Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Първи май - ден на разширяването на ЕС

15.12.2006
Оцени тази статия:

За съжаление първият ден на май е зает в съзнанието на европейците от другасимволика. Затова той не може да бъде обявен за ден на разширяването. Въпрекитова тази дата, ще бъде отсега нататък повод за размисъл и равносметки.Не е лошо да се започне още сега.

България и новите членове
България не става член на съюза тази година и всички знаят че това не еслучайно.

Динамиказа последните десет години (1993-2003)

Показател

България

ЕС 2004 (нови)

ЕС - 15

Реален ръст на БВП

1,36

3,83

2

Ръст на производителността на труда

2,66

7,5

3,5

 

При това следва да се имат предвид и някои други обстоятелства.
След 1997 г. българската икономика расте толкова бързо колкото икономикитена новите членове през последните десет години, дори 0,2 пъти по-бързо(но периодът е по-кратък).
За тези години икономиките на новите членове на ЕС са привлекли 100 милиардаевро преки чуждестранни инвестиции, т.е. средно по 12,5 милиарда. В Българиятези са точно два пъти по-малко.
Българските граждани и фирми са очевидно по-малко конкурентни и от старите,и от новите членове на ЕС. По всичко изглежда, че известните засега идеина основните политически партии за правителствени разходи, държавни проектии данъчна политика няма съществено да променят това положение.

Ефектите за съюза
Първият резултат от разширяването ще бъде по-динамична икономика на ЕС,по-бърз растеж.
Второ, може да очаква натиск върху пазара на труда в съюза и по-бърз ръстна производителността.
Трето, новите европейски икономики са с по-реформирани бивши обществениуслуги (особено пенсионно дело и здравеопазване), това ще наложи по-бързалиберализация на услугите в рамките на съюза.
Четвърто, вероятно новите членки ще отстояват по либерално законодателствои политика на съюза.
Пето, сегашните проекти за създаване на супер-държава в Брюксел може дабъдат тихо погребани и ще се появяват нови идеи за конституционна уредбана съюза.

Ефектите за България
Най-важното е, че българските граждани, фирми и икономика са изложенина по-конкурентна среда от тази преди Първи май.
Една от стратегиите на правителството и немалко “предприемачи” в Българияе използването на средства на данъкоплатците на ЕС за свои идеи и проекти.Достъпът до тези средства вероятно ще бъде затруднен поради вероятнотоусъвършенстване на процедурите по отчетност и контрол. Това ще зависиот новия състав на Комисията и от пренареждането на акцентите и съставянетона бюджета на съюза за следващите седем години (след 2005 г.)
Сегашният комисар по разширяването ще бъде заменен от друг, избран отновия състав на страните-членки. От него/нея донякъде ще зависи дали щезапочнат преговори за присъединяване с Хърватска и Турция. Тези обстоятелстване могат да не повлияят върху перспективите за членство на България иРумъния.

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: svetlak@ime.bg).