Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Предизборното харчене продължава!

16.12.2006
Оцени тази статия:

През седмицата стана ясно, че правителството възнамерява да изхарчи всички220 млн. лева от капитала на публичната инвестиционна компания до изборите.Заложените в бюджета за 2005 г. средства за дружеството бяха 340 млн. лева,но впоследствие по искане на МВФ те бяха намалени до 220 млн. лева. Стававъпрос за около 300 проекта, свързани с изграждане и ремонт на пътища, опазванетона околната среда и безопасността на движението и развитие на железопътнатаинфраструктура. Тези 220 млн. лева са част от излишъка в бюджета от миналатагодина.

Какви ще бъдат ефектите:

1/ Държавата ще налее дискреционно пари в икономиката, а едновременно стова създава законови ограничения за нарастване на кредитите. Нарастванетона държавните разходи (още повече концентрираното харчене в кратки периодиот време) е вероятно да се окаже по-голям риск за финансовата стабилностот нарастването на кредитите. На практика е странно, че дебатът в обществотопродължава да акцентира върху ограничаване на кредитирането, вместо върхунамаляване на държавните разходи. Някак си в страни от общественото вниманиеостана обстоятелството, че за миналата година в бюджета имаше преизпълнениена приходите от 1,5 млрд. лева, голяма част от които в последствия бяхаизхарчени. Неизпълнено остава обещанието за намаляване на държавните разходидо 35% от БВП.

2/ Въпреки огромното преизпълнение на приходите за миналата година (и презтази година очакваме подобно преизпълнение) това не беше разбрано като сигналза по-ниски данъци, а напротив – като възможност за допълнителни държавниразходи. Беше пропусната огромна възможност за чувствително намаляване наданъците.

3/ Отново се харчат огромни средства без да се предвиждат реформи на проблемнисфери. Тоест щеше да бъде много по-рационално, ако тези средства се използвахаза реформи в образованието, здравеопазването или пенсионната система. Най-честообяснението е че няма средства за финансиране на тези реформи. В повечетослучаи вероятно става въпрос за липса на политическа воля.

4/ Нещо повече. Когато се харчат огромни държавни средства без срещу товада стоят съществени реформи се създават стимули и очаквания да се взиматвсе повече пари от държавата. Това допълнително спира реформите, защотореформирането ще намали възможностите за получаване на пари от държавата.Колкото по-дълго продължава това, ще става все по-трудно въпросните реформида се предприемат.

5/ В реда на очакванията е концентрираното харчене до изборите да усложниприемането на критерии за изпълнение на споразумението с МВФ за тази година.Правителството вече неколкократно наруши принципни договорености с фонда,така че успешното завършване на преговорите става все по-трудно.

6/ В горе-долу същия контекст на неясна ефективност се вписват и сделкитеза магистрала “Тракия” и за АЕЦ “Белене”. И в двата случая пред обществотоне е предоставен анализ на очакваните разходи и ползи.

7/ Като цяло прави впечатление, че е налице устойчиво нарастване на държавнитеразходи, което ще бъде пречка за намаляване на данъците в бъдеще. Нарастванетона тези разходи обаче, в общия случай не води до по-качествени публичниуслуги. Удачен пример в тази връзка е обстоятелството, че съда не може дагарантира изпълнението на договорите в България. В момента в парламентасъбира прах законопроект за “Частното изпълнение”, но вместо неговото приеманесе измислят всякакви публични проекти със съмнителна целесъобразност.

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: svetlak@ime.bg).