Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Пробив в мисленето за търговския регистър?

15.12.2006
Оцени тази статия:

Доколкото ни е известно през тази седмица ВТПП, БИБА, БСК и Съюзът наработодателите стигнаха до единна позиция по повод реформата на регистрациятана фирми.

Тези организации са на мнение, че търговската регистрация трябва да бъдеизвършвана извън рамките на съдебната система. Аргументите, които се изтъкватса известни:
· бавност на процедурата,
· прилагане на различни критерии при вписването от страна на различнитеокръжни съдилища,
· липса на прозрачност, отчетност и анализ на дейността.

Този прогрес е забележителен и следва да бъде приветстван. В началото нагодина мнението на трите организации бе различно до противоположност, кактопо повод характера на процедурата, така и по местонахождението на регистъраи причините за нужната промяна.

Второто съществено съгласие е по повод принципите на организация на новияфирмен регистър, а именно:

- “създаване на единен национален електронен регистър за цялата страна;

- въвеждане на административна процедура;

- унифициране на практиката и изискванията;

- бързина на вписването;

- такси които не надхвърлят разходите по предоставяне на услугата;

- прозрачност на процедурата и общодостъпност на данните;

- административен контрол върху дейността и възможност за отчетност;

- анализ на дейността и непрекъснати мерки за подобряване;

- възможност за въвеждане на единен идентификационен номер на стопанскитесубекти;

- възможност за поетапно въвеждане на допълнителна данъчна, финансова идруга информация в регистъра, с оглед нуждите на потребителите.”

Институтът приветства постигнатото съгласие. То съответства на предложениятаза реформа, защитавани от ИПИ. Остава тези организации да убедят министерствотона правосъдието в правотата на своите идеи и да не поискат някоя от тяхда води търговския регистър.

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: svetlak@ime.bg).