Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

ПРИХОДИ И ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА

Автор: ИПИ / 09.01.2007
Оцени тази статия:

Приходи в бюджета през 2006 година

През 2005 година въпреки твърденията на Министерството на финансите, нашата прогноза за огромен бюджетен излишък се изпълни /както и през 2004 година/. Същото се случва и през 2006 година – очакваните приходи по всеки един вид приходи и по всеки един отделен данък са значително по-високи, отколкото ги прогнозира министерството на финансите. Преизпълнението на приходите към края на годината се очаква да надмине 1.7 милиарда лева, което е много близо до прогнозата ни от началото на годината и с 1.7 милиарда лева повече от прогнозата на Министерството на финансите.

Всичко това показва две неща:

1. Прогнозите за приходите в държавния бюджет, правени от Министерството на финансите, винаги са значително подценени – дали неволно или съзнателно.

2. Прогнозите ни с колегите от Института за пазарна икономика са много по-точно и реалистични вече години наред.

Държавен бюджет за 2006 година - план и изпълнение

Млн. лв.

Приходи - план

Приходи - очаквани

Преизпълнение

Общо приходи

18 258

19 905

1 647

 - Данъци

15 049

16 253

1 204

 - Неданъчни приходи

2 521

2 963

442

 - Помощи

687

687

-

Източник: Изчисления на автора на база данни от МФ

Основни данъчни приходи в бюджет 2006

Млн. лв.

Приходи - план

Приходи - очаквани

Преизпълнение

Осигуровки

4 083

4 318

235

Данък печалба

978

1 182

203

Данък върху дивидентите

72

128

55

Данък върху доходите

1 039

1 289

249

ДДС

5 509

5 808

299

Акцизи

2 582

2 607

25

Мита

357

447

89

Източник: Изчисления на автора на база данни от МФ

Очаквани приходи в бюджета за 2007 година

За следващата година Министерството на финансите очаква приходи от 21.3 милиарда лева спрямо очаквани приходи за настоящата година от почти 20 милиарда лева. С други думи, правителството прогнозира нарастване на приходите в бюджета от около 5%, ако изчистим ефекта на европейските фондове. В същото време, обаче, правителството планира номинален ръст на българската икономика от около 10%. Подобна е прогнозата и на допитването на Industry Watch до водещи икономисти.
С други думи, Министерството на финансите оценява загубата на приходи в резултат на влизането на България в Европейския съюз на около един милиард лева, или около 2% от БВП. Тъй като няма причина за толкова негативни прогнози, дори като имаме предвид очакваните загуби от ДДС, можем да приемем, че приходите в държавния бюджет за 2007 година отново са подценени – с над 1% от БВП.

Ако прибавим тази сума към планирания излишък в бюджета – в размер на около 0.8% от БВП, получаваме бюджетен излишък за 2007 година от около 2% от БВП. Ако включим и вноската в бюджета на ЕС – която ще излезе от бюджета, но няма да се влее в българската икономика, а ще отиде в чужбина, фискалната репресия върху българската икономика достига над 3% от БВП – колкото и през 2006 година. Следователно има значителни възможности за намаление на данъчното бреме – дори да гледаме само приходната страна на бюджета. Ако се намалят неефективните разходи, възможностите за намаление на данъчното бреме се увеличават до огромни размери.

Данъчни промени 2007

1) Корпоративен данък

Ставката по корпоративния данък се намалява от 15% на 10% от началото на 2007 година – безспорно една много важна данъчна промяна, която ще направи България едно от данъчно най-конкурентните места за инвестиции в Европейския съюз. Ниският данък върху печалбата ще остави по-голяма част от печалбите във фирмите, при това във фирмите, които произвеждат стоки и услуги, търсени от потребителите, фирмите които реинвестират и увеличават производството и заетостта. Ще се стимулира и навлизането на нови фирми.

Според изследванията, подобно намаление на данъка върху печалбата би трябвало да увеличи чуждите инвестиции около два пъти през следващите години. В същото време, вече няма да си заслужава да се инвестират време и усилия и да се поема риск за укриване на данък печалба, което ще намали сивата икономика. Заплатите също ще нараснат в резултат на по-ниския данък – като за следващите няколко години един ръст от 30 до 50% е напълно реалистичен. Най-вероятно, намалението на корпоративния данък няма да доведе до загуба на приходи или тя ще е минимална и няма да повлияе на бюджета.

Би могло да се помисли и за въвеждане на нулев данък върху реинвестираната печалба – което би донесло допълнителни позитивни ефекти за икономиката без да струва скъпо на бюджета – както показва опитът на Естония. А по възможност, данъкът върху печалбата дори би могъл да се премахне /както предлагат много икономисти, сред които и бившият министър на финансите Милен Велчев/ – изследванията показват, че нарастването на благосъстоянието в страната в такава ситуация е осезаемо.

2) Данък върху доходите

Тук се предвиждат само леки промени в скалата на облагане, касаещи необлагаемия минимум. Ефектът от тези промени е минимален и се компенсира почти изцяло от прогресивната система на облагане на доходите, която води всяка година до автоматичен ръст на данъчната тежест. В този смисъл, няма значими промени.

Това не е добра новина – повечето от съседните страни имат ставки на данъчно облагане на доходите с 10-12 пункта по-ниски от българските. В допълнение, от икономическа гледна точка най-добре е данъкът върху доходите да е равен на данъка върху печалбата. В този смисъл, би трябвало да се помисли за намаление на всички ставки на данъка от сегашните 20-22-24% до 10% колкото е данъкът върху печалбата. Това ще има много силен позитивен ефект върху самонаетите, предприемачите, средната класа, а и върху по-нискодоходните групи. Икономиката също би отговорила позитивно на такава промяна – както показва опитът на други страни – сред които Русия, Естония, Словакия.

3) Косвени данъци

ДДС остава със ставка от 20%, но се увеличава данъчната основа с включване на повече облагаеми сделки. От друга страна, се очаква спад на приходите заради новите регулации във връзка с ЕС. По тази причина заложеният ръст на приходите е само малко над 8% при ръст през 2006 година от над 21%. С други думи, прогнозата е доста консервативна и е много вероятно да бъде постигната или преизпълнена.

Приходите от акцизи ще се увеличават – заради ръста на ставките по акцизите върху горивата и заради въвеждане на нови акцизи върху енергията. Приходите от мита се прогнозира да спаднат значително – което едва ли е твърде реалистично. Това, обаче, няма твърде голямо значение, тъй като тези приходи отиват автоматично в бюджета на ЕС.

4) осигурителни вноски

Планира се, при позитивни развития в бюджетните приходи, в средата на 2007 година да се намали ставката на осигурителните вноски с три пункта – от сегашните 36.7% на 33.7%. Засега, обаче, подробности за това какво означава “позитивни развития” няма, поради което е трудно да оценим доколко е реалистично да очакваме такава промяна. А тя е болезнено необходима, доколкото осигуровките са най-големият данък в страната.

Както и преди сме предлагали, осигуровките трябва да се намалят, заедно с корпоративния данък и данъка върху доходите, до 10%. Цената на намалението на осигуровките е около 20 милиона лева за всеки процентен пункт намаление – около 7 пъти по-малко отколкото беше прогнозирана от МФ преди година. В този смисъл, има много големи възможности за по-голямо намаление на осигуровките.

Приходи и данъци – заключение

Няколко важни неща се открояват:

- приходите в бюджета са подценени

- отново ще има висок бюджетен излишък и преизпълнение на приходите

- има сериозни възможности за допълнително намаление на данъчното бреме

- би трябвало да се цели данъкът върху доходите и осигуровките да се намалят до нивата на данъка върху печалбата – 10%