Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Растеж на частния сектор за първото полугодие

14.12.2006
Оцени тази статия:
Преглед на стопанската политика - Word Format (Word Format)

През седмицата НСИ обяви предварителни данни за растежа на БВП за второто тримесечие и за първото полугодие на годината, съответно 5,3% и 4,3%. На вашето внимание представяме някои от основните индикатори в тази статистика и кратък анализ на фактите:

1/ За полугодието на годината БВП достига номинален стойностен обем от 14471,7 млн. лева. На човек от населението се падат по 1820 лева или 836,8 щ.д. (при изчислен среден курс януари-юни по данни на БНБ). При паритет на покупателната способност това прави около 4184 щ.д. на човек.

2/ За първите шест месеца брутната добавена стойност (БДС) в икономиката нараства с 4,7%. Приносът на частния сектор в БДС е 71,5% или повече от два пъти по-голям от този на обществения. За разглеждания период, частният сектор бележи увеличение на създаваната стойност от 8,7%, при спад от 4,2% за публичния сектор. Тези данни ни дават отново повод да обърнем внимание за това, че общественият сектор продължава да стагнира, което означава, че поддържането на държавни монополи и бавното либерализиране на редица отрасли е за сметка на по-нисък цялостен растеж.

3/ В отрасловата структура на икономиката най-интензивно нараства добавената стойност в сферата на услугите (5,9%), като достигат дял от 60,1% от БДС. Индустриалният сектор също отчита ръст от 3,6% спрямо първото полугодие на 2001 г. За аграрния сектор НСИ отчита слабо нарастване на добавената стойност от 0,9%.

4/ Ако разгледаме БВП по елементи на крайно потребление най-значимо нарастват инвестициите в основен капитал (8,1%), като достигат 18,4% от брутния продукт. Това на практика означава, че технологичното обновление на икономиката продължава, с което стопанските субекти търсят по-добри предпоставки за конкурентноспособност и растеж. Спрямо предишната година индивидуалното и колективното потребление нарастват съответно с 2,6% и 1,4%.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!