Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Повече фирми с електронен подпис и през 2009

Автор: Александър Ивелинов* / 15.01.2010
Оцени тази статия:

Националният статистически институт публикува в сайта си данни за фирмите, използвали електронни услуги през 2009 година. Изследването е направено върху генерална съвкупност от фирмите в България с над 10 заети лица. Изследваните фирми са разделени на малки от 10 до 49 заети), средни (50-249) и големи (над 250 заети). От изследването могат да се направят следните обобщения:

Фирми, използвали електронен подпис за периода от 2004-2010 година

Източник: НСИ

Запазва се тенденцията на нараствене на фирмите, използващи електронен подпис. През 2009 година 45,5% от предприята в България са използвали тази услуга, при 40,4% през 2008, или с 12,5% повече. Най-голям дял от фирмите, използващи електронен подпис 81,3% е сред тези с над 250 заети лица. При средните предприятия, със заети от 50 до 249 са 63,4%, а при тези с по-малко от 50 заети - 39,7%.

Фирми, използващи интернет, с цел взаимодействие с публични услуги през 2008 и 2009 година (% от генералната съвкупност)

Източник: НСИ

Както при електронния подпис, тази услуга е по-популярна при фирмите с над 250 заети, а най-малко с тези с под 49.  При големите предприятия 84,8% са използвали услугата за он-лайн  получаване на информация, 84,1% - получаване на формуляри и 81,8 - изпращане на формуляри. 79,3% от фирмите със заети между 50 и 249 са използвали интернет за получаване на публична информация, 77,4% - получаване на формуляри и 70,2% са изпращали формуляри он-лайн. При фирмите с под 50 заети 62,9% са използвали интернет за получаване на публична информация, 59,7 - получаване на формуляри и 50% - изпращане на формуляри.

 

* Стажант в ИПИ