Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Поповод държавните разходи

15.12.2006
Оцени тази статия:

До: Премиера Симеон Сакскобургготски
Копие: Министъра на финансите Милен Велчев

През настоящата година се забелязват обезпокоителни тенденции поотношение на политиката на правителството в областта на публичнитефинанси, в това число:

- очаквано значително нарастване на бюджетните разходи до края на2003 година (прогнозата е за почти 12% ръст в сравнение с 2002 година,което е около 5 пъти по-високо от темпа на инфлацията през 2003 година);

- нарастване на броя на заетите в обществения сектор с 43 хилядидуши през първото полугодие на годината (наетите в обществения секторпредставляват над 37% от всички наети);

- планирано нарастване на броя на заетите в бюджетния сектор и съответнона разходите за заплати и осигуровки в бюджета за 2004 година (такатези разходи ще достигнат колосалната сума от около 3 милиарда лева);

- бързо нарастване на разходите за здравеопазване и образование ипланирано продължаване на тази политика през 2004 година при забавянена реформите и липса на оптимизиране на здравния, болничния сектори образованието;

Всички тези развития са свързани с увеличаване на разходите в консолидираниядържавен бюджет. В същото време, заради по-високите разходи в бюджетаправителството не планира осезателно намаление на данъчното бреме,понасяно от гражданите и бизнеса. Запазването на нивото на данъчнататежест ще продължи да оказва дестимулиращ ефект върху инвестирането,поемането на риск и предприемчивостта, поради което няма да бъде възможнопостигането на високи нива на икономически растеж. В резултат заетосттаи доходите ще продължат да нарастват с бавен и незадоволителен темп.

Забавянето на реформите, увеличаването на заетите в бюджетния сектори започването на различни държавни програми увеличава държавните разходине само в краткосрочен план, но и създава ангажимент за продължаванена тази тенденция на високи разходи и в следващите години. Тези разходибиха могли да се покрият, ако приходите в бюджета нарастват също толковабързо. Липсата на реформи и данъчни намаления и обичайното развитиена икономическия цикъл, обаче, гарантират, че икономическото развитиеняма да бъде достатъчно бързо и постоянно, което означава, че приходитев бюджета в определен момент ще започнат да нарастват по-бавно. Следствиетоще бъде бюджетен дефицит, който ще трябва да се покрие или с намалениена разходите и реформи (което е много по-трудно в години на по-бавеникономически ръст), или с увеличаване на нетните дългове на правителството.Възможно е при наличие на бюджетен дефицит да се прибегне и към увеличениена данъците, което би вкарало икономиката в рецесия с всички негативнипоследици от това.

Проблемите, споменати по-горе, за съжаление не са само теоретичнаабстракция, а нещо, което се случва в реалния живот – конкретен примерза това са проблемите с публичните финанси на щата Калифорния, зарадикоито досегашният губернатор на щата Грей Дейвис бе отзован и на неговомясто бе избран Арнолд Шварценегер. През 90-те години приходите вбюджета на щата Калифорния се увеличават бързо заради бум в икономикатаи технологичния сектор и увеличение на данъците. Започват се множествопрограми, финансирани от бюджета с очакването, че приходите от данъцище продължат да нарастват бързо и с тях ще могат да се покрият разходите.Високите данъци и забавянето на икономическия растеж, обаче, причиняватспад в приходите в началото на новия век, които не са последвани отнамаление на разходите и така правителството на щата е изправено предогромен дефицит, с който не може да се справи. Резултатът е отзоваванена губернатора и назначаването на нов.

Освен Калифорния, САЩ предоставят и положителни примери за управлениена публичните финанси – в някои щати има ограничение на нарастванетона бюджетните разходи и ако приходите с в повече и има излишък тойведнага се връща на данъкоплатците чрез изпращане на чек по пощата.Това дисциплинира разходната политика и създава възможности и стимулиза намаление на данъчното бреме, което благоприятства бързото икономическоразвитие (в щатите с ниски данъци доходите нарастват над два пътипо-бързо от тези в щатите с високи данъци). Освен това, така се избягвати проблеми, породени от спад в приходите и бюджетен дефицит.

С оглед на всичко, което бе описано по-горе, би било разумно (и отговарящона целта на правителството да осигури бързо покачване на доходитена българските граждани) в настоящия момент да се следва политикана сериозни данъчни намаления и връщане на бюджетния излишък на данъкоплатците,оптимизиране на публичния сектор и ограничаване на държавните разходи.