Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Португалско слънце сред буреносни облаци

Автор: Павел Ковачев* / 30.08.2019
Оцени тази статия:

На фона на задаващата се криза и проблеми във водещите икономики в еврозоната като Германия и Италия, на Пиринейския полуостров може да намерим неочакван пример за икономика в подем – Португалия. Примерът е още по-впечатляващ, отчитайки слабото представяне на португалската икономика преди 2008 г., логично последвалата рецесия и дълговата криза, довела до отпускане на помощ в размер на 78 млрд. евро през 2011 г. от международните кредитори в лицето на Европейския съюз и Международния валутен фонд и обвързаната с това програма за стабилизация и реформи. Кои са факторите, които изиграват ключова роля за процеса по възстановяване на португалската икономика и какви са новите предизвикателства, пред които е изправена?

Балансиране на бюджета

Както е видимо от графиката по-долу, Португалия поддържа високи нива на бюджетен дефицит още преди световната финансова и икономическа криза от 2008 г. Пикът на дефицита се наблюдава през 2010 г., когато той достига цели 11,2% от БВП.След получената финансова помощ обаче Португалия се ангажира да приложи строги мерки за икономии, реализирани от дясно-центристкото правителство на Педру Коелю.Стриктните фискални политики се следват и от настоящето правителство, като страната успява многократно да намали бюджетния си дефицит. През 2018 г. той е едва  0,5% от БВП – най-ниското ниво откакто страната де факто става демокрация през 1974 г. Сред останалите причини, които правят възможно подобно подобряване на бюджетното салдо, са ръстът на икономиката, който през последните две години е по-висок от средния за ЕС(Графика 2),и рекордно ниската безработица, която през 2018 г. се сви до нивата от 2002 г. (Графика 3). Чрез балансирането на бюджета, властите в Лисабон успяха и да възвърнат доверието  и интереса на международните инвеститори.

Графика 1: Бюджетен дефицит на Португалия като дял от БВП (в %), 2006 - 2018

 

Източник: Евростат    

Графика 2: Реален годишен ръст на БВП (в %) в Португалия и Европейския съюз, 2006-2018

Източник: Евростат

Графика 3: Безработица в Португалия (в %), 2006 – 2018

Източник: Евростат

Ръст на износа

След 2010 г. португалският износ расте всяка година, достигайки до над 43% от БВП през 2018 г. по данни на Световната банка. В последните години се наблюдава и известна диверсификация: освен към най-големите икономики в еврозоната Германия и Франция, нарастват продажбите и в страни от Източна Европа като Румъния и Полша, които продължават да имат сериозен икономически растеж в процеса на  догонване на страните от Западна Европа. Още повече, според данни на Международния търговски център (www.intracen.org), износът към пазари извън европейския е увеличил дела си, достигайки до над 20% през 2018 г. САЩ остават най-големият търговски партньор на Португалия извън ЕС,като от 2010 г. насам износът към тях е нараснал с повече от 50% (Графика 5). Значителното увеличаване на износа на Португалия през последните години може да се обясни с по-голямото й участие в световните производствени вериги. По-дълбокото интегриране в глобалната икономика, което е от изключителна важност за малка икономика като Португалия,води до засилване на ролята на изнасяните стоки за междинно потребление. От своя страна, тези компоненти се влагат  в производството на крайни продукти, които се насочват към пазари в трети страни. Основният фактор, който допринася за конкурентоспособността на португалските стоки на световния пазар са големите инвестиции в експортно-ориентираните сектори на икономиката, които биват комбинирани и с различни данъчни облекчения.

Графика 4: Износ на Португалия в млрд. евро, 2006 – 2018

Източник: International Trade Centre

Графика 5: Износ на Португалия към САЩ в млрд. евро, 2006 - 2018

Източник: International Trade Centre

Мощният туристически сектор

Туристическият бум на Португалия превърна сектора в един от най-важните двигатели зад растежа на националната икономика, както и в най-големия работодател с почти 1 милион преки и непреки работни места. Въпреки известното забавяне в началото на тази година, броят на чуждестранните туристи, посещаващи Португалия, продължава да расте от 2010 г. насам, и достига над 12 милиона туристи през 2017 г. поданни на Португалския статистически институт.

Предизвикателства пред Португалия

Най-големият въпрос, пред който е изправена Португалия, е дали може да привлече достатъчно инвестиции от чужбина, за да увеличи в дългосрочен план потенциала за растеж на икономиката. Ключова роля ще изиграят предстоящите парламентарни избори през октомври и фискалната политика на новосформираното правителство. От важно значение за бъдещите чуждестранни инвестиции е и публичният дълг на страната. Според данни на Евростат, въпреки намаляването му през последните две години, дългът на страната продължава да бъде 121,5% от БВП, по-нисък единствено от този на Гърция и Италия в еврозоната. Брекзит също може да окаже негативен ефект върху португалската икономика –според данни на Португалския статистически институт, през 2018 г. вече се наблюдава спад от 5,3% спрямо предходната година в броя на британските туристи.

Въпреки че кризата в Португалия беше „кръстоска“ между събитията в Италия и Гърция, в момента страната има по-добри показатели и от двете. С помощта на стриктни фискални политики, висок ръст на износа и туризма, Португалия успява да възроди икономиката си и то във време, в което много експерти предвещават криза. Предизвикателствата пред португалските власти обаче остават – високите нива на публичен дълг и евентуална бъдеща рецесия в еврозоната могат да създадат големи неприятности на малката южна икономика.

*Авторът е стажант в ИПИ