Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Представяне:Специален стандарт за разпространение на данни (SDDS)

15.12.2006
Оцени тази статия:

В съответствие с възприетата Стратегия за развитие на статистикатапрез декември 2003 г. България се включи в разработения от МВФ (www.imf.org)Специален стандарт за разпространение на данни (Special Data DisseminationStandard - SDDS).Стандартът е установен от МВФ като ръководство за страни - членки наМВФ, които имат или биха искали да имат достъп до международните финансовипазари.

При формирането на своята широкообхватна и систематична съвкупностот разпространявани данни стандартът отграничава четири измерения наразпространението на информацията: числови данни (характеризиращи сес определени изисквания по отношение техния обхват, периодичност и навременност);начини за достъп до тях от страна на широката публика; равнопоставеностна потребителите на информацията; качество на разпространяваната информация.

МВФ поддържа електронен бюлетин (Dissemination Standards Bulletin Board- DSBB),в който се включват елементите на специалния стандарт по отношение намета-данните (методологията на данните, тяхното качество и достъпност,равнопоставеността на потребителите), като по този начин придава особенозначение на откритостта при съставянето и разпространението на официалнитестатистически данни. Отговорността за точността на мета-данните, включителноза навременното им актуализиране, както и за съответните числови статистическиданни се носи от отделната страна.

Националната страница с обобщени данни (NationalSummary Data Page, NSDP) представя широка гама от макроикономическипоказатели (категории) за четирите сектора на националната икономика- реален, фискален, финансов и външен (Real Sector, Fiscal Sector, FinancialSector, External Sector), както и за населението на страната (Population).

Във връзка с националната страница стандартът изисква разработванетои текущото поддържане на Предварителен календар за разпространение наданни (AdvanceRelease Calendar, ARC). Този календар съдържа предварителна информацияза бъдещото предоставяне на данни с 4-месечен хоризонт.
Националната страница е свързана с две по-детайлизирани таблици за външниясектор: Международни валутни резерви (InternationalReserves and Foreign Currency Liquidity) и Брутен външен дълг (GrossExternal Debt).

Националнастраница с обобщени данни
Предварителенкалендар за разпространението на данни