Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

ПОЛИТИКА ПО ДЪЛГА

Автор: ИПИ / 09.01.2007
Оцени тази статия:

Политиката по публичния дълг през 2007 г. ще се състои в запазване на разумното му управление, която се следва от началото на мандата на настоящото правителство. Целите на това управление – намаляване дела на дълга с плаващи лихви, намаляване на дела във валута различна от евро или лев и повишаване дела на вътрешния за сметка на външния дълг се изпълняват последователно. Това води до по-лесна предвидимост на бъдещите плащания и по-нисък риск. Предприетите изплащания на задължения преди падежа им доведоха до намаления на публичния дълг в абсолютно и относително изражение. Може да се каже, че този начин за използване на фискалния резерв представлява най-добрата алтернатива, тъй като води до понижаване на разходите за обслужване на публичния дълг, повишаване на кредитния рейтинг и улесняване на външното финансиране за частния сектор. Следователно запазването на настоящата политика е препоръчително.

Препоръки на ИПИ

1. По-ниско ограничение за нов дълг - 2 милиарда вместо четири

2. Изплащане на държавен дълг с приходите от приватизация и фискалния резерв,

3. Максимален размер на държавния дълг - 10 милиарда лева