Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Програмните бюджети – малко програмни, съмнително отчетни*

Автор: Светла Костадинова / 10.08.2007
Оцени тази статия:

Според указания на министерството на финансите от февруари 2007 година, девет министерства и една държавна агенция трябва до 03 май т.г. да предоставят отчет за изпълнението на програмните бюджети за 2006 година, който трябва да е „огледало на плана ...да представя информация за приходите, събрани по бюджета на министерството и разходите, извършени по програмите, съставящи програмния бюджет за 2006 г ... информация за изпълнение на заложените цели в съответните области на политика, ползите/ефектите и планираните целеви стойности по показатели за изпълнение...отчетна информация по идентифицираните и дефинирани показатели за изпълнение. Там, където не са достигнати заявените целеви стойности и очакваните резултати, следва да се даде кратко резюме за причините за неизпълнение."

След намеса на Института за пазарна икономика тези отчети бяха публикувани на Интернет страницата на финансовото министерство1 и вече могат да бъдат коментирани. Преди това е важно да се отбележи защо е необходимо да има такива отчети:

  1. Може да се оцени ефективността на програмите, които се изпълняват от министерствата
  2. Възможно е да се коригират дадени програми при неуспех, а други да бъдат прекратени заради постигане на поставените цели
  • 3. Гражданското общество, включително и тези, които са бенефициенти по програмите могат да имат яснота за бъдещите политики, които ще се провеждат от министерствата
  1. Възможно е да се идентифицира нарастване/намаление на парите по определени дейности

По-долу ще представим накратко какво всъщност ни казват отчетите.

Министерство на образованието и науката

Това е най-неясният и проформа отчет от всичките предоставени. Единственото, което става ясно от него е какви са основните услуги, предоставяни от министерството, но не и какви са били целите, изразходваните средства по програми, ефектите, нито път причините за провала в постигането на целите. Отчетът на образователното министерство съдържа само четири цифри, което по никакъв начин не може да ориентира който и да е в дейностите за 2006 година. Надяваме се, че все пак финансовото министерство е получило по-подробен отчет, който скоро да стане достояние на всички.

Министерство на икономиката и енергетиката

Отчетът на министерството е прекалено общ, въпреки че фигурират данни и числа. В него са посочени определени дейности, които не са могли да бъдат изпълнени, както и средства които не са похарчени, но не са посочени причините за това, нито пък какви мерки са взети. Постигнатите резултати са посочени прекалено общо, липсват индикатори за измерване на ефективността на програмите, и затова е невъзможно да се прецени реалният ефект от тях. Изрази като „повишена е инвестиционната активност ", „активизирана е връзката между бизнеса и науката" и „ограничена е нечестната конкуренция" ясно показват характера на отчета. В допълнение, присъстват инициативи като повишаване на износа на стоки и услуги в чужбина за намаляване на негативното търговско салдо, организиране на журналистически пътувания с цел популяризиране на България като туристическа дестинация и т.н., което е под въпрос доколко трябва да бъде сред дейностите на министерството.

Министерство на културата

Въпреки, че има конкретни данни за изхарчените пари по повечето програми, общият прочит на отчета не позволява да се направи сравнение както с поставените цели и дали са изпълнени, така и да се проследи развитието в сравнение с 2005 година. Няма информация и за размера и вида на приходите, а от тук и вероятността част от дейностите да се самофинансират.

Министерство на труда и социалната политика

Отчетът на социалното министерство е най-подробния от всички разгледани, най-конкретно и разбираемо са описани както целите, така и мерките, които са предприети за постигането им, а в повечето случаи и постигнатите резултати. В разказвателен вид има и съпоставка на определени програми с 2005, което дава възможност за сравнение.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Този отчет също е достатъчно ясен, с конкретни цели и отчети. Въпреки това, има какво още да се желае, като най-важното е липсата на конкретни обяснения защо някои много важни проекти/дейности изостават в изпълнението им или въобще нищо не са направени. Става въпрос за кадастъра и неизготвянето на някои от кадастралните карти и регистри, което знаем, че е една от най-важните дейности на МРРБ от гледна точка на общонационални регистри. За пример, в самия отчет има показател за силно положителната връзка между изградените вече карти и ползваните от бизнеса и граждани услуги- нарастване с 318% на свързаните услугите в сравнение с 2005 година, което доказва силната нужда от завършване на този процес възможно най-скоро.

В допълнение, отчетът е полезен и защото дава определена статистика, която иначе не е лесно достъпна.

Министерство на транспорта

Отчетът е изготвен почти според изискванията (липсват приходите, все пак!), като предоставя значителна конкретна информация по повечето програми, по които работи министерството. Транспортното министерство е единственото, което споменава, че е предоставило държавна помощ на дружество, в което е мажоритарен собственик („Български пощи" ЕАД) и което е върнало помощта поради положителен финансов резултат в края на годината.

Министерства на здравеопазването

На пръв поглед отчетът изглежда достатъчно изчерпателен. Въпреки това, освен най-общите разходи по програмите на министерството нищо по-конкретно не е посочено. Няма индикатори, които да са отчетени, липсват приходи и конкретни разходи, а програмите са описани с по един параграф. В този си формат, представеният отчет не може да бъде на министерство, което харчи значителни средства от държавния бюджет.

Министерство на околната среда и водите

В отчета на това министерство няма нито една финансова цифра. Явно изготвилите доклада не разбират по този начин заданието от финансовото министерство, в което ясно е посочено, че освен оценка на изпълнението на поставените цели, трябва да присъства и финансова информация. Иначе, предоставеният отчет звучи много обещаващо. Анализ обаче не може да се направи, защото всички изброени дейности няма как да бъдат сравнени с поставените цели.

Министерство на земеделието и продоволствието

Това е поредният отчет, в който няма посочена нито една сума. Изброени са политиките, провеждани от министерството, описани са някои от дейностите, но не може и да става дума за сравнение с поставени цели, от където няма възможност да се анализира ефективността на институцията. Целият отчет е просто замазване на очите.

Държавна агенция за младежта и спорта

Това е единственият отчет, в който присъства информация за приходите на агенцията, която е дори разбита по вид приходи - неданъчни, безвъзмездно получени суми и приходи от държавния бюджет. Самият отчет съдържа и информация за разходите класифицирани като ведомствени и администрирани. Политиките, провеждани от агенцията са описани накратко, като единственото липсващо в доклада е какви са били целите и дали са постигнати в резултат на дейността на ДАМС. Като цяло, това е един от най-пълните отчети.

И ако до тук прегледахме отчетите на програмните отчети на някои от министерствата за 2006 година е добре да знаем дали бюджетите за 2007 година са лесно достъпни на техните Интернет страници. От таблицата по-долу се вижда, че по-малко от половината министерства са публикували информацията за бюджета си. Тук трябва да отбележим, че някои от институциите са ги публикували в такива категории, че трудно ги открихме и затова е възможно да сме пропуснали някое министерство. Това обаче на практика означава, че щом не са лесно достъпни бюджетите и почти е невъзможно да се намерят, то едва ли някой ще успее.

Публикувани бюджети на Интернет страниците на министерствата

 

Бюджет 2007

Министерство на транспорта

ДА

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

ДА

Министерство на труда и социалната политика

ДА

Министерство на културата

ДА

Министерство на външните работи

ДА

Министерство на икономиката и енергетиката

ДА

Държавна агенция за младежта и спорта

ДА

Министерство на земеделието и продоволствието

НЕ

Министерство на околната среда и водите

НЕ

Министерство на финансите

НЕ

Министерство на вътрешните работи

НЕ

Министерство на държавната политика при бедствията и авариите

НЕ

Министерство на здравеопазването

НЕ

Министерство на образованието и науката

НЕ

Министерство на отбраната

НЕ

Министерство на правосъдието

НЕ

Министерство на държавната администрация и административната реформа

НЕ

Източник: Интернет страници на министерствата

Изводи

Представените отчети на програмните бюджети са по-скоро разказвателни текстове, написани така, че да няма яснота какви са ефектите от дейността на министерствата.

Само в един отчет има посочени какви са получените приходи, както е според указанията на финансовото министерство. Тези приходи са от предоставени от министерствата услуги, както и от собственост.

В нито един отчет няма посочени причините за неуспеха на определени политики, тъй като са посочени само извършени дейности, но не са споменати отложените или неосъществени цели и резултати.

Прегледът показва, че има още много да се желае в посока прозрачност и отчетност, докато усилията за практическото публикуване са почти никакви. От друга страна, явно е че повечето министерства просто не искат да предоставят конкретна информация, още по-малко да я анализират и да си правят изводи за бъдещето.

-----

1 За повече информация виж тук.

* За първи път статията е публикувана в бюлетина на инициатива за бюджетна прозрачност Tax & Spending Watch на 03 август 2007 година.