Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Предложениена ИПИ за консолидиран държавен бюджет за 2004

15.12.2006
Оцени тази статия:

Консолидиран държавен бюджет за 2004 година -проекти на Министерството на финансите и Института за пазарна икономика

млн. лв.

2003

2004МФ

2004ИПИ

Намалениеспрямо 2003, %

програма

%БВП

проект

%БВП

проект

%БВП

Дефицит

 

 

-284.30

0.7%

0

0%

 

 Общо приходи

13373.8

37.9

14416.3

38

12097.5

29.6%

 

 Данъчни приходи

10662.4

30.2

11 601.4

30.5

9106.3

22.3%

 

    Преки данъци

5723.8

16.2

5 970.0

15.7

3052.6

7.5%

 

         Корпоративни данъци

947.0

2.7

937

2.5

516.5

1.3%

 

           - от нефин. предпр.

838.5

2.4

814.6

2.1

449.1

1.1%

 

          - финансов сектор

108.5

0.3

122.3

0.3

67.4

0.2%

 

         Данък върху доходите

1073.0

3

1167.80

3.1

1398.2

3.4%

 

        Прих. на осиг. Фондов

3703.9

10.5

3865.30

10.2

1137.9

2.8%

 

           - НОИ, УПФ и ПКБ

2971.4

8.4

3108.90

8.2

257.0

0.6%

 

          - НЗОК

732.5

2.1

756.4

2

880.9

2.2%

 

     Косвени данъци

4624.6

13.1

5287.70

13.9

5684.3

13.9%

 

           ДДС

2943.2

8.3

3336.40

8.8

3586.6

8.8%

 

           Акцизи  

1501.3

4.3

1747.00

4.6

1878.0

4.6%

 

          Митаи митн. такси

180.1

0.5

204.3

0.5

219.6

0.5%

 

     Други данъци

314.0

0.9

343.6

0.9

369.4

0.9%

 

 Неданъчни приходи

2210.6

6.3

2349.60

6.2

2525.8

6.2%

 

     Трансфери от БНБ

150.0

0.4

156

0.4

167.7

0.4%

 

      Други

2060.6

5.8

2193.60

5.8

2358.1

5.8%

 

 Помощи

500.8

1.4

465.4