Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Подготовка на неправителствените организации за присъединяването към Европейския съюз

Автор: ИПИ / 10.01.2007
Оцени тази статия:

Представяме на вашето внимание част от мерките за приспособяване на чешките неправителствени организации, публикувани на www.ngonet.org. От текста е видно, че те са напълно приложими и в българските условия.

Повече пари, повече власт

Възможностите са очевидни: от достъп до нови финансови източници (програмите и структурните фондове на ЕС) до въвеждането на нови елементи и механизми на гражданското общество. Какво означава това от гледна точка на всекидневната работа на неправителствените организации (НПО)?

Законодателството на ЕС акцентира върху няколко сфери, сред които равенство, човешки права, защита на малцинствата и участие на обществото в процеса на развитие. Това са области, в които НПО от страните-кандидатки са изключително активни. Практика на ЕС е интегриране на усилията на представители на държавата, синдикатите, предприемачите и представителите на НПО в процеса на присъединяване. ЕС стимулира публичните консултации, създаването на сдружения, социалният диалог и други форми на гражданско участие на всички нива (европейско, национално, регионално, местно). Този аспект на европейската политика на вземане на решения създава огромен потенциал за активно участие на НПО.

НПО, които се възползват от тези източници ще придобият полезни умения за справяне с предизвикателствата на принадлежността към Европа.

Другата страна на монетата

Основният проблем е липсата на традиция на подобна гражданска култура в посткомунистическите страни. Положението се усложнява от високите изисквания за ефективно участие в политиката на ЕС като многобройни процедури по кандидатстване, наличие на професионални умения за управление на проекти, владеене на чужди езици и достъп до разнообразни източници на информация.

Да се научим да правим нещата правилно

През октомври 2002 г. в Чешката република стартира проект с основна цел подобряването на средата, в която ще действат НПО след присъединяването. Ако са подготвени предварително, те ще могат активно и пълноценно да участват в изграждането на общата политика на ЕС.

Необходимото ниво на предварителна подготовка може да се постигне с две основни средства: образование и професионално обучение, и събирането на необходимата информация за съществуването на източници на финансиране на ЕС. Тези два подхода могат да бъдат осъществени чрез местно или международно сътрудничество. “Местните” дейности могат да включат курсове и тренинг, а международните се състоят от принадлежността на НПО към Европейски мрежи. По този начин чешките НПО могат да печелят от опита, експертизата и информацията, осигурена от другите Европейски НПО.

Конкретни стъпки

Основния момент на проекта е провеждането на 14 регионални образователни семинари за около 200 избрани представители на неправителствения сектор. Цели се придобиване на умения за управление на проекти, водене на преговори и финансово планиране. Вторият елемент от програмата е тридневно посещение в Брюксел на 30 представители и лидери на НПО.

Повече примери за осмислянето на процеса на евроинтеграция, който протича в Чехия може да се намерят на страницата на Liberalni Institut (за повече информация виж тук)