и да се определяот общините. Наличието на конкуренция ще бъде силен стимул за ефективностна разходите на местната администрация.

7/ Предложението на Националното сдружение на общините за създаванеи/или промяна на стандартите за разходи вероятно ще увеличи контрола(макар че и това не е сигурно), но една такава стъпка по никакъв начинне може да замести или отмени фискалната децентрализация.