Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Противоречиви сигнали за заетостта

Автор: Петър Ганев / 15.11.2013
Оцени тази статия:

През тази седмица бяха публикувани данните за заетостта за третото тримесечие на 2013 г. Данните изпращат противоречиви сигнали, като лошата новина е, че тенденцията за възстановяване на работните места не е подкрепена устойчиво през третото тримесечие на годината. Частният сектор продължава да изпитва трудности да създава работни места, което означава, че и всяка политика за утежняване на заетостта като покачване на минималната заплата и на осигурителните прагове, може да доведе до нова загуба на работни места.  

Абсолютният брой заети намаляваше неизменно в периода 2009-2012 г., тоест цели 16 поредни тримесечия. Първите две тримесечия на 2013 г. бе отбелязан малък ръст и очакванията бяха тази тенденция да се запази. През третото тримесечие обаче отново има спад, макар и малък, което показва, че още е рано да се говори за устойчиво създаване на нови работни места. Все пак, коефициентът на заетост продължава да расте символично, което се обяснява с намалението на населението и по-малкото хора в трудоспособна възраст. И при коефициентът на заетост обаче имаме пречупване на тренда и твърде слабо нарастване, което е повод за притеснение.

Ако се вгледаме в данните по възраст, то третото тримесичие на 2013 е било особено тежко за младите (15-25 г.), като спадът в заетостта при тях е над 10% на годишна база. За сметка на тях, ситуацията при по-опитните (35-44 г.) е по-добра, като заетостта в тази група се покачва вече шест поредни тримесечия. Тези различия само потвърждават тезата, че най-силно ударени са именно младите и нискоквалифицираните кадри, което означава, че достъпът до пазара на труда трябва да бъде максимално отворен, ако искаме повече работни места и за тези групи – идеите за регулиране на стажовете, по-високата минимална заплата и покачването на осигурителни прагове са все мерки, които ограничават достъпа до пазара на труда.

Споменатите тенденции се потвърждават и от месечната статистика за наетите лица, като през септември се наблюдава едно пречупване на тренда в частния сектор (в негативна посока), който отново започва да губи работни места с нарастващ темп. Остава отворен въпросът какво се е случило в края на лятото, което да е променило ситуацията на пазара на труда и дали това е някакъв устойчив ефект или данните за следващите месеци ще го опровергаят. Данните за обезкуражените лица например продължават да носят положителни сигнали, тоест по-малко са обезкуражени и повече хора виждат смисъл да търсят работа, но и тук данните за третото тримесечие не се променят чувствително, тоест няма подсилване на тренда все по-малко хора да се обезкуражени.

Ако трябва да обобщим, то данните за пазара на труда не са много окуражителни, като се наблюдава някакво забуксуване в края на лятото. Загубата на работни места е концентрирана в индустрията и по-специално преработващата промишленост, което също показва, че частният сектор продължава да изпитва сериозни трудности и не генерира заетост. Все пак, положителните данни за износа и евентуалното засилване на икономическия растеж би следвало да доведат до повече заетост, като данните в следващите месеци ще бъдат особено важни за открояване на тренда – дали възстановяването на работни места ще продължи или ни чакат нови проблеми?