Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Приоритетина политиката за повишаване на благосъстоянието в България, коитоИнститутът за пазарна икономика, според силите, самостоятелно илив сътрудничество с други организации, ще отстоява през 2005 - 2006г.

16.12.2006
Оцени тази статия:

  

 1. Паралелно въвеждане на еврото и усъвършенстване на системата на валутния съвет.
 2. Оценка на въздействието от въвеждане на европейското законодателство, общо и задълбочено прилагане на анализа на ползи и разходи от политиката, публичните проекти и законодателството.
 3. Намаление на разходите на правителството до 35% от БВП.
 4. Банков и финансов сектор:
  1. Замяна на гарантирането на депозитите с тяхното застраховане;
  2. Нов регламент на рефинансирането на депозитите;
  3. Развитие на частното бюро за кредитна информация;
  4. Либерализиране на законодателството за дружествата със специална инвестиционна цел;
  5. Ограничаване на прякото и косвеното държавно участие в кредитния пазар.
 5. Реформи, разширяващи заетостта:
  1. Премахване на МРЗ и на механизма на определяне на възнаграждения да правителствени представители и длъжности чрез МРЗ
  2. Намаляване на осигуровките на 10%
  3. Промени в Кодекса на труда, увеличаващи гъвкавостта на работната сила (процедури по назначаване и уволняване на служители)
  4. Приватизация на НОИ и НЗОК
  5. Въвеждане на професионална армия от 1 януари 2006 г.

6.       Реформи в образованието

7.       Въвеждане на ваучерна система в образованието и приватизация на държавните университети и училища

8.       Изграждане на мостове на сътрудничество между образованието и бизнеса

9.       Разпространение на знания чрез Интернет

10.   Премахване на ВАК

11.   Продажба на минимум 10% от държавните активи всяка година (по оценката от 1995 г.), частно предоставяне на публични услуги на конкурентна основа.

12.   Приватизация на болниците.

13.   Фискална децентрализация.

14.   Бизнес среда:

a.      Намаляване на административните режими – от 39 на 5 броя

b.      Въвеждане на института на мълчаливото съгласие за всички регистрационни режими

c.      Въвеждане на “правителство без хартия”

d.      Публикуване на всички държавни разходи в Интернет

e.      Държавен вестник – в Интернет и със свободен достъп

f.       Регистриране на фирма – за един ден чрез Интернет и чрез единен идентификационен номер

g.      Премахване на изискването за минимален капитал при регистриране на фирма

h.      Регистрационната такса за регистриране на фирма да се намали до 35 лв.

i.        Проверката на актуалното състояние на фирмите да става чрез Интернет в реално време

j.        Всички регистри (и на данните от Службата по вписванията) да бъдат достъпни в Интернет и всяка надлежно вписана в тях информация да не се доказва пред други държавни органи

k.      Ограничаване на поводите и продължителността на инспекциите на фирмите

l.        Безплатен достъп в Интернет на кадастъра, строителните разрешения и на сделките със земя

m.    Ускоряване и усъвършенстване на наблюденията на НСИ, безплатен достъп до тях в Интернет.

15.   Данъци:

a.      Намаляване на данък печалба до 10%

b.      Нулев данък върху реинвестираната печалба

c.      Намаляване на ДДС до 15% и премахване на нарочните сметки по този данък

d.      Премахване на патентните данъци

e.      Намаляване на осигуровките до 10%

f.       Намаляване на данъка върху личните доходи до 10%

16.   Съдебна система:

a.      Прокуратурата да стане част от изпълнителната власт

b.      Преминаване на следствието към МВР

c.      Въвеждане на частното изпълнение

17.   Въвеждане на изцяло професионална армия с численост между 17 200 и 19 800 души от 1 януари 2006 г.

18.   Приватизация на горите

19.   Административна реформа

a.      Съкращаване на държавните служители с 30%

b.      Премахване на нетипичните облаги за държавните служители

c.      Приватизация на страничните дейности на администрацията

d.      Частно предлагане на административни услуги

20.   Допълнителни административни реформи:

a.      Съкращаване на служителите на БНБ с 90%;

b.      приватизация на АИАП;

c.      премахване на държавните субсидии за БАН.


 

 

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: svetlak@ime.bg).