Бюлетин за ниски данъци ISSN 1313 - 0544

Прозрачността на бюджета – път към отворено правителство

Автор: Светла Костадинова / 05.02.2007
Оцени тази статия:

Държавният бюджет определя рамката на политиката, която едно правителство ще се опитва да осъществи. Това важи с особена сила за първата година на новоизбрано правителство, защото избирателите и въобще всички, които ще бъдат засегнати от тази политика имат възможност да сравнят до колко предизборните обещания могат да бъдат изпълнени. Публичният достъп до всички документи, свързани с държавния бюджет са от значителна важност за да е възможно правителството да бъде държано отговорно и обществото да може да участва ефективно в бюджетните обсъждания.

Какво е състоянието на бюджетния процес в България в момента?

•  Не се прави анализ на разходите и ползите от извършването на дадена политика при изготвянето на бюджета. Целите, към които е насочена правителствената политика, въплътена в бюджета не са ясно формулирани;

•  Няма лесно достъпна сравнителна статистика за минали периоди и по отделни министерства, което да позволи задълбочен анализ;

•  Няма предоставена ясна и изчерпателна информация за:

•  Законотворците – народните представители, които могат да повлияят най-пряко в процеса на съгласуване и приемане на бюджета

•  Данъкоплатците – хората, които плащат данъци, финансиращи разходите, извършвани от правителството и които са ползватели на услугите, предоставяни от държавата.

•  Не се прилага на практика програмното бюджетиране

Тези особености поставят България в не особено приятна позиция в сравнение с други развиващи се страни, които са включени в изследване на прозрачността на бюджетния процес (1).

Прозрачност на документите, свързани с държавния бюджет
Страна% на прозрачност 
Чехия86Позитивна практика
Словения86
Полша79
Перу77
Гана64Предимно позитивна практика
Русия63
Мексико62
Аржентина61
Колумбия57
Коста Рика56
Румъния51
Казахстан48Предимно негативна практика
Индонезия47
България45
Еквадор31Негативна практика
Хърватска28
Монголия0*
Средно56 
Източник: International Budget Project Report, October 2004

* В страната не се публикува официално проекто-бюджет по време на неговото приемане

 

 

Подобно на другите страни с предимно негативна практика относно прозрачността на бюджета, основната причина България да има такъв резултат е липсата на изчерпателна и подробна информация. Друга причина е отсъствието на бюджети за няколко години напред, което затруднява по-дългосрочно планиране. Като конкретни проблеми в България могат да бъдат посочени следните практики:

•  След съставяне на предложенията за бюджет от отделните министерства в самото начало на бюджетната процедура те не са публично достъпни;

•  По време на процеса на съгласуване на проекта за бюджет между отделните министерства и министерството на финансите не се публикуват мотивите в пълната им форма , което не позволява в пълна степен да се прецени доколко са основеателни;

•  Пълният комплект от документи по проекта за бюджет с всичките му приложения е публикуван на под-страница на Парламента и няма пряка връзка към него, което на практика ограничава значително достъпа, както за самите народни представители, така и за всички граждани. Единственият начин да бъде открит е да се знае точната „пътека”. На страницата на министерство на финансите е публикуван бюджета без приложенията по него;

•  Пакетът от документи за проекто-бюджета не е изготвен и публикуван така, че да бъде използван лесно – представлява механичен сбор на документи без обща концепция.

Друг показател, по който може да се прецени доколко правителството е склонно и държи бюджетният процес да е прозрачен е наличието на практика за изготвяне и публикуване на периодични отчети за изпълнението на бюджета в рамките на бюджетната година, както и оценка за изпълнението му след приключване на бюджетния период.

Прозрачност на докладите за изпълнение и оценка на бюджета
Страна% на прозрачност 
Словения99Позитивна практика
Полша97
Чехия76
Мексико70
Перу64Предимно позитивна практика
България57
Румъния55
Хърватска51
Йордания46Предимно негативна практика
Аржентина42
Колумбия36
Никарагуа34
Коста Рика31Негативна практика
Индия30
Еквадор25
Боливия12
Хондурас7
Монголия0
Средно 44 

Източник: International Budget Project Report, October 2004

 

 

По този показател България получава най-високата си оценка, което е резултат от наложената практика в последните 4 години. Въпреки това можем да посочим следните особености в България, които трябва да се реформират:

•  Отчетите за изпълнение на държавния бюджет за годините от 1997 г. насам са достъпни на Интернет страницата на министерство на финансите (данните са разказани и често няма съпоставка с минали години за да се проследи развитието). Отчетите приличат на нетехнически резюмета, които са разбираеми за широката публика, но неизползваеми за анализаторите;

•  Не се публикуват навреме – често оценката за изпълнението на бюджета закъснява значително и не може да се вземе род внимание при започналия вече процес на изготвяне на следващия бюджет;

•  Не са изготвени във формат, който позволява оценка и анализ на политиката, провеждана чрез изпълнението на бюджета;

•  В България докладите за изпълнение и оценка на бюджета (57%) са по-прозрачни отколкото самият бюджет (45%) – тази констатация показва, че все още правителствата не са склонни да предоставят информация и да вземат под внимание коментари и бележки по време на изготвяне на бюджета, но пък се „опитват да компенсират” това чрез публикуването на отчет за изпълнение.

Особено важен показател за прозрачността на бюджетния процес е доколко обществото има възможност да участва и влияе. За съжаление България отново е на задни позиции в класацията, но трябва да отбележим, че единствено 2 страни от общо 36 имат подобна практика. Въпреки това, гражданското участие трябва да се засили поради характера на бюджета като документ и план за бъдещата политика, която има ефект върху всички. За съжаление в България л ипсва реален обществен дебат – отхвърлят се предложения на опозицията като не се дава възможност смислените идеи поне да се обсъдят в пленарна зала. От друга страна, по-голямата част от обществото няма навика и желанието да участва в подобен дебат. Така, че бихме могли да кажем, че сегашното положение в голяма степен е резултат от липса на желание и от двете страни. В последните 2 години Институт за пазарна икономика изготвя алтернативен бюджет, който се представя по време на обсъждането на проекто-бюджета и по този начин се предлага възможност за промяна в посока намаление на данъчната тежест, като това предложение е доказано чрез цифри и предложения за реформи.

Ниво на участие на обществото в бюджетния процес
Страна% на прозрачност 
Словения86Позитивна практика
Южна Африка77
Чехия65Предимно позитивна практика
Полша63
Румъния51
Перу49Предимно негативна практика
Аржентина49
Мексико48
Русия45
Хърватска36
България34
Йордания31Негативна практика
Казахстан28
Грузия24
Еквадор14
Средно40 

Източник: International Budget Project Report, October 2004

 

 

В заключение ще посочим няколко варианта, които според нас биха повишили отчетността и прозрачността на правителството при съставянето на държавния бюджет.

1/ Включване в бюджета на ясни цели, относно политиката и изпълнението, които да са разбираеми за широката публика;

2/ Изготвяне на анализ за разходите и ползите на ефектите от данъчните закони;

3/ Удължаване на времето за обсъждане на проекта за бюджет на поне 3 месеца;

4/ Въвеждане на практика за провеждане на дебати с неправителствени организации за задълбочаване на обсъжданията;

5/ Създаване на аналитично звено към парламента , което да предоставя експертни анализи на народните представители, включително и при дискусиите за бюджета. Ефектите от неговата работа ще са опростяване на бюджетната процедура и задълбочаване на анализа; съпоставяне, синтезиране и разпространение на информацията за бюджета; идентифициране на добрите практики от изминалата бюджетна година и прилагането им в други сфери.

 

----------------------

(1)_Изследването е извършено от International Budget Project с помощта на въпросници в 36 развиващи се страни и страни в преход през 2004 г. За повече информация виж: www.internationalbudgetproject.org .